Unlocking Salford Quays project

Ein pobl

Ein pobl

Dysgwch mwy am ein strwythur a'n timau ar draws gwledydd a rhanbarthau'r DU.

Cawn ein llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sydd wedi’i gadeirio gan Syr Peter Luff. Ein tîm Gweithredol, dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr Ros Kerslake, sy’n ein dirprwyo o ddydd i ddydd.

Mae 12 o bwyllgorau – un ar gyfer pob rhanbarth yn Lloegr, yn ogystal â Chymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae gennym ni swyddfeydd ar draws y wlad, lle gall ein timau eich helpu i ddatblygu a chynnal eich prosiect. Mae pob un o'n swyddfeydd dan arweiniad ein Penaethiaid cenedl a rhanbarth.

Mae ein prif swyddfa yn Llundain. Yma mae ein timau cyfathrebu, cyllid, technoleg gwybodaeth, gwasanaethau cyfreithiol, gwasanaethau swyddfa, adnoddau dynol, strategaeth a datblygu busnes wedi’u lleoli.

Cysylltwch â ni.

 

More like this...

Natur a Thirweddau canllaw arfer da

Mae'r canllaw yma i'ch helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau sy'n ymwneud â gwaith neu weithgarwch sy'n gysylltiedig â chynefinoedd, rhywogaethau, tirweddau, daeareg neu'r ecosystemau y maen nhw yn rhan ohonynt.

Canllaw Llesiant

Bydd y canllawiau yma yn eich helpu i fynd i'r afael â'r canlyniad 'bydd gan bobl fwy o lesiant' yn eich prosiect. Mae'n fater i bawb sy'n gwneud cais am grant, waeth beth yw maint neu fath y sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli neu faint o arian yr ydych yn gofyn amdano.

Cyngor ar sut i hyrwyddo eich prosiect

Mae cael y cyfryngau i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o adael i bobl wybod beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.