Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Pobl yn tirlunio yn yr Ardd Japaneaidd yn Cowden, yr Alban
Pobl yn tirlunio yn yr Ardd Japaneaidd yn Cowden, yr Alban. Credyd: Devlin Photo Ltd
Ni fu erioed mor hanfodol gofalu am fyd natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd.

Ers 1994, rydym wedi dyfarnu £2biliwn i 4,700 o brosiectau tir, natur a bioamrywiaeth ar draws y DU.

Diogelu'r amgylchedd yw un o'n pedair egwyddor fuddsoddi Treftadaeth 2033.

Rydym yn blaenoriaethu prosiectau tirwedd a natur sy'n:

  • cefnogi adferiad byd natur
  • cyflwyno atebion sy'n seiliedig ar fyd natur i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
  • ailgysylltu pobl â thirweddau, amgylcheddau morol a byd natur

Yr argyfwng hinsawdd

Mae gan y sector treftadaeth rôl bwysig i'w chwarae o ran gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr a thaclo newid yn yr hinsawdd. Darganfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i daclo’r argyfwng hinsawdd.

Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan y prosiectau a ariannwn

Rydym eisiau i bob math o brosiectau treftadaeth, mawr a bach:

  • gyfyngu ar unrhyw niwed posib i'r amgylchedd
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar fyd natur

Darllen ein harweiniad cynaladwyedd amgylcheddol.

Sut i gael eich ariannu

Mwy o wybodaeth

Darganfod pa brosiectau a ariannwn, a'r hyn y gallech chi ei wneud gyda'n buddsoddiad i helpu amddiffyn ein byd naturiol.
 

Butterfly

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n gwarchod ac yn gwella cynefinoedd ac yn diogelu rhywogaethau gwerthfawr y DU.

Romney Marsh

Disgwyliwn i brosiectau llwyddiannus ddangos sut y byddant yn mynd i'r afael â'r heriau allweddol a wynebir gan dirweddau a natur y DU.

Green roof of cafe

Mae parciau cyhoeddus yn wynebu gostyngiad difrifol mewn cyllid gan awdurdodau lleol. Dyma sut y gallwn helpu eich parciau a mannau gwyrdd trefol.

Mae'r DU yn fyd-enwog am ei chyfoeth o barciau a gerddi hanesyddol. Dyma sut y gall ein cyllid helpu i ofalu amdanynt.

People walking in a park
Parks for Health project Camden and Islington.

Basic Page

Future Parks Accelerator

An initiative set up to secure the future of the UK’s urban parks and green spaces.
Planwyr pren yn cynnwys planhigion yn eu blodau ar blatfform gorsaf drenau.
Planwyr gyda phlanhigion yn eu blodau yng ngorsaf drenau'r Fenni. Llun: Trafnidiaeth Cymru.

Projects

Llwybrau Gwyrdd Trafnidiaeth Cymru

Bu i Trafnidiaeth Cymru (TrC) roi hwb i fioamrywiaeth ac annog bywyd gwyllt mewn 25 o orsafoedd rheilffordd a phum safle cymunedol.

Gweithwyr yn torri coed sy'n crogi drosodd o ran o'r gamlas sydd wedi'i gordyfu
Roedd adfer rhan Cymru o Gamlas Maldwyn yn cynnwys clirio coed fu'n crogi drosodd. Llun: Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Projects

Luronium Futures: gwarchod planhigion prin ar Gamlas Maldwyn

Bu i brosiect Luronium Futures Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd wella cyflwr rhan Cymru o gamlas Maldwyn sy'n gartref i rywogaethau planhigion Prydeinig prin.

Oyster yn y dŵr
Mae cynefinoedd wystrys yn cael eu hadfer ym Mae Conwy. Llun: ZSL.

Projects

Adfer cynefinoedd wystrys gwyllt ym Mae Conwy

Mae ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain) a Phrifysgol Bangor yn adfer cynefinoedd wystrys brodorol ym Mae Conwy er mwyn gwella bioamrywiaeth forol, cynyddu cydnerthedd arfordirol ac ailgysylltu pobl â’u treftadaeth arfordirol.