people in a museum

Cynhwysiant

Cynhwysiant

Beth yw cynhwysiant?

Mae cynhwysiant yn ymwneud â chymryd camau i sicrhau bod cymdeithas gyfoes yn y DU yn cael ei chynrychioli'n well yn eich prosiect treftadaeth.

Credwn y dylai pawb allu elwa ar ein cyllid, beth bynnag fo'u hoed, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, ffydd, dosbarth neu incwm.

Y termau a ddefnyddiwn:

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn defnyddio'r acronymau:

  • BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) 
  • LGBT+ (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol ac eraill). Mae'r '+' yn cynrychioli pobl sy'n nodi eu bod yn anneuol, yn cwestiynu, yn queer, yn anrhywiol ac yn hunaniaethau eraill.

Rydym yn defnyddio'r acronymau hyn am ein bod yn credu eu bod yn cael eu deall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth a rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gall y termau hyn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngedig i lawer o'r amodau hyn. Rydym yn parhau i adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Rhaid i bob prosiect a ariannwn gyflawni ein canlyniad gorfodol, sef y bydd "ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth”.

Dysgwch fwy yn ein canllawiau ar gynhwysiant.

Rydym am weld pob prosiect yn cymryd camau i estyn allan at bobl newydd, i rannu treftadaeth y tu hwnt i'w sefydliad, ac i ymgorffori arferion cynhwysol cyn belled ag y gallant.

Wrth gynllunio eich prosiect, sicrhewch fod pawb sy'n gweithio gyda chi yn teimlo bod croeso a theimlad o berthyn.

Sgroliwch i lawr y dudalen i weld rhai o'r prosiectau ysbrydoledig a gyllidwyd gennym, neu archwiliwch wahanol agweddau ar dreftadaeth gynhwysol isod.

Treftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Sikh men looking at a book

Rydym yn cefnogi pob math o brosiectau sy'n archwilio ac yn dathlu treftadaeth cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).
Rydym hefyd am helpu'r sector ei hun i adlewyrchu poblogaeth y DU yn well.

Plant a phobl ifanc

Group of young people

Dros y 25 mlynedd diwethaf, rydym yn falch o fod wedi buddsoddi mwy na £60miliwn ledled y DU mewn prosiectau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen Tynnu’r Llwch gwerth £10m.

Treftadaeth anabledd

People using wheelchairs at heritage project

Disabled people are under-represented in every area of the heritage sector, including people who are learning disabled, people with physical or sensory disabilities or those living with dementia or using mental health services.

We are working in partnership with disabled people to change this unfair situation.

Treftadaeth LHDT+

Young people with rainbow bubble

Over the past 25 years we've invested over £5million across the UK in sharing stories of LGBT+ ((lesbian, gay, bisexual, trans and others) heritage, creativity, activism and much more.