Bemptom Cliffs

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Natur yw ein ffurf hynaf o dreftadaeth. Mae edrych ar ôl natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd yn bwysicach nag erioed.

Dathlu natur

I nodi dechrau gwanwyn 2021, dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu prosiectau treftadaeth naturiol gwych ac yn dathlu natur, parciau a bywyd gwyllt y DU ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cadwch olwg am swyddi a rhannwch eich lluniau natur gyda ni gan ddefnyddio #TreftdaethNaturiol - o brosiectau ysbrydoledig i deithiau cerdded lleol.

Mae'r angen i gynorthwyo adferiad natur yn fater o frys. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024.

Rydym yn disgwyl i'r holl brosiectau rydym yn eu cefnogi i wneud eu gorau i:

 • lleihau colled natur
 • cynnal harddwch ac ansawdd ein tirweddau trefol a gwledig
 • helpu pobl i ailgysylltu â bywyd gwyllt

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros natur

Hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dirweddau neu natur yn unig, rydym bellach yn disgwyl i bob prosiect wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn arbennig i greu manteision cadarnhaol i fyd natur.

Gallai hyn gynnwys:

 • creu clwydi ystlumod newydd neu flychau nythu
 • cynnwys toeau gwyrdd ac arwynebau caled athraidd
 • darparu pyllau a sgymru ar gyfer draeniad naturiol
 • creu ardaloedd blodau gwyllt yn hytrach na glaswellt wedi'i gau'n agos
 • cynyddu plannu coed a gwrychoedd brodorol
 • defnyddio planhigion brodorol a gwenyn-gyfeillgar
 • ddim yn defnyddio mawn

Yr hyn yr ydym wedi'i ariannu hyd yma

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • adfywio dros 900 o barciau cyhoeddus a mynwentydd hanesyddol
 • creu a gwella cynefinoedd pwysig fel perllannau a mawnogydd
 • helpu pobl i ddeall a gwerthfawrogi ein moroedd
 • hyrwyddo gwirfoddoli gwyrdd, dysgu a gwyddoniaeth dinasyddion
 • helpu rhywogaethau sydd dan fygythiad i ffynnu eto
 • helpu pobl i ddefnyddio tirweddau a natur i ddysgu, ffynnu ac aros yn iach

Dewch i wybod mwy am yr hyn rydym yn ei ariannu:

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Cynefinoedd a rhywogaethau

Butterfly

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n gwarchod ac yn gwella cynefinoedd ac yn diogelu rhywogaethau gwerthfawr y DU.

Tirweddau

Romney Marsh

Disgwyliwn i brosiectau llwyddiannus ddangos sut y byddant yn mynd i'r afael â'r heriau allweddol a wynebir gan dirweddau a natur y DU.

Parciau cyhoeddus a mannau gwyrdd trefol

Green roof of cafe

Mae parciau cyhoeddus yn wynebu gostyngiad difrifol mewn cyllid gan awdurdodau lleol. Dyma sut y gallwn helpu eich parciau a mannau gwyrdd trefol.

Gerddi a mynwentydd

Mae'r DU yn fyd-enwog am ei chyfoeth o barciau a gerddi hanesyddol. Dyma sut y gall ein cyllid helpu i ofalu amdanynt.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen. Credit: Robert Enderby

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.

Three people look down over a valley with mountains in the distance
Braemar view. Credit: Cameron Cosgrove

Projects

Cairngorms 2030: pobl a natur yn ffynnu gyda'i gilydd

Rydym wedi dyfarnu bron i £12.5 miliwn i brosiect sy'n newid bywydau er mwyn diogelu Parc Cenedlaethol mwyaf y DU, gan ddod â chymunedau at ei gilydd i helpu natur a gwella llesiant.