People pointing at a laptop

Canllaw digidol ar gyfer prosiectau

Canllaw digidol ar gyfer prosiectau

Canllaw digidol ar gyfer prosiectau

Mae gofynion digidol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn berthnasol i bob prosiect.

Cyflwyniad

Mae digidol yn helpu prosiectau o bob maint i hyrwyddo, rhannu a chynnwys mwy o bobl mewn treftadaeth. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn sicrhau ein bod yn darparu'r budd cymdeithasol mwyaf posibl drwy sicrhau bod allbynnau ar gael yn agored ac yn rhwydd ar-lein, ehangu eich cyrhaeddiad a chysylltu mwy o bobl â threftadaeth y DU.

Dylai pob ymgeisydd ystyried yn ofalus sut y gallant ddefnyddio technoleg orau. Hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar ddefnyddio technoleg, mae'n debygol y bydd eich cynllun prosiect yn cynnwys creu gwaith mewn fformatau digidol fel delweddau neu adroddiadau ar-lein.

Yr hyn a ddisgwyliwn

Cynwysoldeb a hygyrchedd

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn bwysig i ni. Rhaid i bob prosiect a ariennir gennym gyflawni ein canlyniad 'bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth'. Gall digidol chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i gyflawni hyn.

Dylai eich allbynnau digidol fod ar gael. Gall ein cyflwyniad i hygyrchedd ar-lein eich helpu i fodloni'r gofynion hynny.

Os yw'n briodol, dylech hefyd fod yn ymwybodol o unrhyw faterion diogelu a allai godi o weithio gyda phlant, pobl ifanc, pobl hŷn, neu gymunedau agored i niwed ar-lein.

Photo of museum on phone

Diogelwch a phreifatrwydd

Os ydych yn rheoli data personol fel rhan o'ch prosiect, bydd angen i chi ddeall y gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â diogelwch a phreifatrwydd ar-lein..

Mynediad agored

Gofynnwn i'r holl brosiectau rannu eu hallbynnau (er enghraifft, delweddau, fideos, ffeiliau sain, dogfennau a thudalennau gwe) o dan drwydded agored. Ein trwydded agored ddiofyn yw CC-BY 4.0. Mae hyn yn helpu i ddileu'r rhwystrau i ddefnyddio ac ailddefnyddio gwaith a ariennir, gan alluogi mwy o ymgysylltu â threftadaeth y DU. Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod eraill yn rhoi clod priodol i'ch gwaith.

Gofynnwn i allbynnau digidol fod ar gael ar-lein am o leiaf bum mlynedd ar ôl dyddiad gorffen y prosiect. Bydd angen i chi ystyried sut y byddwch yn bodloni'r gofyniad yma ac yn ffactor mewn costau cysylltiedig. Byddwn yn darparu canllawiau pellach ar y ffordd orau i sefydliadau fodloni'r gofyniad yma.

Two people looking at a laptop

Eich dull digidol

Gallai eich prosiect fod yn gwbl ddigidol, neu gallai allbynnau neu weithgareddau digidol fod yn elfen allweddol o'ch prosiect.

Mae dulliau a gwasanaethau digidol newydd fel arfer yn ddatblygiadol. Ar ddechrau eich prosiect, efallai na fyddwch yn gallu dweud yn union sut fydd y rhain yn gweithio. Profi, gwerthuso ac addasu eich dull gweithredu gyda defnyddwyr yn aml yw'r ffordd orau o ddatblygu dulliau a gwasanaethau digidol newydd.

Os yw eich prosiect yn cynnwys gwaith datblygu, byddwch yn glir ynghylch yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gynllunio i'w gyflawni a sut y byddwch yn gwrando ar eich defnyddwyr ac yn dysgu oddi wrth eich defnyddwyr.

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Gall prosiectau digidol fod o lawer o fanteision. Gallant helpu i agor eich gwaith i gynulleidfaoedd newydd, darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu staff a chyflwyno arferion gwaith newydd.

P'un a yw digidol yn chwarae rhan fach neu flaenllaw yn eich prosiect, mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth  yn darparu ystod eang o gymorth ymarferol i helpu sefydliadau i fagu'r hyder i wneud defnydd effeithiol a chreadigol o dechnoleg.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...