Ein gwaith

Ein gwaith

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac eisiau ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. O barciau lleol i dirweddau, cestyll i brosiectau cymunedol – dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei ariannu.

Ein blaenoriaethau presennol

Ein heffaith

Dros y 25 mlynedd diwethaf, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r cyllidwr grant penodedig mwyaf i dreftadaeth y DU.

Rydym wedi dyfarnu dros £8biliwn i fwy na 44,000 o brosiectau ledled y DU ers 1994.

Rydym yn ariannu pob math o brosiectau, cyn belled â'u bod yn helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau.

Ein cyllid

Yn 2019, lansiwyd Fframwaith Ariannu Strategol newydd gennym. Mae'n nodi ein gweledigaeth a'n hegwyddorion ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ein dau faes ffocws â blaenoriaeth: tirweddau a natur a chymuned.

Lle da i ddechrau yw ein tudalen ariannu.

Sectorau Treftadaeth 

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Norwich Castle

Mae gofalu am adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Treftadaeth gymunedol

People at First World War village event

Gall dathlu ein treftadaeth gymunedol helpu i ddod â phobl at ei gilydd, teimlo balchder yn y man lle maent yn byw a chofio straeon a thraddodiadau.

Diwylliannau ac atgofion

Children at a carnival

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n helpu i archwilio, achub a dathlu traddodiadau, arferion, sgiliau a gwybodaeth gwahanol gymunedau.

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Titanic light tower

Mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, trafnidiaeth a thechnoleg arloesol a helpodd i lunio'r byd modern.

Tirweddau, parciau a natur

Bempton Cliffs

Mae'r angen i gynorthwyo adferiad natur yn fater brys. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024.

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau

Girl in museum

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy eu casgliadau maent yn helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.