Jodrell Bank

Sut i gydnabod eich grant

Sut i gydnabod eich grant

Mae'r ddogfen yma’n darparu canllawiau cryno am y ffordd y mae'n rhaid i chi gydnabod y cyllid a gawsoch gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cyn i chi ddechrau

 • Rhaid i bob deiliad grant gydnabod ein cymorth yn gyhoeddus. Rhaid iddynt wneud hyn drwy gydol cyfnod y contract grant.
 • Dechreuwch gynllunio eich cydnabyddiaeth cyn gynted ag y byddwch yn derbyn grant.
 • Os bydd eich prosiect yn digwydd yng Nghymru bydd angen i chi ddefnyddio brandio dwyieithog
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch Swyddog Buddsoddi

Gofyn am y ddeunydd cydnabod grant

Ar ôl i chi dderbyn eich llythyr hysbysu grant, gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif porth ar-lein, lle byddwch yn dod o hyd i'r ffurflen deunydd cydnabod grant. 

Ble i ddefnyddio’r logo

Drwy gydnabod eich grant yn gyhoeddus, mae'n rhaid i arwyddion sy'n dangos ein logo fod yn weladwy mewn mannau cyhoeddus, yn ystod eich prosiect ac ar ôl ei gwblhau.

Byddwch yn greadigol! Rydym am i chi ddefnyddio ein logo yn ddychmygus ac yn y ffyrdd gorau sy'n addas ar gyfer eich prosiect.

Arwyddion

Placiau ac arwyddion

Mae placiau ac arwyddion parhaol eraill yn ffordd dda o gydnabod eich grant ar gyfer y tymor hir.

Rydym yn gofyn i chi arddangos placiau sy'n dangos ein logo ym mhob prif fynedfa ac allanfa i gwsmeriaid a phob cyfleuster ac arddangosfa a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Lle rydych chi eisiau i'ch arwyddion fod yn rhan o adeilad – er enghraifft, cerfio'r logo cydnabod ar wal neu ysgythriad ohono ar ddrws gwydr – mae'n fwy cost-effeithiol i gynllunio hyn yn gynnar; gall eich pensaer eich helpu.

Byrddau safleoedd adeiladu

Dylid arddangos byrddau safle mawr sy'n cynnwys ein logo cydnabyddiaeth yn ystod gwaith ffisegol, er enghraifft yn ystod:

 • adfer adeiladau
 • gwarchod natur
 • gwaith tirlunio a threfluniau ar raddfa fawr
 • gwaith ffisegol mewn parciau

Unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau dylid rhoi arwyddion parhaol yn cydnabod ein cyllid.

Gallwn ddarparu byrddau safleoedd adeiladu rhad ac am ddim. Gallech greu byrddau ar eich safleoedd eich hun, er enghraifft, os oes angen i chi gydnabod ein cefnogaeth ar y cyd â sefydliadau eraill.

Mae'n rhaid i fyrddau safle fod wedi'u lleoli wrth fynedfeydd ac allanfeydd safleoedd ac mewn mannau eraill lle mae'n amlwg eu bod yn weladwy i'r cyhoedd. Os bydd eich contractwr yn cymryd cyfrifoldeb am hyn, sicrhewch fod ganddyn nhw rif cyfeirnod eich prosiect wrth archebu deunyddiau cydnabyddiaeth ar eich rhan.

Mathau eraill o arwyddion

Gall arwyddion eraill fod yn fwy priodol i'ch prosiect megis arwyddion annibynnol, baneri neu sticeri. Byddwch yn greadigol a defnyddiwch ein logo i gynhyrchu arwyddion sy'n briodol ar gyfer eich prosiect.

Gellir defnyddio'r rhain mewn sawl ffordd wahanol – er enghraifft i roi cydnabyddiaeth gefndirol yn ystod gwaith ffisegol, arddangosfeydd, gweithdai neu weithgareddau eraill.

Ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol

Lle y bo'n bosibl, rydym yn disgwyl gweld ein cyllid yn cael ei gydnabod ar-lein, gan gynnwys:

 • ar wefannau a blogiau grantî, yn ddelfrydol drwy roi ein logo ar y dudalen hafan a'i gysylltu â'n gwefan
 • ar wefannau a blogiau trydydd parti yn sôn am brosiect a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • ar gyfryngau cymdeithasol – drwy gynnwys ein logo (e.e. ar broffiliau a negeseuon ar Facebook, Instagram a Twitter, ac mewn fideos YouTube a Vimeo), yn sôn am Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn testun naratif. Cyfeiriwch at @HeritageFundUK @HeritageFundCYM a/neu ein cyfrif Twitter @HeritageFundCYM, gan ddefnyddio’r hashnod #CronfaDreftadaethyLoteriGenedlaethol
 • mewn aps ffonau symudol a thabledi

Ble i ddefnyddio'r logo

Deunydd hyrwyddo a chyhoeddiadau

Rhaid i grantïon gynnwys ein logo ar unrhyw fath o ddeunyddiau hyrwyddo ac argraffu sy'n ymwneud â'u prosiect, er enghraifft:

 • taflenni a llyfrynnau
 • cylchlythyrau printiedig ac electronig
 • mapiau a phosteri
 • cardiau post
 • deunyddiau addysgol
 • tywyslyfrau
 • adroddiadau blynyddol
 • negeseuon e-bost a chardiau electronig

Rhaid i ddatganiadau i'r wasg am waith sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol hefyd gynnwys ein logo, yn ogystal â chydnabod ein cefnogaeth yn y testun.

Hysbysebu

Defnyddiwch ein logo pryd bynnag y byddwch yn hysbysebu eich prosiect neu swydd wag a ariennir gennym ni.

Digwyddiadau

Bydd yn rhai i’ch grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol gael ei gymweradwyo mewn unrhyw ddigwyddiad sy’n ymwneud â gweithgaredd yr ydym wedi’i ariannu.

Gallwch ddefnyddio ein logo ar y canlynol:

 • placiau ac arwyddion eraill plaques and other signage
 • cyflwyniadau
 • gwahoddiadau
 • rhaglenni
 • llyfrynnau
 • deunyddiau hyrwyddo eraill

Gallwn hefyd ddarparu bathodynnau yn rhad ac am ddim.

Sut i ddefnyddio’r logo

Mae tri fersiwn o'n logo:

 • Lliw llawn
 • Gwyn – i'w ddefnyddio ar gefndir lliw tywyll
 • DU – i'w defnyddio lle bynnag nad yw lliw llawn yn bosibl

Mae fersiynau print a sgrin o bob logo ar gael.

Defnyddiwch logos sydd wedi'u cyflenwi bob tro, a pheidiwch ag addasu na'u hail-greu.

Meintiau lleiaf: Ni ddylid dangos y logo yn llai na'r meintiau lleiaf o 38mm x 14mm (print) a 108px x 40px (sgrin).

Monitro'r defnydd o'r logo

Wrth asesu cynnydd eich prosiect, byddwn yn chwilio am gydnabyddiaeth weledol briodol o'ch grant.

Bydd ymwelwyr o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol neu'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn disgwyl gweld ein cyllid yn cael ei gydnabod a gall godi'r mater gyda chi os nad yw cydnabyddiaeth glir, weladwy yn cael ei harddangos.

Tu hwnt i’r logo

Lle nad yw'n bosibl defnyddio ein logo, sicrhewch bod cydnabyddiaeth weledol amlwg dal yn ei lle.

Defnyddiwch y geiriad Cefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, neu, lle mae'n gyfyng, Cefnogir gan y Loteri Genedlaethol.

Cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau

Mae sylw mewn papurau newydd, ar y radio, teledu ac ar-lein yn rhan hanfodol o hyrwyddo eich prosiect a chydnabod eich grant. Nid yn unig y mae'n rhoi gwybod i bobl am eich llwyddiant, mae hefyd yn tynnu eu sylw at y ffordd y mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario.

Dylech gydnabod eich grant mewn unrhyw sylw yn y wasg ar gyfer hyd y contract grant, nid adeg cyhoeddi'r grant yn unig, neu pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau.

Cyn cychwyn neu gymryd rhan mewn unrhyw ddyrchafiad am y gwaith rydym wedi'i ariannu, rhaid i chi gysylltu â'ch swyddog buddsoddi neu Swyddfa'r Wasg Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd gofyn i chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw am unrhyw weithgareddau pellach yn y wasg.

Rhaid i chi roi gwybod i ni hefyd os yw eich prosiect wedi'i enwebu ar gyfer unrhyw ddyfarniadau, neu unrhyw wobrau yr ydych wedi’u hennill. Dylech gydnabod ein cefnogaeth mewn unrhyw areithiau, cyfweliadau neu ddatganiadau i'r wasg sy'n ymwneud â'r dyfarniad.

Efallai y gallwn gynnig cymorth a help ychwanegol, felly cofiwch gysylltu â ni.

Ar-lein a chyfryngau cymdeithasol

Cofiwch sôn am ein cefnogaeth ar eich gwefan neu flog, gan gysylltu yn ôl i'n gwefan lle bo modd.

Defnyddiwch y geiriad Cefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, neu, lle mae'n gyfyng, Cefnogir gan y Loteri Genedlaethol.

Os ydych yn defnyddio Twitter, defnyddiwch yr hashtag #CronfaDreftadaethyLoteriGenedlaethol.

Digwyddiadau

Cynllunio ymlaen gyda'n gilydd yw'r ffordd orau i sicrhau eich bod chi a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn hapus gyda chanlyniad digwyddiadau lansio a dathliadau eraill o'ch dyfarniad grant. Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni am y cyfleoedd hyn.

Rhaid i chi gydnabod eich grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn unrhyw ddigwyddiad sy'n berthnasol i weithgaredd rydym wedi'i ariannu.

Yn ogystal â defnyddio ein logo ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd printiedig a chyflwyniadau, dylid hefyd gydnabod eich grant ar lafar mewn unrhyw areithiau a chyflwyniadau, neu pan fyddwch yn egluro beth mae eich prosiect wedi'i gyflawni

Rhowch wybod i ni pryd mae'ch digwyddiad neu'ch agoriad yn digwydd a gwahoddwch ein cynrychiolwyr i fod yn bresennol. Gallwch drafod pwy yw'r gorau i'w wahodd gyda'ch rheolwr buddsoddi. Disgwyliwn i'n gwesteion VIP wneud areithiau cefnogol priodol ac ychwanegu at eich cyhoeddusrwydd ym mha bynnag ffordd y gallan nhw.