Canllawiau arfer da

Canllawiau i'ch helpu i gynllunio a chyflawni eich prosiect treftadaeth.

Edrychwch ar y canllawiau rydym wedi'u darparu i'ch helpu chi gyda'ch prosiect. P'un a oes angen cymorth arnoch i gyflawni ein canlyniadau, ceisiadau grant neu sefydlu eich amcanion eich hun, rhestrir popeth sydd ei angen arnoch i'ch rhoi ar ben ffordd.

Rhestrwyd 31 o gyhoeddiadau arfer da.

Mynegai

A

 • Adennill Costau Llawn

  Os ydych yn sefydliad yn y sector gwirfoddol, gallwn gwmpasu cyfran o orbenion eich sefydliad, y mae'n rhaid iddo fod yn briodol i'r amser neu'r adnoddau a ddefnyddir ar gyfer eich prosiect

 • Arweiniad ar gyfer cyflwyno prosiect dwyieithog yng Nghymru

  Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer ymgeiswyr a grantïon prosiectau yng Nghrymu – bydd yn eich helpu i reoli eich prosiect yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

C

 • Canllaw ar gynllun gweithgarwch

  Mae cynllun gweithgarwch yn nodi popeth y byddwch yn ei wneud fel rhan o'ch prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer y bobl sydd ynghlwm ag ef.

 • Canllaw ar yr economi leol

  Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i gyflawni ein canlyniad: Sut y gall eich prosiect roi hwb i'ch economi leol.

 • Canllaw ardal leol

  Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i gyflawni ein canlyniad blaenoriaethol: bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld.

 • Canllaw Cydnerthedd Sefydliadol

  Bydd y canllawiau hyn yn eich helpu i feddwl sut y gall Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol eich cynorthwyo i wneud eich sefydliad yn fwy gwydn neu i ymgymryd â rheoli treftadaeth.

 • Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

  Beth rydym yn ei ddisgwyl gan ein prosiectau – cyngor a syniadau ar sut y gall eich prosiect helpu i daclo’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.

 • Canllaw Cynhwysiant

  Bydd y canllawiau hyn yn eich helpu i fynd i'r afael â'n blaenoriaeth cynhwysiant yn eich prosiect.

 • Canllaw cynllun rheoli a chynnal a chadw ar gyfer tirweddau, parciau a gerddi

  Os ydych yn gwneud cais am dros £250,000 o dan Raglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, byddwn yn gofyn i chi baratoi cynllun rheoli a chynnal a chadw yn ystod eich cyfnod datblygu.

 • Canllaw Cynllunio Cadwraeth

  Mae cynllunio cadwraeth yn broses a fydd yn eich helpu i ofalu am eich treftadaeth y ffordd orau y gallwch.

 • Canllaw digidol: cyflwyniad i hygyrchedd ar-lein

  Mae'r canllaw digidol hwn wedi'i gynllunio i helpu sefydliadau treftadaeth i wneud eu cynnwys ar-lein yn hygyrch i bawb.

 • Canllaw Grantiau Cymunedol

  Mae Cynlluniau Grant Cymunedol yn gronfa arian wedi'i neilltuo y gallwch ei defnyddio i ariannu grwpiau/sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau bach ar wahân.

 • Canllaw gwaith cynnal a chadw adeiladau

  Y ffordd orau o fynd i'r afael â gofal hirdymor adeiladau hanesyddol yw canolbwyntio ar waith cynnal a chadw ataliol rheolaidd.

 • Canllaw Gwerthuso Prosiect

  Yn y canllawiau hyn, rydym yn darparu rhywfaint o wybodaeth am sut i gynnal gwerthusiad o'ch prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

 • Canllaw Gwirfoddoli

  Gwirfoddoli yw pan fydd rhywun yn treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth er budd cymdeithas, yr amgylchedd neu rywun nad ydynt yn perthyn yn agos iddo. Rhaid i wirfoddoli fod yn ddewis personol a wneir gan bob unigolyn.

 • Canllaw Hanesion Llafar

  Hanesion llafar yw cofnodi ac archifo atgofion, teimladau ac agweddau pobl.

 • Canllaw Llesiant

  Bydd y canllawiau yma yn eich helpu i fynd i'r afael â'r canlyniad 'bydd gan bobl gwell llesiant' yn eich prosiect. Mae'n fater i bawb sy'n gwneud cais am grant, waeth beth yw maint neu fath y sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli neu faint o arian yr ydych yn gofyn amdano.

 • Canllaw Natur a Thirweddau

  Mae'r canllaw yma i'ch helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau sy'n ymwneud â gwaith neu weithgarwch sy'n gysylltiedig â chynefinoedd, rhywogaethau, tirweddau, daeareg neu'r ecosystemau y maen nhw yn rhan ohonynt.

 • Canllaw sgiliau a hyfforddiant

  Pan fyddwch yn gwneud cais am arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, bydd angen i chi roi sylw i rai o'n canlyniadau.

 • Canllawiau digidol ar gyfer prosiectau

  Mae gofynion digidol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn berthnasol i bob prosiect.

 • Creu adnoddau digidol: GDPR, hawlfraint a defnyddio trwyddedu agored

  Pecyn cymorth newydd i helpu prosiectau treftadaeth i drwyddedu deunyddiau digidol yn agored, yn unol â rheolau hawlfraint a phreifatrwydd.

 • Cynlluniau ardal a chynlluniau gweithredu ardal

  Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau hyn yn llawn cyn cyflwyno eich ymholiad prosiect neu fynegiant o ddiddordeb a chyn llenwi eich ffurflen gais.

 • Cynllunydd prosiect digideiddio, llawlyfr ac enghreifftiau

  Bydd y cynlluniwr yn eich tywys drwy’r camau y mae eu hangen arnoch i droi eich syniad digideiddio yn gynllun diffiniedig.

D

 • Deall eich treftadaeth

  Mae'r ddogfen yma’n rhoi arweiniad cryno ynghylch deall treftadaeth eich gwrthrych, eich lle neu'ch safle. Drwy ystyried yr holl wahanol agweddau ar dreftadaeth, y gobaith yw y bydd gennych yr holl offer a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i helpu pobl i ymgysylltu'n llawn â'ch prosiect. Byddwch hefyd yn gallu datblygu polisïau'n well i reoli a chynnal eich treftadaeth.

 • Digideiddio ar gyllideb dynn: canllaw i brosiectau digidol isel eu cost

  Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o ddigideiddio isel ei gost ac mae’n casglu enghreifftiau ysbrydoledig o brosiectau gan fudiadau a sefydliadau.

P

R

S

T

 • Templed a chanllaw cynllun busnes

  Canllaw i ddatblygu cynllun busnes i'ch sefydliad, i wneud cais am arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 • Templedi cynllun prosiect

  Gofynnwn i chi gwblhau'r templed cynllun prosiect yma fel y gallwn weld sut rydych yn bwriadu rheoli eich prosiect a chysylltu'r holl dasgau a gweithgareddau gyda'i gilydd mewn ffordd resymegol.

Y