Canlyniad: bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth

Canlyniad: bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth

Mae'r canlyniad yma'n orfodol. Rhaid ei gyflawni fel rhan o'ch prosiect. Mae yna ganlyniadau eraill y gallai eich prosiect eu cyflawni, ond mae'r un yma'n orfodol. 

Beth mae'r canlyniad yma yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd yr ystod o bobl sy'n elwa o dreftadaeth yn fwy amrywiol na chyn i'ch prosiect ddechrau. 

Er mwyn cyflawni'r canlyniad yma, bydd angen i chi gynnwys gwaith datblygu cynulleidfaoedd ac ymgynghori â'r gymuned yn eich cynllunio. 

Bydd angen i chi gasglu a dadansoddi gwybodaeth am y bobl sy'n ymgysylltu â'ch treftadaeth - a'r rhai nad ydynt - a bydd angen i chi olrhain sut mae hyn yn newid dros amser. 

Mae sawl ffordd y gall technoleg eich helpu i gyrraedd y canlyniad yma, a helpu mwy o bobl i wybod am eich prosiect ac ymgysylltu ag ef. Er enghraifft, gallech gael gwefan neu flog prosiect, gallech hyrwyddo eich gwaith drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a gallech gynnal ymgynghoriadau neu weithgareddau ar-lein. Gweler ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth am syniadau a chefnogaeth.  

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Gallai arwyddion bod eich proffil cynulleidfa neu wirfoddolwr wedi newid rhwng dechrau a diwedd y prosiect gynnwys ystod ehangach o oedrannau, ethnigrwydd a chefndiroedd cymdeithasol, mwy o bobl anabl, neu grwpiau nad ydynt erioed wedi ymgysylltu â'ch treftadaeth o'r blaen.

Beth yw Cynhwysiant?

Mae cynhwysiant yn ymwneud â'r camau sydd eu hangen i sicrhau bod cymdeithas gyfoes y DU yn cael ei chynrychioli'n well mewn prosiectau treftadaeth.

Pethau i'w hystyried

Cyllideb ar gyfer cynhwysiant: archwilio rhwystrau cost y mae pobl ag incwm isel neu ddiffyg profiad blaenorol yn eu hwynebu wrth gymryd rhan mewn treftadaeth.

Byddwch yn groesawgar a gwrandewch: mae cynhwysiant yn golygu ein bod yn sylwi pwy sydd ar goll, nad yw'n cael ei glywed neu sy'n ffafrio arddull ddysgu arall. 

Mae treftadaeth yn perthyn i bawb: credwn y dylai pawb elwa o'n cyllid, waeth beth fo'u hoedran, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, ffydd, dosbarth neu incwm.

Meithrin partneriaethau cynhwysol: mae pawb yn elwa pan fo treftadaeth yn decach. Defnyddiwch bartneriaid arbenigol wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft, wrth weithio gyda phobl ifanc sy'n agored i niwed.

Canllawiau cynhwysiant cyfranddaliadau: defnyddiwch y canllawiau, y blogiau a'r adnoddau eraill ar ein gwefan, yn aml wedi'u cyd-ysgrifennu â rhanddeiliaid.

Mae toiledau'n bwysig: mae mynd i'r toiled yn angen dynol. Dysgwch am Newid Lleoedd / Changing Places a defnyddiwch eich gwybodaeth i ddylanwadu ar grantiau mwy.

Mae cynhwysiant yn broses barhaus: cydnabod ein bod i gyd yn dysgu am gynhwysiant. Annog uchelgais ac atebolrwydd.

Mesur yr effaith: defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwerthuso i ddangos eu bod yn cynnwys 'ystod ehangach o bobl' mewn treftadaeth.

Byddwch yn hyblyg: nid oes 'un ateb sy'n addas i bawb'. Rydym yn annog sefydliadau i fod yn agored, i wrando, dysgu a rhannu gwybodaeth am gynhwysiant.

Enghraifft o brosiect digidol

Er bod ynys Sgomer wedi bod ar gau i ymwelwyr drwy gydol 2020 oherwydd COVID-19, defnyddiodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru y cyfle i adolygu ac adnewyddu cyfathrebu â chefnogwyr ac ysbrydoli cynulleidfaoedd newydd i ymgysylltu â'r bywyd gwyllt ar Sgomer. 

Dros gyfnod o 14 wythnos o fis Ebrill i fis Gorffennaf, lansiodd yr Ymddiriedolaeth ffrydiau byw wythnosol ar draws ei rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys uchafbwyntiau o gamerâu gwe'r ynys, gan gynnwys lluniau byw o gyw adar drycin Manaw. Mae'r 14 pennod wedi denu dros 250,000 o wylwyr gyda phobl ledled y byd gan gynnwys UDA, Awstralia, Philippines, Awstria, yr Almaen, Canada, Aberdeen, Ffrainc a'r Eidal yn gwylio cynnwys ar gynefinoedd naturiol unigryw Sgomer a bywyd gwyllt. 

Mae Sgomer Live! wedi dangos sut y gall prosiectau sy'n defnyddio technoleg ddigidol helpu ystod ehangach o bobl i ymgysylltu â threftadaeth. 

Rhagor o wybodaeth