Bemptom Cliffs

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Natur yw ein ffurf hynaf o dreftadaeth. Mae edrych ar ôl natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd yn bwysicach nag erioed.

Mae'r angen i gynorthwyo adferiad natur yn fater o frys. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024.

Rydym yn disgwyl i'r holl brosiectau rydym yn eu cefnogi i wneud eu gorau i:

 • lleihau colled natur
 • cynnal harddwch ac ansawdd ein tirweddau trefol a gwledig
 • helpu pobl i ailgysylltu â bywyd gwyllt

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros natur

Hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dirweddau neu natur yn unig, rydym bellach yn disgwyl i bob prosiect wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn arbennig i greu manteision cadarnhaol i fyd natur.

Gallai hyn gynnwys:

 • creu clwydi ystlumod newydd neu flychau nythu
 • cynnwys toeau gwyrdd ac arwynebau caled athraidd
 • darparu pyllau a sgymru ar gyfer draeniad naturiol
 • creu ardaloedd blodau gwyllt yn hytrach na glaswellt wedi'i gau'n agos
 • cynyddu plannu coed a gwrychoedd brodorol
 • defnyddio planhigion brodorol a gwenyn-gyfeillgar
 • ddim yn defnyddio mawn

Yr hyn yr ydym wedi'i ariannu hyd yma

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • adfywio dros 900 o barciau cyhoeddus a mynwentydd hanesyddol
 • creu a gwella cynefinoedd pwysig fel perllannau a mawnogydd
 • helpu pobl i ddeall a gwerthfawrogi ein moroedd
 • hyrwyddo gwirfoddoli gwyrdd, dysgu a gwyddoniaeth dinasyddion
 • helpu rhywogaethau sydd dan fygythiad i ffynnu eto
 • helpu pobl i ddefnyddio tirweddau a natur i ddysgu, ffynnu ac aros yn iach

Dewch i wybod mwy am yr hyn rydym yn ei ariannu:

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.