The Level Brighton

Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Beth rydym yn ei ddisgwyl gan ein prosiectau – cyngor a syniadau ar sut y gall eich prosiect helpu i daclo’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.


Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: 8 Chwefror 2021 [Gwnaed newidiadau i'r dudalen yn Gymraeg ar 21 Hydref 2021] 

Yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol Mae gennym rôl hanfodol i'w chwarae o ran sicrhau nad yw ein heffaith, ac effeithiau ein prosiectau, yn niweidio'r byd o'n cwmpas, ac rydym yn gwella, yn gwarchod ac yn elwa o'r lleoedd a'r bobl yr ydym yn eu cefnogi.

Drew Bennellick, Pennaeth Polisi Tir a Natur yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Lightshaw Meadows
Mae dolydd Lightshaw a adferwyd yn Wigan, bellach yn gartref i gornchwiglod a phïod y môr

Cyflwyniad

Mae ein hinsawdd yn newid. Yn fyd-eang, mae tymereddau'n codi o ganlyniad i allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir gan weithgarwch dynol. Mae gwyddoniaeth yn dweud wrthym mai dim ond ychydig ddegawdau sydd gennym i atal dyfodol anrhagweladwy a allai fod yn beryglus iawn.

Ar ben hynny, ni fu ein byd naturiol erioed o dan bwysau mor ddwys. Mae rhywogaethau'n dirywio'n ddychrynllyd o gyflym ac mae cynefinoedd yn dirywio.

Os ydym am i genedlaethau'r dyfodol allu mwynhau ac elwa o'n treftadaeth naturiol a diwylliannol, yna mae'n rhaid inni wneud dewisiadau amgylcheddol cyfrifol nawr ynghylch sut yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn gofalu amdani. Mae angen inni fod yn rhan o Uchelgeisiau Hinsawdd y DU ar gyfer 2035 a newid y DU er gwell.

Eleni, bydd y DU yn cynnal 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Pleidiau y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 1 – 12 Tachwedd 2021. Bydd y trafodaethau ar yr hinsawdd yn dwyn ynghyd benaethiaid gwladwriaethau, arbenigwyr hinsawdd ac ymgyrchwyr i gytuno ar gamau gweithredu cydgysylltiedig i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae'r DU wedi ymrwymo i weithio gyda phob gwlad ac ymuno â chymdeithas sifil, cwmnïau a phobl ar reng flaen y newid yn yr hinsawdd i ysbrydoli gweithredu cyn COP26.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Whitworth Gallery Cafe
Caffi aelod Fit for the Future, sef Oriel Gelf Whitworth, a gaiff ei wresogi gan bympiau gwres o'r ddaear. Credyd: Alan Williams

Fel buddsoddwr mawr mewn cadwraeth, mae gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol rôl bwysig i'w chwarae drwy'r prosiectau a ariannwn. Mae hyn yn amrywio o ailgylchu adeiladau hanesyddol gyda'u holl ynni wedi'i ymgorffori i ariannu cadwraeth mawndiroedd – storfa effeithlon o garbon.

Rydym am i'n holl brosiectau wneud eu gorau glas i helpu i liniaru effeithiau ein hinsawdd gyfnewidiol ac addasu iddynt, a helpu natur i adfer.   

Rydym yn disgwyl i'r safonau uchaf o ran cynaliadwyedd amgylcheddol gael eu cyflawni gan yr holl brosiectau a ariannwn.

Rydym am i bob un o'n hymgeiswyr a'n grantïon – o bob math o brosiectau treftadaeth , mawr a bach – i:

 • gyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl ar yr amgylchedd
 • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn arbennig natur

Wrth gwrs, mae'n rhaid i brosiectau sicrhau nad yw unrhyw fesurau amgylcheddol yn cael effaith negyddol ar eich treftadaeth.

Bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eich prosiectau o'r cychwyn cyntaf yn golygu bod eich prosiect yn debygol o fod yn fwy gwydn, yn fwy cynaliadwy yn ariannol ac yn dod ag amryw o fanteision i bobl a'r gymuned.

Addasu ar gyfer y dyfodol [Fit for the Future] 

Man in wheelchair in Wepre Park
Parc Gwepra yng Nghymru, sydd wedi elwa ar lwybrau cerdded a gardd gymunedol wedi'u hariannu gan y Loteri Genedlaethol. Credyd: Mike Poloway

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda Fit for the Future i helpu ein ymgeiswyr i gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eu prosiectau.

Mae Fit for the Future yn rhwydwaith cynaliadwyedd amgylcheddol sy'n gweithio ledled y DU. Mae'n dwyn ynghyd sefydliadau o'r sectorau di-elw, treftadaeth, cyhoeddus, diwylliannol a masnachol i rannu syniadau a gwybodaeth.

Beth ddylech chi ei wneud?

 • Rydym yn argymell bod pob ymgeisydd yn ymuno â Fit for the Future. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod eich prosiect yn cyrraedd y safonau gorau o ran cynaliadwyedd amgylcheddol a bydd yn cryfhau'ch cais.
 • Gallwch gynnwys y ffi aelodaeth fel cost prosiect cymwys yn eich cais. Peidiwch ag anghofio cyfrifo faint o flynyddoedd o aelodaeth y bydd ei angen arnoch: bydd y ffi yma wedyn yn cael ei chynnwys mewn unrhyw grant.
 • Gallwch ymuno â Fit for the Future yn uniongyrchol ar unrhyw gam yn y broses ymgeisio. Fodd bynnag, os na fydd eich cais yn llwyddiannus, ni fyddwn yn gallu talu'r ffi aelodaeth.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@fftf.org.uk.

Ble i ddechrau

People looking at leaves
Daeth y prosiect ‘Harvesting our Heritage’ â phobl at ei gilydd i rannu a chofnodi eu gwybodaeth am blanhigion.

Dilynwch y tri cham canlynol wrth roi eich cais at ei gilydd.

Cam 1: darllenwch y canllawiau isod a gwnewch eich ymchwil eich hun cyn i chi ddechrau cynllunio: Meddyliwch yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

 • Beth allai eich prosiect ei gyflawni ar gyfer yr amgylchedd?
 • Pa effeithiau negyddol posibl y gallai hynny eu cael ar yr amgylchedd?

Meddyliwch am dymor byr a thymor hir: ystyriwch gylch bywyd cyfan unrhyw ddeunyddiau, cynnyrch neu wasanaethau a ddefnyddir neu a grëwyd. Er enghraifft, y daith o ddefnyddiau crai i'r pan fydd pethau'n mynd yn wastraff a thu hwnt.

Cam 2: gweithio o waelodlin.

Dechreuwch drwy osod gwaelodlin o sut mae pethau ar hyn o bryd.

Meddyliwch am y gwelliannau rydych chi am eu gwneud. Sut y byddwch yn monitro eich cynnydd? Beth ydych chi'n mynd i'w fesur a phryd?

Peidiwch ag anghofio meddwl am yr adnoddau y gallai fod eu hangen i gynnal y prosiect yn y dyfodol - gelwir hyn yn "costio bywyd llawn".

Cam 3: ailfeddyliwch am eich prosiect os oes angen.

Cofiwch fonitro cynnydd ac adolygu eich prosiect yn gyson i sicrhau eich bod yn cyflawni'r hyn yr ydych yn bwriadu ei gyflawni ar gyfer yr amgylchedd.

Wrth i'ch prosiect fynd rhagddo efallai y bydd angen i chi addasu dyluniadau, cynnwys neu gynlluniau cyflawni. Dywedwch wrthym a allai'r newidiadau hyn leihau'r manteision amgylcheddol neu gynyddu'r effeithiau negyddol ar yr amgylchedd.

Canllawiau, ymchwil a phecynnau cymorth:

Flooded landscape
Y gorlifdir yn Abaty Buildwas ym mis Chwefror 2020. Mae plannu coed ac adfywio coed a phrysgwydd yn naturiol yn gallu lleihau llifogydd, erydu pridd a llygru dŵr yn sylweddol. Credyd: Tom Blockley

 

Ynni

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn feddwl am eu defnydd o ynni ac anelu at ei leihau.

Os yw'r defnydd o ynni yn debygol o gynyddu o ganlyniad i'ch prosiect, yna rydym yn disgwyl i chi brynu ynni adnewyddadwy a/neu ystyried creu ynni newydd drwy dechnolegau adnewyddadwy. Os yw eich defnydd o ynni yn debygol o aros yr un fath, dylech gynllunio i'w leihau ymhellach yn y dyfodol ac ystyried prynu ynni adnewyddadwy.

Meddyliwch am:

1. Pa fath a faint o ynni (trydan, nwy, olew, ynni adnewyddadwy ac ati) y mae eich prosiect yn debygol o'i ddefnyddio, beth allai gostio a sut y gallech arbed ynni ac arian yn y dyfodol.

Dolenni defnyddiol:         

2. Faint o garbon/CO² sy'n debygol o gael ei allyrru o ganlyniad i'r ynni y bydd eich prosiect yn ei ddefnyddio.

Ar gyfer prosiectau mwy o faint gallech gyfrifo'r allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a'ch ôl troed carbon.

Dolenni defnyddiol:

3. Pa fesurau effeithlonrwydd ynni y gallech eu cynllunio. Sut gallech chi eu mesur a'u monitro?

Dolenni defnyddiol:

4. A allai'ch prosiect gynhyrchu ynni adnewyddadwy a/neu brynu ynni adnewyddadwy.

Cofiwch, os bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cefnogi'r broses o greu ynni adnewyddadwy, ni ellir ei werthu'n ôl i'r Grid Cenedlaethol neu i eraill am incwm.

Dolenni defnyddiol:

5. Gall rhai cyfarpar sy'n defnyddio ynni fel goleuo, gwresogi, oeri, inswleiddio neu dechnolegau adnewyddadwy fod yn gymwys i gael toriad treth a/neu gymorth ariannol.

Dolenni defnyddiol:

Natur

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn wneud cyfraniad cadarnhaol at achub natur yn y DU.

Dylai pob prosiect anelu at wella natur, er enghraifft drwy:

 • gynnwys blychau nythu ar gyfer ystlumod ac adar
 • creu pwll dŵr bywyd gwyllt
 • trawsnewid ardaloedd glaswellt i ddolydd
 • plannu coed
 • darparu lleoedd i bobl fwynhau natur

Colled anochel o fyd natur

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd eich prosiect yn golygu colli natur, er enghraifft, trwy dynnu coed neu wrychoedd, palmantu'r borfa neu fannau wedi'u plannu, neu osod goleuadau newydd.

Os yw hynny'n wir, mae angen i ni ddeall pam nad oes modd osgoi'r camau hyn, a byddwn yn disgwyl i'r golled gael ei digolledu, er enghraifft: plannu o'r newydd naill ai ar y safle neu oddi arno, lleihad mewn ardaloedd caled eraill neu greu cynefinoedd newydd i fywyd gwyllt.

Meddyliwch am:

1. Pa effaith y bydd eich prosiect yn ei chael ar gynefinoedd, rhywogaethau a gwyrddni cyffredinol eich safle.

Dolenni defnyddiol:

2. A oes unrhyw safleoedd neu rywogaethau gwarchodedig neu ddynodedig yn eich prosiect neu gerllaw? Os felly, bydd angen i chi ddangos i ni eich bod yn deall pam eu bod yn bwysig a sut y byddant yn cael eu diogelu.

Gall rhai hefyd gael eu diogelu gan y gyfraith a'ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol.

Dolenni defnyddiol:

3. A allai'ch prosiect helpu i ailgysylltu pobl â byd natur.

Mae cysylltu pobl â byd natur nid yn unig yn helpu cymunedau i werthfawrogi natur yn fwy, mae hefyd yn helpu i wella iechyd a llesiant corfforol a meddyliol pobl.

Dolenni defnyddiol:

4. Diogelir rhai cynefinoedd a rhywogaethau gan y gyfraith – holwch a oes unrhyw beth yn bodoli ar eich prosiect neu'ch safle.

5. A yw eich prosiect yn cyd-fynd â datblygiadau cyfredol o ran "gwerthfawrogi" natur a'r amgylchedd naturiol?

Adnoddau a deunyddiau

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn ystyried sut y defnyddir adnoddau naturiol fel cerrig a phren. Dylech osgoi defnyddio deunyddiau a allai gael effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd.

Coed

Mae'n rhaid i'r holl bren a ddefnyddir yn eich prosiect fod o ffynhonnell gynaliadwy a ardystiwyd gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC). Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu ardystiad.

Deunyddiau

Yn ddelfrydol, dylid ailgylchu cerrig, brics a deunyddiau fel graean neu ffynonellau lleol, hyd yn oed os bydd y costau'n uwch.

Meddyliwch am:

1. Defnyddio pren a ardystiwyd gan y FSC yn unig.

2. Y deunyddiau allweddol y bydd eich prosiect yn eu defnyddio ac o ble y dônt. Mae hyn yn cynnwys plastig, papur, pren, gwydr, metel, planhigion a deunyddiau gwella pridd.

Efallai y bydd angen staff medrus a/neu ymgynghorwyr arnoch.

Priddoedd a mawn

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn i ddiogelu priddoedd a pheidio â defnyddio mawn at ddibenion garddwriaethol neu dirwedd.

Mae pridd yn adnodd gwerthfawr. Mae'n hidlo ein dŵr, yn darparu maetholion hanfodol i'n coedwigoedd a'n cnydau, ac yn helpu i reoleiddio tymheredd y ddaear yn ogystal â llawer o'r nwyon tŷ gwydr pwysig.

Meddyliwch am:

1. A fydd eich prosiect yn cynnwys stripio, symud neu adleoli pridd?

Linciau defnyddiol

2. Sicrhau bod unrhyw blanhigion neu goed rydych yn eu prynu yn cael eu tyfu mewn compost nad yw'n cynnwys mawn. Sut y byddwch chi'n gwirio hyn?

Efallai y byddwn yn gofyn am brawf bod yr holl blanhigion, llwyni a choed wedi cael eu tyfu ar gompostiadau nad ydynt yn seiliedig ar fawn.

Plannu coed

Ar gyfer prosiectau sy'n cynnwys plannu coed, mae'n bwysig dod o hyd i stoc plannu biosecure, a dyfir yn y DU yn ddelfrydol i leihau'r risg o gyflwyno neu ledaenu plâu a chlefydau planhigion niweidiol.

Byddem yn annog defnyddio planhigion o feithrinfeydd ardystiedig Plant Healthy lle bo hynny'n bosibl. Mae Plant Healthy wedi'i gynllunio i sicrhau bod gan bobl sy'n tyfu ac yn trin planhigion safonau bioddiogelwch addas ar waith.

Trafnidiaeth

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn ystyried sut y gallant leihau effeithiau amgylcheddol pobl sy'n teithio i'r gwaith, gwirfoddoli ar y prosiect neu ymweld ag ef.

Meddyliwch am:

1. Sut y bydd pobl yn cyrraedd eich prosiect.

Allwch chi eu hannog i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, rhannu ceir, beicio neu gerdded?

2. Parcio.

I bwy fydd y mannau parcio ar eu cyfer, a faint o leoedd? A allech annog pobl i rannu car neu ddefnyddio ffyrdd eraill o deithio?

Meddyliwch sut arwynebedd fydd yn y maes parcio. A oes modd caniatau i ddŵr ddraenio i ffwrdd yn naturiol yn hytrach na thrwy ddraeniau?

3. A fydd yn rhaid prynu cerbyd ar gyfer eich prosiect. Os bydd, ydych chi'n gwybod faint o CO² y bydd yn ei allyrru?

4. Ffyrdd o leihau'r defnydd o drafnidiaeth yn eich sefydliad.

Er enghraifft:

 • cynlluniau rhannu ceir staff
 • cynnig cymhellion i beidio â gyrru bob dydd
 • cymhorthdal ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus
 • cael tîm prosiect yn y cartref yn defnyddio cyfarfodydd rhithwir

Dolenni defnyddiol:

Gwastraff

Disgwyliwn i bob prosiect a ariannwn ystyried y swm a'r mathau o wastraff a gynhyrchir yn ystod ac ar ôl y prosiect. Dylai pob prosiect ystyried sut i leihau ac ailgylchu unrhyw wastraff.

Meddyliwch am:

1. Yn dibynnu ar eich prosiect a'ch sefydliad, gallai gwastraff ddod o adeiladu, hen nwyddau trydanol ac electronig, gwastraff gwyrdd, bwyd, papur, pren, plastig ac ati.

Ceisiwch gyfrifo faint o gilogramau neu dunelli o wastraff y gallai eich prosiect eu creu o bosibl a faint ohonynt na ellir eu hailgylchu.

2. Ystyriwch y gost o gael gwared ar wastraff a faint y gallech ei arbed drwy ei leihau. Mae gwerth i rai mathau o wastraff hefyd.

3. Pa fath a faint o wastraff peryglus y gallai eich prosiect ei gynhyrchu.

4. Sut y gallwch leihau gwastraff eich prosiect.

Ystyriwch y pum egwyddor hierarchaeth gwastraff o ddileu, lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu neu adfer gwastraff. Gall hefyd helpu i gyfrannu at ddatblygu "economi gylchol" gan arbed arian i'ch prosiect a'ch sefydliad.
 

Dolenni defnyddiol:

Dŵr

Rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannwn ystyried sut maent yn defnyddio dŵr a'u nod yw lleihau defnydd o ddŵr. Rydyn ni hefyd yn disgwyl i brosiectau ystyried ailgylchu dŵr, cynilo a defnyddio dŵr glaw, a gosod cynlluniau draenio cynaliadwy.

Meddyliwch am:

1. Faint y bydd y prosiect yn ei wario ar ddarparu a gwaredu dŵr y flwyddyn.

Beth yw'r cyfaint tebygol (mewn litrau) a fydd yn cael ei ddefnyddio a'i ddychwelyd?

Dolenni defnyddiol:

2. Sut y gallech ddefnyddio mesurau arbed dŵr.

Dolenni defnyddiol:

3. A oes unrhyw gyfleoedd i ailddefnyddio dŵr neu wella ansawdd dŵr.

Dolenni defnyddiol:

4. Y perygl o brinder dŵr neu lifogydd. Sut y byddwch yn goresgyn y problemau hyn?

Dolenni defnyddiol:

 

Cyngor ac offer gwlad benodol:

 

Lloegr

Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 yw'r sail ar gyfer dull y DU o fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd ac ymateb iddo.

Yn Lloegr, mae'r ddeddf newid yn yr hinsawdd yn ymrwymo Llywodraeth y DU yn ôl y gyfraith i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 100% o lefelau 1990 i net sero erbyn 2050 .   

Am gyngor ar sut mae'r ddeddf newid yn yr hinsawdd yn gweithio, ewch i wefan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd (CCC) . Mae'r CCC yn sicrhau bod targedau allyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cael eu hasesu'n annibynnol. 

Cyngor – treftdaeth adeiledig a diwylliannol

Cyngor – tirweddau a natur

Pecynnau cymorth a chyngor

Gogledd Iwerddon

Nid oes gan Ogledd Iwerddon unrhyw ddeddfwriaeth newid hinsawdd ar wahân ar hyn o bryd. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o Ogledd Iwerddon yn cyfrannu at gyfanswm y DU o dan Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 (net sero erbyn 2050 ).

Dysgwch fwy yn rhaglen addasu newid hinsawdd Gogledd Iwerddon 2019 – 2024  ac mae'r Gymdeithas Sifil a Llywodraeth Leol yn addasu'r ddogfen ategol .

Ceir rhagor o wybodaeth yn asesiad o risgiau newid hinsawdd y DU 2017 ar gyfer    rhagolygon newid yn yr hinsawdd Gogledd Iwerddon a'r DU .

Cyngor – treftadaeth adeiledig a diwylliannol

Pecynnau cymorth a chyngor

Yr Alban

Mae'r Alban wedi datgan argyfwng hinsawdd ac wedi gosod targedau sy'n arwain y byd i ddod yn wlad allyriant net erbyn 2045 . Mae Deddf Newid Hinsawdd (targedau lleihau allyriadau) (yr Alban) 2019 yn gosod y targedau hyn, gyda thargedau dros dro ar gyfer gostyngiadau o leiaf 56% o 2020, 75% erbyn 2030, 90% erbyn 2040.

Mae polisi newid hinsawdd yr Alban yn ymateb i fframweithiau'r DU a'r Alban. Mae deddfwriaeth yr Alban yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun cyflawni ar gyfer cyrraedd targedau gael ei gyhoeddi o leiaf bob pum mlynedd.

Mae rhaglen addasu newid hinsawdd yr Alban (SCCAP) yn mynd i'r afael â'r effeithiau a nodwyd ar gyfer yr Alban yn asesiad risg y DU ar y newid yn yr hinsawdd (CCRA). Cyhoeddwyd Climate Ready Scotland: Second Scottish Climate Change Adaptation Programme 2019-2024   ym mis Medi 2019.

Cyngor – treftadaeth adeiledig a diwylliannol

Cyngor – Amgueddfeydd a chasgliadau

Cyngor – tirweddau a natur

Pecynnau cymorth a chyngor

Cymru

Datganodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd ar 29 Ebrill 2019. Ym mis Mehefin 2019, gosododd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig darged i Gymru gyflawni allyriadau net sero erbyn 2050.   

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016  yn darparu fframwaith cyfreithiol i reoli adnoddau naturiol Cymru.

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Ym mis Mawrth 2019, lansiodd Llywodraeth Cymru Cymru Carbon Isel. Mae'r cynllun yn nodi dull Llywodraeth Cymru o leihau allyriadau a chynyddu effeithlonrwydd mewn ffordd sy'n manteisio i'r eithaf ar y buddion ehangach ar gyfer Cymru. Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru: Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n ymwybodol o'r hinsawdd, sy'n nodi cynllun addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd pum mlynedd.
 

Cyngor – treftadaeth adeiledig a diwylliannol

Cyngor – tirweddau a natur

Pecynnau cymorth a chyngor

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...