Yr hyn a ariannwn

Yr hyn a ariannwn

Rydym yn ariannu ystod eang o brosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Rydym yn ariannu prosiectau treftadaeth. Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac yr ydych am ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol

Gallai eich prosiect treftadaeth gynnwys:

 • gwaith natur i wella cynefinoedd neu warchod rhywogaethau, yn ogystal â helpu pobl i gysylltu â natur yn eu bywydau bob dydd.
 • tirweddau wedi'u cynllunio sy'n gwella ac yn gwarchod tirweddau hanesyddol fel parciau cyhoeddus, gerddi hanesyddol a gerddi botanegol.
 • tirweddau a chefn gwlad - prosiectau gwledig ar raddfa fawr sy'n helpu i wella tirweddau i bobl a natur, drwy, er enghraifft, adfer cynefinoedd a dathlu traddodiadau diwylliannol y tir.
 • recordiadau hanes llafar o straeon, atgofion a chaneuon pobl, fel ffordd o gyfathrebu a datgelu'r gorffennol.
 • traddodiadau diwylliannol sy'n archwilio hanes gwahanol ddiwylliannau drwy adrodd straeon, neu bethau a wnewch fel rhan o'ch cymuned. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddawns a theatr, i fwyd neu ddillad. Gallai hefyd gynnwys treftadaeth ieithoedd a thafodieithoedd.
 • archaeoleg gymunedol yn cynnwys cyfranogiad gweithredol gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau archeolegol, popeth o ymchwilio, tynnu lluniau, arolygu i brosesu darganfyddiadau. Weithiau gall gynnwys cloddio. Weithiau fe'i gelwir yn archaeoleg gyhoeddus. 
 • adeiladau hanesyddol, henebion a'r amgylchedd hanesyddol o dai a melinau, i ogofâu a gerddi. Ardaloedd sy'n gysylltiedig â hanes a threftadaeth. 
 • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau sy'n gwneud y casgliadau y mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau yn eu dal yn fwy hygyrch drwy arddangosfeydd newydd, gwella adeiladau ac orielau cyhoeddus, neu ymgysylltu â phobl i ddehongli casgliadau newydd a phreig
 • caffael gwrthrychau newydd yn helpu tuag at y gost o gaffael gwrthrychau neu gasgliadau untro fel rhan o bolisi datblygu casgliadau
 • coffáu a dathliadau yn adrodd straeon a hanesion pobl, cymunedau, lleoedd neu ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig ag amseroedd a dyddiadau penodol
 • diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth gallai hyn fod yn lleoedd a gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'n hanes diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Gallwch wario'r arian ar y canlynol:

Gellir defnyddio'r arian a gewch ar gyfer eich prosiect ar gyfer:

 • gweithgareddau: ymgysylltu â'r gymuned ehangach yn eich treftadaeth. Gallent gynnwys teithiau cerdded treftadaeth dan arweiniad, rhannu hanesion llafar, neu weithdai. Dylai eich gweithgareddau gysylltu â ffocws treftadaeth eich prosiect a gored i anghenion y cynulleidfaoedd yr ydych am weithio gyda nhw.
 • atgyweirio a chadwraeth
 • allbynnau digidol: gallai hyn fod yn ddelweddau digidol, ffeiliau sain neu ddata, gwefan gyda deunydd treftadaeth, ap, neu ffilm a wnaed gan ddefnyddio technoleg ddigidol
 • swyddi staff newydd: gallai hyn gynnwys rhan o rôl gweithwyr presennol, pe baent yn rhoi amser penodol i'r prosiect
 • lleoliadau hyfforddi â thâl: gallai hyn hefyd gynnwys hyfforddiant i staff presennol, i gefnogi nodau'r prosiect
 • ffioedd proffesiynol: yn cynnwys unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch prosiect yn broffesiynol, o benseiri a gweithwyr treftadaeth proffesiynol i staff addysgu 

Ni allwch wario'r arian ar y canlynol: 

 • swyddi staff presennol neu gostau sefydliadol: oni chlir drwy Adennill Costau Llawn sy'n golygu sicrhau cyllid ar gyfer yr holl gostau sy'n gysylltiedig â rhedeg prosiect. Felly gallwch ofyn am gyllid ar gyfer costau prosiect uniongyrchol a hefyd am ran o orbenion eich sefydliad
 • atgyweiriadau i'ch cartref eich hun
 • cyfrifoldebau cyfreithiol a/neu statudol: mae'n cynnwys unrhyw beth y byddai'n talu amdano beth bynnag, p'un a aeth y prosiect yn ei flaen ai peidio. Er enghraifft, rhent, cyfleustodau, cynnal a chadw adeiladau, oni bai bod gennych grant Menter Treftadaeth.
 • hyrwyddo achosion neu gredoau sefydliadau gwleidyddol neu ffydd
 • TAW adenilladwy
 • costau ar gyfer unrhyw weithgaredd sydd wedi digwydd cyn dyfarnu grant

A oes angen cymorth pellach arnoch gyda'ch cais?

Rydym am sicrhau bod ein cyllid yn agored ac yn hygyrch i bawb. Rydym wedi nodi cynllun i ddiwallu anghenion mynediad pobl, o wasanaethau cyfieithu i gymorth ymgeisio digidol.