Canllaw ymarferol i recriwtio mwy cynhwysol

Canllaw ymarferol i recriwtio mwy cynhwysol

Georgia
Gall ein pecyn cymorth ecwiti hiliol mewn natur newydd helpu sefydliadau i gael yr offer a magu hyder i recriwtio a chael staff a gwirfoddolwyr mwy amrywiol.

Mae'r pecyn cymorth ecwiti hiliol mewn natur wedi'i anelu at sefydliadau yn y sector treftadaeth naturiol i'w helpu i ddenu ymgeiswyr mwy amrywiol drwy recriwtio cynhwysol.

Mae'n canolbwyntio ar recriwtio'r rheini ar ddechrau eu gyrfaoedd, yn enwedig pobl 18-25 oed o gymunedau ethnig amrywiol.

Dyfodol tecach a mwy cynaliadwy, i bawb

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i fynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth.

Mae'n bwysig bod gennym ystod amrywiol o leisiau sy'n gysylltiedig â'r her fawr hon, ac a gynrychiolir yng ngweithlu sector yr amgylchedd, er mwyn creu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy, i bawb.

Er mwyn ysbrydoli a hyfforddi mwy o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan, mae angen i ni weithio'n galed i fynd i'r afael â'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu.

Fodd bynnag, fel yr ail sector lleiaf amrywiol yn y DU – dim ond 3.1% o weithlu'r sector amgylcheddol sy'n dod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig – mae angen gwneud llawer o waith i wneud natur yn lle mwy cynhwysol.

Er mwyn ysbrydoli a hyfforddi mwy o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan, mae angen i ni weithio'n galed i fynd i'r afael â'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gael mynediad i'r sector.

Rhoi hwb i'ch taith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae digwyddiadau'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi gwneud i lawer o bobl feddwl mwy am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI).

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi gwneud llawer o anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol yn waeth, yn enwedig i bobl ifanc o gymunedau ethnig amrywiol, fel y dengys ymchwil Covid y Genhedlaeth hon.

Mae'r mudiad Black Lives Matter hefyd wedi ysgogi llawer i ystyried a ydynt yn gwneud digon i fynd i'r afael â gwahaniaethu a hiliaeth. Dyna un o'r rhesymau pam y gwnaethom lansio ein hadolygiad cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth, fel rhan o'n hymrwymiad i sbarduno newid mwy – a chyflymach – o fewn ein sefydliad ac ar draws y sector treftadaeth.  

Rydym yn cydnabod bod llawer o sefydliadau hefyd am wneud mwy mewn perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle ond nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau.

Gyda hyn mewn golwg, mae'r canllaw yma wedi'i gynllunio i roi'r offer a'r hyder i reolwyr i roi hwb i'w taith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, gan ganolbwyntio'n benodol ar recriwtio. 

Beth mae'r pecyn cymorth yn ei gynnig

Yn y pecyn cymorth fe welwch awgrymiadau a chyngor ymarferol, ar hyd y themâu allweddol:

  • hysbysebu ac allgymorth
  • ysgrifennu disgrifiadau swydd
  • rhestr fer ymgeiswyr 
  • dewis ymgeiswyr a chymorth i staff

Mae llawer mwy hefyd ar leihau rhagfarn anymwybodol, a sut i fod yn well.

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth hyrwyddo mwy o amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, felly gallai'r awgrymiadau a'r canllawiau yn y pecyn cymorth hwn hefyd weithio i unrhyw sefydliad treftadaeth, o unrhyw fath neu faint.

Yr hyn rydym wedi'i ddysgu

Mae cydweithredu yn sbardun allweddol i newid.

Mae cymaint o waith gwych eisoes yn cael ei wneud gan sefydliadau tirwedd a natur i chwalu rhwystrau i natur ac arallgyfeirio eu gweithlu a'u gwirfoddolwyr. Cyflawnwyd llawer o hyn drwy weithio gydag eraill. 

Mae'r broses o wrando, dysgu a chroesawu gwahanol safbwyntiau hefyd wedi bod yn hanfodol i greu'r canllaw yma.

Yr hyn rydym yn gobeithio ei gyflawni

Gobeithiwn y bydd y pecyn cymorth hwn yn grymuso sefydliadau sydd â'r wybodaeth a'r offer i ddechrau gwella mynediad i'r sector treftadaeth i bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol.

Drwy arferion recriwtio mwy cynhwysol a dechrau herio ein rhagfarnau mewnol ein hunain, gallwn i gyd greu amgylchedd gwaith sy'n croesawu amrywiaeth wirioneddol o feddwl.

Darganfyddwch fwy

Lawrlwythwch y pecyn cymorth.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am adroddiad Adolygiad cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant y Gronfa Treftadaeth a'r gwaith rydym yn ei wneud i wella i ein hunain

Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect a ariennir gennym gyflawni ein canlyniad gorfodol y bydd "ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth".

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...