Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Pobl yn tirlunio yn yr Ardd Japaneaidd yn Cowden, yr Alban
Pobl yn tirlunio yn yr Ardd Japaneaidd yn Cowden, yr Alban. Credyd: Devlin Photo Ltd
Ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2bn i fwy na 4,700 o brosiectau tir, natur a bioamrywiaeth ledled y DU.

Natur yw ein math hynaf – ac un o'n mathau mwyaf bregus o dreftadaeth.

Mae diogelu'r amgylchedd yn un o'n pedair egwyddor buddsoddi Treftadaeth 2033.

Rydym yn blaenoriaethu prosiectau tirwedd a natur sy'n:

  • cefnogi adferiad natur
  • darparu atebion sy'n seiliedig ar natur i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
  • ailgysylltu pobl â thirweddau a natur

Mae gan y sector treftadaeth rôl bwysig i'w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Discovering wildlife at Thatcham

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau yr ydym yn eu hariannu

Rydym am i bob math o brosiectau treftadaeth, mawr a bach, i:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur

Darllenwch fwy am ein gofynion cynaliadwyedd amgylcheddol.

Darllenwch ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol.

Canisp Suilven Lock

Yr hyn yr ydym yn ei ariannu

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Butterfly

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n gwarchod ac yn gwella cynefinoedd ac yn diogelu rhywogaethau gwerthfawr y DU.

Romney Marsh

Disgwyliwn i brosiectau llwyddiannus ddangos sut y byddant yn mynd i'r afael â'r heriau allweddol a wynebir gan dirweddau a natur y DU.

Green roof of cafe

Mae parciau cyhoeddus yn wynebu gostyngiad difrifol mewn cyllid gan awdurdodau lleol. Dyma sut y gallwn helpu eich parciau a mannau gwyrdd trefol.

Mae'r DU yn fyd-enwog am ei chyfoeth o barciau a gerddi hanesyddol. Dyma sut y gall ein cyllid helpu i ofalu amdanynt.

People walking in a park
Parks for Health project Camden and Islington.

Basic Page

Future Parks Accelerator

An initiative set up to secure the future of the UK’s urban parks and green spaces.
Planwyr pren yn cynnwys planhigion yn eu blodau ar blatfform gorsaf drenau.
Planwyr gyda phlanhigion yn eu blodau yng ngorsaf drenau'r Fenni. Llun: Trafnidiaeth Cymru.

Projects

Llwybrau Gwyrdd Trafnidiaeth Cymru

Bu i Trafnidiaeth Cymru (TrC) roi hwb i fioamrywiaeth ac annog bywyd gwyllt mewn 25 o orsafoedd rheilffordd a phum safle cymunedol.

Gweithwyr yn torri coed sy'n crogi drosodd o ran o'r gamlas sydd wedi'i gordyfu
Roedd adfer rhan Cymru o Gamlas Maldwyn yn cynnwys clirio coed fu'n crogi drosodd. Llun: Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Projects

Luronium Futures: gwarchod planhigion prin ar Gamlas Maldwyn

Bu i brosiect Luronium Futures Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd wella cyflwr rhan Cymru o gamlas Maldwyn sy'n gartref i rywogaethau planhigion Prydeinig prin.

Oyster yn y dŵr
Mae cynefinoedd wystrys yn cael eu hadfer ym Mae Conwy. Llun: ZSL.

Projects

Adfer cynefinoedd wystrys gwyllt ym Mae Conwy

Mae ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain) a Phrifysgol Bangor yn adfer cynefinoedd wystrys brodorol ym Mae Conwy er mwyn gwella bioamrywiaeth forol, cynyddu cydnerthedd arfordirol ac ailgysylltu pobl â’u treftadaeth arfordirol.

Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd
Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd

Projects

Achub Coedwig Glaw Geltaidd yng Nghwm Elan

Caiff trigolion Sir Faesyfed well mynediad i ardal o goedwig law dymherus - cynefin hynod brin a fydd yn cael ei warchod a'i reoli'n well.