Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i bawb.

Cwmpas y datganiad yma

Dyma'r datganiad hygyrchedd ar gyfer heritagefund.org.uk yn unig.

Mae datganiadau ar wahân ar gyfer ein:

Defnyddio'r wefan

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i wneud y we yn haws i'w defnyddio. Gall hyn olygu newid gosodiadau eich porwr, cyfrifiadur, bysellfwrdd neu lygoden.

Mae ein gwefan wedi'i llunio gyda hygyrchedd mewn golwg – mae nodweddion craidd y wefan fel a ganlyn:

 • Mae gwe-lywio wedi'i roi ar waith mewn ffordd resymegol a chyson
 • Darparwyd dolen llywio i sgipio
 • Mae'r cynnwys wedi'i ysgrifennu mor glir a syml â phosibl
 • Gellir newid maint y testun gan ddefnyddio'r porwr gwe (mwy o wybodaeth isod)
 • Mae penawdau'n glir ac yn defnyddio strwythur rhesymegol
 • Gellir deall dolenni allan o'u cyd-destun
 • Dolenni'n agor yn yr un ffenestr oni nodir yn wahanol
 • Mae gan ddelweddau destun amgen
 • Mae gan ddelweddau addurniadol destun amgen null
 • Mae gan y tablau grynodebau, capsiynau a phenawdau priodol
 • Mae sain a fideo wedi'u gosod i beidio â chwarae'n awtomatig
 • Mae trawsgrifiadau testun neu isdeitlau ar gael ar gyfer cynnwys sain a fideo
 • Mae'r wefan hon hefyd ar gael yn yr iaith Gymraeg drwy'r ddolen toglo ar frig pob tudalen

Achrediad hygyrchedd

Mae gwefan Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi cyflawni lefel uchel o hygyrchedd ac mae wedi ennill gradd 'Hygyrch' Shaw Trust gan Wasanaethau Hygyrchedd Shaw Trust.

Shaw Trust logo

Mae unrhyw wefan sy'n cario'r marc hwn yn cael ei phrofi ar hyn o bryd gan bobl ag ystod eang o anableddau i dynnu sylw at rwystrau hygyrchedd a allai fod yn bresennol, a gweithredu atebion i ddarparu cynnwys cynhwysol.

Mae proses Asesu ac Achredu Digidol Shaw Trust yn drylwyr. Mae dros 60 awr o brofion hygyrchedd gan ddefnyddwyr ag anabledd yn mynd i bob achrediad.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Oherwydd rhai cyfyngiadau, bu'n rhaid i ni gynnwys technolegau a nodweddion a allai achosi problemau hygyrchedd. Mae'r rhain yn cynnwys:

Ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Gan gynnwys eitemau a amlygwyd gan asesiad Shaw Trust - sydd yn y broses o gael eu cywiro:

 • Cyferbyniad lliw (1.4.3) - mae rhai elfennau o thema ein gwefan bresennol nad oes ganddynt ddigon o gyferbyniad lliw. Mae'r thema hon yn cael ei disodli gan un newydd - lle caiff y materion hyn eu datrys
 • Ail-lif (1.4.10) - mae yna ofod lle mae'r fwydlen yn gorgyffwrdd â rhywfaint o gynnwys ar gyfer defnyddwyr symudol
 • Bysellfwrdd (2.1.1) - mae modd chwilio a phrif ddewislen i ddefnyddwyr bysellfwrdd yn unig ar ffôn symudol.
 • Dewisiadau amgen teitl/testun coll mewn Fideo a Sain (1.2.2, 1.2.4) - nid yw ymgorffori fideos yn arddangos teitlau/testun alt. Mae hwn yn fater parhaus gyda'r ategyn sy'n rhoi'r nodwedd hon ar waith a byddwn yn datrys unwaith y bydd ar gael.
 • IDs dyblyg (4.1.1) - lle mae sawl ffurflen yn bodoli ar dudalen - mae IDs dyblyg yn bresennol. Mae hwn yn nam wedi'i ddogfennu gyda Drupal Core a byddwn yn monitro ar gyfer atebion a gyflwynwyd
 • Ffocws gweladwy (2.4.7) ac ar ffocws (3.2.1) - ni all ein ffurflen cofrestru rhestr bostio gael ei pharu ar hyn o bryd gan ddefnyddwyr bysellfwrdd yn unig. Mae'r cod hwn yn cael ei gynhyrchu gan wasanaeth trydydd parti ond rydym yn edrych ar ddewisiadau eraill i gydymffurfio. Rydym hefyd yn gweithio i wneud ein elfen yn canolbwyntio'n gliriach i ddefnyddwyr

Baich anghymesur

Ddim yn berthnasol ar hyn o bryd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

 • Mae ein ffurflen cofrestru e-bost yn seiliedig ar god o gais trydydd parti. Rydym yn edrych ar opsiynau i wella hyn
 • OpenStreetMap (cais map trydydd parti)
 • Ymgorffori cyfryngau cymdeithasol (ceisiadau map trydydd parti)
 • YouTube (cais fideo trydydd parti), gan gynnwys fideos a gynhyrchir gan bartneriaid
 • System ymgeisio am grant (cronfa ddata trydydd parti)
 • Ein calendr digwyddiadau (cais trydydd parti)

Rydym yn gwneud pob ymdrech i oresgyn y cyfyngiadau hyn drwy wella eu hygyrchedd a methu hynny, darparu dewisiadau amgen hygyrch.

Os oes angen fersiynau eraill arnoch i'n dogfennau y gellir eu lawrlwytho (fel testun plaen neu Braille) neu os cewch unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'n gwefan, cysylltwch â ni.

Nid yw Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cymryd cyfrifoldeb am geisiadau trydydd parti.

Ffeiliau y gellir eu lawrlwytho

Mae ffeiliau ar gael i'w lawrlwytho mewn amrywiaeth o fformatau - y mwyaf cyffredin yw Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word (.doc a .docx) a Microsoft Excel (.xls a .xlsx). Gwnaed addasiadau rhesymol i sicrhau bod cyhoeddiadau digidol sydd ar gael ar ein gwefan yn hygyrch. Rydym wedi gwneud hyn drwy greu PDFs wedi'u tagio a phrofi'r gorchymyn darllen. Dylai pob delwedd gael testun capsiwn neu alt. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn dod ar draws fersiynau cynharach o ffeiliau ar ein gwefan nad ydynt mor hygyrch. Os oes angen unrhyw ddogfen arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â'n tîm gwybodaeth.

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho Adobe Reader i weld ffeiliau ar ffurf PDF neu lawrlwytho meddalwedd gwyliwr Microsoft sydd ar gael fel pecynnau ar wahân ar gyfer ffeiliau Word, Excel neu PowerPoint .

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o Adobe Acrobat Reader wedi ymgorffori nodweddion hygyrchedd. Er enghraifft, gallwch glywed dogfen PDF yn cael ei darllen yn uchel neu sgrolio dogfen PDF yn awtomatig. Gallwch weld y nodweddion hyn yn y ddewislen Golygu Dewisiadau. Dysgwch fwy am yr offeryn trosi ar-lein Adobe am ddim sy'n trosi cynnwys ffeiliau PDF i HTML neu destun y gall y rhan fwyaf o geisiadau darllenwyr sgrin ei ddeall.

Newid main testun

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe modern yn caniatáu i ddefnyddwyr newid maint y testun, yn ogystal â chwyddo'r dudalen.

Mae gwefan AbilityNet yn manylu ar y broses ar y porwyr mwyaf poblogaidd.

Technolegau cynorthwyol

Defnyddiwyd y fersiynau diweddaraf o'r technolegau cynorthwyol canlynol yn ystod y profion a gwelwyd eu bod yn gydnaws â'r safle, ac eithrio ardaloedd sydd â chyfyngiadau hygyrchedd.

 • Darllenydd sgrin JAWS
 • Dragon Naturally Speaking Pro
 • Chwyddwydr sgrin ZoomText AI Squared 

Noder: Efallai y byddwch yn cael problemau gyda fersiynau hŷn o'r ceisiadau hyn neu dechnolegau cynorthwyol eraill. Os cewch unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cydnawsedd y porwr

Mae'r safle wedi'i brofi ar draws platfformau a thraws-borwr ac ar hyn o bryd mae'n gydnaws â phorwyr modern, megis Google Chrome a Internet Explorer 11.

Noder: Efallai y cewch chi broblemau gyda fersiynau hŷn o'r porwyr hyn neu borwyr gwe eraill. Os cewch unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dolenni defnyddiol

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ddefnyddio nodweddion y wefan hon, hygyrchedd cyffredinol neu ddefnyddio'r we a'r cyfrifiadur, rydym wedi darparu rhai dolenni defnyddiol i helpu:

Cysylltwch â ni

Rydym yn chwilio'n barhaus am atebion a fydd yn gwella hygyrchedd ein gwefan. Rydym yn croesawu adborth ynghylch hygyrchedd y safle hwn. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni ar digital@heritagefund.org.uk.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â chyhoeddiadau digidol, cysylltwch â'n tîm gwybodaeth drwy:

Ffôn: 020 7591 6042

Ffôn testun: 020 7591 6255

E-bost: enquire@heritagefund.org.uk

Gweithdrefn orfodi

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Comisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â Chomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon.

Paratowyd y datganiad hwn ar Ionawr 2019. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar Fai 2021.