Jodrell Bank

Cydnabod eich grant

Cydnabod eich grant

Cydnabod eich grant

Rydym yn falch o gefnogi miloedd o brosiectau treftadaeth ledled y DU, gan ddefnyddio cyllid a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid, rydym am i chi ystyried sut y byddwch yn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac yn cydnabod eich cyllid.

Cydnabod cyllid nad yw'n arian y Loteri Genedlaethol

Os ydych wedi derbyn cyllid gan un o'n rhaglenni nad ydynt yn ymwneud â'r Loteri Genedlaethol, gweler meini prawf cydnabod y rhaglen benodol ar ein tudalen Lawrlwytho ein logo.

Sut i gydnabod eich grant

Mae'n bwysig iawn bod pobl sy'n ymwneud â'ch prosiect yn gweld ac yn deall ei fod wedi'i gefnogi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae gweld ein stamp cydnabod newydd ar y safle yn eich prosiect, ar eich gwefan, mewn digwyddiadau neu ar ddeunyddiau hyrwyddo yn helpu i wneud hyn.

Yn gymesur â lefel y grant

Mae’n rhaid i bawb sy'n derbyn grant gydnabod ein cefnogaeth yn gyhoeddus. Disgwyliwn i bob cydnabyddiaeth fod yn amlwg, ond mae lefel y gydnabyddiaeth yr ydym yn disgwyl ei gweld yn gymesur â maint y grant.

Er enghraifft, dim ond ar eu gwefan neu mewn taflen y mae angen i brosiect cymunedol sy'n ceisio am grant o £5,000 gynnwys ein stamp cydnabod a'n testun. Byddai disgwyl i brosiect gwaith cyfalaf mawr sy'n gwneud cais am £1 miliwn ddarparu cydnabyddiaeth lefel uwch, megis hysbysfyrddau adeiladu yn y cyfnod adeiladu, tudalen bwrpasol ar y wefan, bwrdd gwybodaeth pwrpasol ar y safle, stamp cydnabod a ddefnyddir ar fwth tocynnau electronig ac ati. .

Defnyddio ein logo

Disgwyliwn weld ein stamp cydnabod yn cael ei ddefnyddio'n amlwg yn eich prosiect, ynghyd â'r neges 'Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol'. Rydyn ni am i'r deunyddiau rydych chi'n eu dylunio ddefnyddio ein logo yn ddychmygus ac yn y ffyrdd gorau sy'n addas ar gyfer eich prosiect. Mae rhai syniadau creadigol yn y gorffennol wedi cynnwys ysgythriadau i mewn i ddrysau mynediad a ffenestri, tiwlipau wedi'u plannu yn siâp ein logo, cydnabyddiaeth ar gefndiroedd lluniau a baneri ar fastiau llongau.

Lawrlwythwch ein deunyddiau cydnabod

Mae gennym hefyd ddetholiad o ffeiliau parod i'w hargraffu o ddeunyddiau cydnabod. Gallwch chi anfon y ffeiliau hyn yn uniongyrchol i argraffydd neu eu lawrlwytho a'u defnyddio'ch hun, er enghraifft ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 • hysbysfyrddau adeiladu (i'w defnyddio ar safleoedd adeiladu - gan gynnwys adeiladau a pharciau)
 • baneri (byrddau foamex ac eyelets) (i'w defnyddio fel cydnabyddiaeth dros dro, mewn digwyddiadau, gwaith adeiladu llai ac ati)
 • baneri (ar gyfer parciau a llongau)
 • asedau cydnabod ar-lein (i bawb)

Wrth argraffu'r rhain, ystyriwch ddefnyddio deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd neu wedi'u hailgylchu.


Dwyieithog:


Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Mae diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn rhan bwysig o gydnabod o ble mae'r gefnogaeth i'ch prosiect wedi dod. Wrth ddefnyddio ein stamp cydnabod, defnyddiwch y testun 'Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol' hefyd lle bo hynny'n bosibl.

Yn ogystal â chydnabod eich grant fel y nodir yn y canllaw hwn, gofynnwn hefyd i dderbynwyr grantiau sydd wedi derbyn dros £10,000 ddarparu mynediad arbennig a / neu gynigion ar gyfer chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Gallai hyn gynnwys diwrnodau mynediad am ddim i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gostyngiadau yn eich siop neu gaffi neu deithiau y tu ôl i'r llenni.

Cynllunio eich cydnabyddiaeth

Mae’n rhaid i bawb sy'n derbyn grant gydnabod ein cefnogaeth yn gyhoeddus trwy gydol y contract grant. Lle mae gofodau, lleoedd neu eitemau parhaol wedi'u creu, dylid gosod cydnabyddiaeth barhaol.

Os yw'ch prosiect yn digwydd yng Nghymru bydd angen i chi ddefnyddio brandio dwyieithog.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch Swyddog Buddsoddi.

Cydnabyddiaeth mewn ceisiadau grant

Ar gyfer yr holl symiau grant, rydym yn disgwyl gweld cydnabyddiaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cael ei chynllunio o ddechrau eich prosiect.

Gallai hyn gynnwys cydnabyddiaeth i ddeunyddiau rydych chi eisoes yn bwriadu eu creu, fel byrddau gwybodaeth, gwisgoedd staff a gwefannau. Gallai hefyd gynnwys eitemau penodol rydych chi'n eu creu i'w cydnabod, fel negeseuon diolch ar gyfryngau cymdeithasol a baneri cydnabod.

Trwy feddwl am gydnabyddiaeth ar ddechrau eich prosiect byddwch yn gallu creu cydnabyddiaeth sydd wedi'i theilwra ac sy'n addas ar gyfer eich prosiect.

Mewn grantiau mwy na £10,000, gofynnir i chi yn benodol am eich cynlluniau ar gyfer cydnabod yn y ffurflen gais: Sut ydych chi'n bwriadu cydnabod eich grant? Yma gallwch fanylu ar y ffyrdd y byddwch yn cydnabod eich grant.

Os oes gennych le hygyrch i'r cyhoedd, mae Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol yn gyfle gwych i gynnwys a diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Darganfyddwch fwy ar ein Tudalennau Wythnos Agored.

Cynnwys costau cydnabod

Os ydych chi'n creu deunyddiau corfforol, er enghraifft hysbysfyrddau sgaffaldiau neu fyrddau dehongli, fel rhan o'ch prosiect, byddem yn disgwyl ichi gynnwys cydnabyddiaeth fel safon yn y dyluniad.

Os ydych chi'n creu deunyddiau cydnabod pwrpasol, gallwch gynnwys costau ar gyfer argraffu'r rhain o dan y pennawd costau 'Cyhoeddusrwydd a hyrwyddo' yn adran costau prosiect y cais.

Byddem yn disgwyl ichi greu deunyddiau sy'n unol â'n gofynion cynaliadwyedd. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd / wedi'u hailgylchu ac adeiladu cydnabyddiaeth i ardaloedd sy'n bodoli eisoes (er enghraifft ysgythru i ffenestri gwydr, engrafiad i fetel a phren).

Ble i gydnabod eich grant

Cydnabyddiaeth ar y safle

Sylwch mai eich cyfrifoldeb chi yw cael y gymeradwyaeth gyfreithiol neu'r caniatâd sydd ei angen arnoch i arddangos arwyddion parhaol. Gall hyn gynnwys caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd cyfadran.

Placiau, arwyddion a bwrdd gwybodaeth

Mae arwyddion parhaol yn ffordd dda o gydnabod eich grant ar gyfer y tymor hir. Mae hyn yn cynnwys arddangos ein stamp cydnabod ar arwyddion, mynedfeydd, byrddau gwybodaeth ac ati.

Lle bo modd, hoffem ichi ddefnyddio deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd neu gynnwys y gydnabyddiaeth i wead eich adeilad mewn modd cydymdeimladol.

Lle rydych chi am i'ch arwyddion fod yn rhan o adeilad - er enghraifft cerfiad o'r stamp cydnabod mewn wal neu ysgythru arno ar ddrws gwydr - mae'n fwy cost effeithiol cynllunio hyn yn gynnar. Gall eich pensaer neu ddylunydd helpu.

Hoffem i chi arddangos cydnabyddiaeth barhaol yn dangos ein stamp cydnabod ym mhob prif fynedfa ac allanfa i gwsmeriaid ac ym mhob cyfleuster ac arddangosfa a gefnogir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Disgwyliwn i'r gydnabyddiaeth fod yn amlwg ac yn weladwy.

Gall arwyddion eraill fod yn fwy priodol i'ch prosiect fel arwyddion neu faneri annibynnol. Byddwch yn greadigol a defnyddiwch ein stamp i gynhyrchu arwyddion sy'n briodol i'ch prosiect.

Byrddau safleoedd adeiladu

Os ydych chi'n gwneud gwaith materol fel rhan o'ch prosiect - er enghraifft adfer adeiladau, cadwraeth natur, gwaith tirwedd a threfwedd ar raddfa fawr neu waith corfforol mewn parciau - dylid arddangos byrddau safle mawr sy'n cynnwys ein stamp cydnabod tra bod gwaith yn digwydd.

Mae’n rhaid i fyrddau safle fod wrth fynedfeydd safleoedd, allanfeydd ac mewn mannau eraill lle maent yn amlwg yn weladwy i'r cyhoedd. Unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau dylid eu disodli gan arwyddion parhaol sy'n cydnabod ein cyllid.

Creu lleoedd newydd

Os yw'ch grant wedi golygu creu gofod newydd ar gyfer eich adeilad - fel oriel, canolfan ymwelwyr neu ystafell addysg newydd - hoffem ichi ystyried cydnabyddiaeth wrth enwi'r gofod hwn. Byddem hefyd yn disgwyl gweld cydnabyddiaeth weledol lefel uchel mewn ardaloedd â nifer uchel o ymwelwyr.

Cyhoeddiadau a deunyddiau hyrwyddo

Wrth gynhyrchu cyhoeddiadau a deunyddiau hyrwyddo (electronig neu brintiedig) sy'n gysylltiedig â'ch prosiect, byddem yn disgwyl gweld ein logo yn cael ei gynnwys. Gall hyn gynnwys:

 • taflenni a phamffledi
 • cylchlythyrau printiedig
 • mapiau a phosteri
 • cardiau post
 • deunyddiau addysgol
 • arweinlyfrau
 • adroddiadau blynyddol
 • deunyddiau hyrwyddo fel arwyddion annibynnol, baneri, sticeri, byrddau gwybodaeth, stondinau arddangos, labeli a deunydd ysgrifennu
 • hysbysebu, gan gynnwys swyddi gwag

Digwyddiadau

Mae’n rhaid cydnabod eich grant Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn unrhyw ddigwyddiad sy'n ymwneud â gweithgaredd yr ydym wedi'i ariannu.

Gellid defnyddio ein logo ar:

 • placiau ac arwyddion eraill
 • cyflwyniadau
 • gwahoddiadau
 • rhaglenni
 • pamffledi
 • deunyddiau hyrwyddo eraill

Cynllunio ymlaen llaw ynghyd â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ffordd orau o sicrhau bod y ddau yn hapus â chanlyniad digwyddiadau lansio a dathliadau eraill o'ch gwobr. Cadwch mewn cysylltiad â ni am y cyfleoedd hyn.

Mae’n rhaid i chi gydnabod eich grant Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn unrhyw ddigwyddiad rydych chi'n ei gynnal sy'n ymwneud â gweithgaredd rydyn ni wedi'i ariannu.

Yn ogystal â defnyddio ein logo ar ddeunyddiau a chyflwyniadau cyhoeddusrwydd printiedig, dylid cydnabod eich grant ar lafar mewn unrhyw areithiau neu gyflwyniadau, neu pan fyddwch chi'n egluro'r hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni.

Rhowch wybod i ni pryd mae'ch digwyddiad neu'ch agoriad yn digwydd a gwahoddwch ein cynrychiolwyr i ddod. Gallwch drafod pwy sydd orau i'w wahodd gyda'ch Rheolwr Buddsoddi. Byddem yn disgwyl cefnogi unrhyw ddigwyddiad lansio neu agoriad gyda lefel briodol o bresenoldeb gwestai gan uwch aelodau Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a, lle bo hynny'n briodol, ymuno ag areithiau cyhoeddus, cydnabyddiaethau ac ati.

Cydnabyddiaeth ar-lein

Disgwyliwn weld ein cyllid yn cael ei gydnabod ar-lein, gan gynnwys:

 • ar wefannau a blogiau, yn ddelfrydol trwy roi ein logo ar yr hafan a'i gysylltu â'n gwefan
 • ar wefannau a blogiau trydydd parti yn sôn am brosiect a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • ar gyfryngau cymdeithasol – drwy gyhoeddi a chydnabod eich grant gan ddefnyddio ein giffiau a'n hasedau, tagio ein cyfrifon mewn diweddariadau prosiect, sôn am Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn testun naratif a diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Gallai hyn fod ar Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube neu TikTok. mewn apiau ffôn symudol a llechen

Eich gwefan

Disgwyliwn weld ein cyllid yn cael ei gydnabod ar eich gwefan trwy arddangos ein stamp cydnabod a'n testun cydnabod ar ei dudalen gartref neu dudalen prosiect. Disgwyliwn weld y gydnabyddiaeth hon tuag at ben y dudalen.

Gellir defnyddio'r testun canlynol ar eich gwefan:

“Mae [enw'r prosiect] yn bosibl diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni wedi gallu [disgrifiad byr o'r prosiect]. "

Mae’n rhaid i newyddion prosiect pwysig, yn enwedig cyhoeddiadau grant, hefyd gydnabod Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Ar gyfryngau cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o rannu newyddion eich prosiect a chyrraedd cynulleidfaoedd. Mae Gwasanaethau Platfform fel Twitter, Facebook, ac Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ynghyd ag amrywiaeth o lwyfannau ar-lein gan gynnwys blogiau ac apiau symudol a fideos ar-lein hefyd yn cynnig cyfleoedd i gydnabod eich arian Loteri Genedlaethol. 

Mae gennym gyfres gyfan o offer y gallwch eu defnyddio i gydnabod eich grant ac i'w defnyddio drwy gydol oes eich prosiect:

Lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol:


Cofiwch dagio a dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol gan ddefnyddio @HeritageFundUK a defnyddio ein hashnod #HeritageFund #LoteriGenedlaethol. Gallwch ddweud bod eich prosiect wedi'i 'wneud yn bosibl gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, gyda diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.'

Gallwch hefyd ddod o hyd i'ch cyfrif Twitter lleol a'i ddilyn 

Y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus

Mae sylw papurau newydd, radio, teledu ac ar-lein yn rhan hanfodol o hyrwyddo'ch prosiect a chydnabod eich grant. Nid yn unig mae'n gadael i bobl wybod am eich llwyddiant, mae hefyd yn dwyn i'w sylw sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario.

Dylech gydnabod eich grant mewn unrhyw sylw yn y wasg trwy gydol y contract grant, nid dim ond ar adeg cyhoeddi'r grant neu pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau.

Cyn cychwyn neu gymryd rhan mewn unrhyw hyrwyddiad ynghylch gwaith rydym wedi'i ariannu, mae’n rhaid i chi gysylltu â'ch Rheolwr Buddsoddi neu swyddfa’r wasg Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rhowch wybod iddynt am unrhyw weithgareddau pellach yn y wasg.

Mae’n rhaid i chi hefyd roi gwybod i ni a yw'ch prosiect wedi'i enwebu ar gyfer, neu'n ennill, unrhyw wobrau. Mae’n rhaid i chi dgdnabod ein cefnogaeth mewn unrhyw areithiau, cyfweliadau neu ddatganiadau i'r wasg sy'n ymwneud â'r wobr.

Efallai y gallwn ddarparu cefnogaeth a help ychwanegol gyda'ch cyfryngau a'ch cysylltiadau cyhoeddus, felly cysylltwch â ni.

Monitro cydnabyddiaeth o'ch grant

Wrth asesu cynnydd eich prosiect, byddwn yn edrych am gydnabyddiaeth weledol briodol o'ch grant.

Bydd ymwelwyr o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol neu'r Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn disgwyl gweld cydnabyddiaeth o'n cyllid ar waith a gallant godi'r mater gyda chi os nad yw cydnabyddiaeth glir, weladwy yn cael ei harddangos.