Cyllid

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo sector treftadaeth eithriadol y DU i addasu drwy'r cyfnod anoddaf yma a ffynnu unwaith eto.

Ni yw cyllidwr grant pwrpasol mwyaf ar gyfer treftadaeth y DU. Ers 1994, rydym wedi dyfarnu mwy na £8biliwn i fwy na 44,000 o brosiectau ledled y DU.

Gyda'n gilydd gallwn ddangos y rôl hollbwysig y gall treftadaeth ei chwarae i helpu pobl, cymunedau a lleoedd drwy'r argyfwng yma.

Ein rhaglenni

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Grantiau o £3,000 i £10,000 a £10,000 i £100,000

Cyllid prosiect cydnerthedd a chynhwysiant i gefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i addasu ac ymateb i'r amgylchedd sy'n newid y maent bellach yn gweithredu ynddo.

Mae’n agored i brosiectau sy’n:

 • Cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i addasu ac adfer yn yr argyfwng coronafeirws parhaus (COVID-19).

neu

 • Yn canolbwyntio ar gynhwysiant, dan arweiniad a/neu’n ymgysylltu â grwpiau amrywiol sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treftadaeth.

 

Benthyciadau Adfer a Gwydnwch Treftadaeth

Benthyciadau o £50,000 i £250,000

Mae Benthyciadau Adfer a Gwydnwch Treftadaeth wedi'u cynllunio i helpu i ariannu gweithgareddau a chostau a fydd yn datblygu ac yn ailgychwyn potensial eich sefydliad i gynhyrchu incwm.

Mae'r cyllid yma’n addas iawn i sefydliadau sydd eisoes wedi bod yn gweithio ar wydnwch, ac sydd ar hyn o bryd yn gweithredu gyda model incwm cymysg o gyllid menter a grant, sydd angen cymorth i dalu costau gweithredu neu addasu eu model gweithredu o ganlyniad i argyfwng COVID-19.

 • cyfradd llog sefydlog o 0%
 • dim ffioedd am drefniant nac ad-daliad cynnar
 • gwyliau ad-dalu dewisol o 12 mis
 • cyfnod ad-dalu hyd at 5 mlynedd

Funding for organisations, businesses and private owners in England

Grants of £10,000 to £3m

Culture Recovery Fund for Heritage, second round

Supporting organisations struggling under the pressures of coronavirus (COVID-19) to make the transition towards full reopening. We are distributing this fund with Historic England on behalf of the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).

 • for organisations and businesses that own, work with or manage heritage in England
 • £36m fund
 • grants of £10,000 to £3m
 • supporting you to build up your operations and begin a programme of heritage activity in April-June 2021
 • open for applications 7-26 January 2021
 • repayable finance also available with a lower limit of £1m and no upper limit

Cyllid i sefydliadau yng Nghymru

Grantiau o £5,000 i £250,000

Cronfa Adferiad Gwyrdd Cymru

Cynllun grant refeniw i sefydliadau amgylcheddol feithrin sgiliau, datblygu syniadau a gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Rydym yn dosbarthu'r gronfa yma mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • Cronfa o £920,000
 • grantiau o £5,000 i £100,000
 • Datganiadau o Ddiddordeb ar agor rhwng 16 Tachwedd a 6 Rhagfyr 2020
 • ceisiadau ar agor rhwng 23 Tachwedd 2020 a 10 Ionawr 2021

 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur. Rydym yn dosbarthu'r gronfa yma mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • Cronfa o £2.3m
 • grantiau o £10,000 i £50,000
 • mae ceisiadau ar agor hyd nes y rhoddir rhybudd pellach neu hyd nes y dyrennir yr holl arian grant

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

 

Coetiroedd Cymunedol

Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru. Rydym yn dosbarthu'r gronfa yma mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • Cronfa o £2.1m
 • grantiau o £10,000 i £250,000
 • ar agor ar gyfer ceisiadau tan 21 Hydref 2021
 • rhaid cyflawni prosiectau erbyn mis Mawrth 2022

 

Cyllid Cefnogaeth Fusnes Cymru

Mae cyllid ar gael i sefydliadau neu bartneriaethau gefnogi'r rhai sy'n gweithio gyda threftadaeth yng Nghymru i feithrin eu sgiliau mewn arweinyddiaeth a rheolaeth sefydliadol.

 • Cronfa o £250,000
 • ymholiadau prosiect ar agor tan hanner dydd 24 Tachwedd 2020
 • bydd gan y rhai a wahoddir i gyflwyno cais llawn tan 13 Ionawr 2021 i wneud hynny

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...