Ardaloedd, adeiladau a henebion

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Pobl yn cerdded i fyny grisiau i gastell â thyrwch
Castell Lincoln. Llun gan: Colin McLean Photography
Mae edrych ar ôl adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £3.2bn i bron i 10,200 o brosiectau ardal, adeiladau hanesyddol a henebion ledled y DU.

Gall y prosiectau hyn helpu i gynnal swyddi, cefnogi twf economaidd a diogelu treftadaeth sydd mewn perygl. Gallan nhw hefyd hybu balchder lleol, meithrin sgiliau crefftau traddodiadol a helpu cymunedau i fwynhau'r lleoedd y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a gwneud defnydd ohonyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

  • Cadwraeth ac atgyweirio adeiladau a mannau hanesyddol
  • Dod o hyd i ddefnyddiau newydd addas ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Prosiectau archaeoleg gymunedol

Mannau addoli

Mae addoldai ymhlith adeiladau hanesyddol hynaf a mwyaf clodwiw'r DU. Rydym am helpu cynulleidfaoedd i ddod yn wirioneddol wydn a'u hadeiladau'n wirioneddol gynaliadwy.

Mannau addoli yr ydym yn eu hariannu

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • atgyweirio a thrawsnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eu cymuned
  • helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau cadwraeth adeiladau
  • achub adeilad ar gofrestr adeiladau mewn perygl
  • ymgymryd â phrosiect archaeoleg gymunedol
  • adfywio canol tref hanesyddol neu stryd fawr
  • edrych ar ôl a dysgu am gofeb ryfel leol

Am ragor o ysbrydoliaeth, gweler y straeon isod neu porwch drwy brosiectau rydym wedi'u hariannu.

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

People sitting in a sunny park, near a bandstand
Pearson Park

Hub

Lleoedd Ffyniannus

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau treftadaeth sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.
Dau berson yn sefyll y tu allan i adeilad
Mae gwaith yn dechrau adfer tafarn Y Plu a'i thrawsnewid yn ganolbwynt diwylliannol lleol

Projects

Achub tafarn gymunedol 200-mlwydd-oed ar Ben Llŷn

Mae ein cyllid yn helpu Cymdeithas Budd Cymunedol Menter y Plu i gynllunio sut i arbed ac ailddatblygu Y Plu - tafarn restredig Gradd II.

Carreg Fawr, cartref yr artist Brenda Chamberlain ar Ynys Enlli
Carreg Fawr, cartref yr artist Brenda Chamberlain ar Ynys Enlli

Projects

Cadwraeth Murluniau Brenda Chamberlain

Mae ein hariannu wedi helpu i warchod murluniau a baentiwyd gan yr artist, y bardd a'r awdur o Gymru, Brenda Chamberlain a'i chartref ar Ynys Enlli oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Person yn tacluso coeden flodeuog wen
Credyd: Kevin Fern Photoraphy

Programme

Cyllid gwydnwch ac adferiad treftadaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi treftadaeth y DU i addasu a ffynnu, a gwneud sefydliadau treftadaeth yn fwy gwydn trwy ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance

Straeon

A allech chi fod yn Brosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn 2022?

Mae'r wobr hon a noddir gan y Loteri Genedlaethol yn dathlu cynaliadwyedd amgylcheddol mewn amgueddfeydd, treftadaeth a sefydliadau diwylliannol ledled y DU. Mae angen cymryd camau brys ar gyfer ein hamgylchedd, ac mae'r wobr hon wedi'i datblygu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol