Ardaloedd, adeiladau a henebion

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Pobl yn cerdded i fyny grisiau i gastell â thyrwch
Castell Lincoln. Llun gan: Colin McLean Photography
Mae edrych ar ôl adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu £3.3bn i fwy na 10,300 o brosiectau ardal, adeiladau hanesyddol a henebion ledled y DU.

Gall y prosiectau hyn helpu i gynnal swyddi, cefnogi twf economaidd a diogelu treftadaeth sydd mewn perygl. Gallan nhw hefyd hybu balchder lleol, meithrin sgiliau crefftau traddodiadol a helpu cymunedau i fwynhau'r lleoedd y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a gwneud defnydd ohonyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

  • Cadwraeth ac atgyweirio adeiladau a mannau hanesyddol
  • Dod o hyd i ddefnyddiau newydd addas ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Prosiectau archaeoleg gymunedol

Mannau addoli

Mae addoldai ymhlith adeiladau hanesyddol hynaf a mwyaf clodwiw'r DU. Rydym am helpu cynulleidfaoedd i ddod yn wirioneddol wydn a'u hadeiladau'n wirioneddol gynaliadwy.

Mannau addoli yr ydym yn eu hariannu

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • atgyweirio a thrawsnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eu cymuned
  • helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau cadwraeth adeiladau
  • achub adeilad ar gofrestr adeiladau mewn perygl
  • ymgymryd â phrosiect archaeoleg gymunedol
  • adfywio canol tref hanesyddol neu stryd fawr
  • edrych ar ôl a dysgu am gofeb ryfel leol

Am ragor o ysbrydoliaeth, gweler y straeon isod neu porwch drwy brosiectau rydym wedi'u hariannu.

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

People sitting in a sunny park, near a bandstand
Pearson Park

Hub

Lleoedd Ffyniannus

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau treftadaeth sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.
Great Yarmouth Winter Gardens
Credit: Courtesy of Great Yarmouth Borough Council

Projects

Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Mewn perygl difrifol o gael ei golli, bydd gerddi gaeaf hanesyddol diwethaf y DU sydd wedi goroesi yn derbyn grant o bron i £10 miliwn fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion.

Dau berson yn sefyll y tu allan i adeilad
Mae gwaith yn dechrau adfer tafarn Y Plu a'i thrawsnewid yn ganolbwynt diwylliannol lleol

Projects

Achub tafarn gymunedol 200-mlwydd-oed ar Ben Llŷn

Mae ein cyllid yn helpu Cymdeithas Budd Cymunedol Menter y Plu i gynllunio sut i arbed ac ailddatblygu Y Plu - tafarn restredig Gradd II.

Carreg Fawr, cartref yr artist Brenda Chamberlain ar Ynys Enlli
Carreg Fawr, cartref yr artist Brenda Chamberlain ar Ynys Enlli

Projects

Cadwraeth Murluniau Brenda Chamberlain

Mae ein hariannu wedi helpu i warchod murluniau a baentiwyd gan yr artist, y bardd a'r awdur o Gymru, Brenda Chamberlain a'i chartref ar Ynys Enlli oddi ar arfordir Pen Llŷn.