Sut rydym yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Sut rydym yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Pridd sych yn yr haul
Yn ein cynllun corfforaethol rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd – o fewn ein sefydliad ac yn ein grant.

Mae gan y sector treftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Rydym yn cydweithio â'n partneriaid yn y sector i weithredu. Darllenwch ein datganiad ar y cyd. [Saesneg yn unig]

Newid sefydliadol

Fel sefydliad, bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cyrraedd allyriadau di-garbon net erbyn 2030. Rydym yn dechrau drwy ddatgarboneiddio ein swyddfeydd, ein teithio a'n gwastraff.

Hyd yn hyn rydym wedi:

  • recriwtio Rheolwr Newid yn yr Hinsawdd i lywio ein dull gweithredu 
  • sefydlu'r Cynllun Effaith Werdd ar gyfer staff 
  • cymryd ymagwedd "rheilffordd yn gyntaf" at deithio
  • cynyddu ein defnydd o geir trydan a hybrid ar gyfer teithiau lle nad oes trafnidiaeth gyhoeddus ar gael 
  • ehangu ein cynllun Beicio i'r Gwaith 
  • darparu hyfforddiant mewnol i gefnogi gwneud penderfyniadau cynaliadwy 
  • ymgorffori effeithlonrwydd ynni yn y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer mannau swyddfa 

Yn ystod y 12 mis nesaf byddwn yn datblygu ein strategaeth amgylcheddol a fydd yn amlinellu ein dull o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn cyhoeddi ein heffaith amgylcheddol bob blwyddyn fel rhan o'n hadroddiadau a'n cyfrifon blynyddol.

Rhoi grantiau a newid yn yr hinsawdd

Rydym yn ystyried effaith amgylcheddol pob prosiect – nid prosiectau tirwedd a natur yn unig – yn ein penderfyniadau. 

Er mwyn cyrraedd ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol, rydym yn disgwyl i bob math o brosiect treftadaeth, mawr a bach,:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur

Darllenwch ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...