Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Oes cwestiwn gennych am eich ariannu? Cysylltwch â'ch swyddfa leol:

Cymru

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk

Ffôn: 029 2034 3413

Rydym yn croesawu galwadau i'n prif linell ffôn yng Nghymru yn Gymraeg neu Saesneg. Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn yr iaith o'ch dewis a byddwn yn ceisio darparu'r un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

Ymweld â ni a chael mynediad

Cyfeiriad: Clockwise Offices, Tŷ Brunel, 2 Ffordd Fitzalan, Caerdydd, CF24 0EB

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae mynediad i'r adeilad ar bafin gwastad ac mae drysau cylchdroi a phweredig. Mae grisiau gyda chledrau llaw i fynedfa'r dderbynfa, ac mae lifft blatfform sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn hefyd. Lleolir y swyddfa, sy'n hygyrch, ar lawr y dderbynfa. Mae toiledau hygyrch yn yr adeilad a lifftiau i bob llawr.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yng Nghymru.


Lloegr, Llundain a'r De

Llundain a De-ddwyrain Lloegr

E-bost: londonandsouth@heritagefund.org.uk
Ffôn: 020 3787 4819 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)
Ymweld â ni a chael mynediad

4ydd Llawr, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Llundain, EC4R 2YA

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r brif fynedfa ar Dowgate Hill. Mae grisiau symud serth yn mynd â chi i'r llawr cyntaf, a gellir cael mynediad i'r lloriau uchaf i gyd mewn lifft. Mae mynedfa hygyrch, amgen ar Cousin Lane, y mae'n rhaid trefnu i'w defnyddio ymlaen llaw. Mae toiledau hygyrch ar y 4ydd llawr ac ar yr islawr.

De-orllewin Lloegr

E-bost: londonandsouth@heritagefund.org.uk
Ffôn: 01392 304 006 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

The Senate, Southernhay Gardens, Caerwysg, Dyfnaint, EX1 1UG

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn ac mae toiledau hygyrch ar bob llawr. Mae yna hefyd leoedd parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas, y mae angen eu harchebu ymlaen llaw.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yn Lloegr, Llundain a'r De.
 


Lloegr – Canolbarth a Dwyrain

Dwyrain Canolbarth Lloegr

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0115 8576763 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm)

Antenna Creative Business Centre, Beck Street, Nottingham, NG1 1EQ

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae mynediad gwastad, lifft i bob lefel a thoiled hygyrch. Croesewir cŵn cymorth.

Dwyrain Lloegr

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk
Ffôn: 01223 645 938 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm)

Mantle Business Centres, 9 Hills Road, Caergrawnt, CB2 1GE

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae mynediad heb risiau drwy'r brif fynedfa, lifftiau i bob llawr ac ardal loches anabl ar y grisiau. Mae toiledau hygyrch ar bob llawr. Mae lleoedd parcio hygyrch ar gael ar gais. 

Gorllewin Canolbarth Lloegr

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0121 393 4734 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm)

Landmark Space, Two Snow Hill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae mynediad heb risiau drwy'r brif fynedfa ar Snowhill Queensway. Mae lifftiau i bob llawr, gan gynnwys lifft blatfform o'r llawr gwaelod i'r dderbynfa ar y llawr cyntaf. Mae gan lifftiau gyhoeddwr llais ac mae dolen gwella clyw yn y dderbynfa. Mae toiledau hygyrch ar gael.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yn Lloegr, Canolbarth a'r Dwyrain.
 


Lloegr, Gogledd

Gogledd-ddwyrain Lloegr

E-bost: north@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0191 249 4271 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

Live Theatre, 27 Broad Chare, Newcastle Upon Tyne, NE1 3DQ

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae mynediad heb risiau ym mhob rhan o'r adeilad, gyda nifer fach o rampiau graddiant isel. Mae mynediad mewn lifft i dri llawr a thoiledau wedi'u haddasu ar bob lefel. Mae gan y toiledau hygyrch i lawr y grisiau sinciau y gellir addasu eu huchder, canllawiau a theclyn codi.

Gogledd-orllewin Lloegr

E-bost: north@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0161 200 8470 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

Rodwell Tower, 111 Piccadilly, Manceinion, M1 2HY

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn hygyrch i gadeiriau olwyn, gyda mynediad drwy'r maes parcio. Mae lifft o lefel y stryd i'r maes parcio ynghyd â botwm galw am gymorth. Mae lifft blatfform i'r llawr mesanîn a thoiled hygyrch.

Swydd Efrog a'r Humber

E-bost: north@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0113 388 8030 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

1st Floor, Park House, 24 Park Square West, Leeds, LS1 2PW

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae'r adeilad yn gwbl hygyrch ac mae toiledau hygyrch ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yn Lloegr, Gogledd.
 


Gogledd Iwerddon

E-bost: northernireland@heritagefund.org.uk
Ffôn: 028 9592 1901 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

Arthur House, 41 Arthur Street, Belfast, BT1 4GB

Ymweld â ni a chael mynediad

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Mae mynediad heb risiau drwy'r brif fynedfa i lobi'r lifftiau. Mae lifftiau i'r dderbynfa ar yr ail lawr a lifft llwyfan ar y llawr hwn i'r gegin.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yng Ngogledd Iwerddon.
 


Yr Alban

E-bost: scotlandcontact@heritagefund.org.uk
Ffôn: 0131 376 0033 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am–5.00pm)

Ymweld â ni a chael mynediad

Cubo Offices, 40 Princes Street, Caeredin, EH2 2BY

Os ydych yn dymuno ymweld â ni wyneb yn wyneb, gyrrwch e-bost neu ffoniwch ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad.

Sylwer, am fod yr adeilad yn Sioraidd ei ddyluniad, mae'r drysau, y coridorau a'r grisiau yn gul a heb fod yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Mae gan y fynedfa un cam bach i'w lywio. Mae'r brif fynedfa yn nodwedd o'r cyfnod ac yn drwm i'w agor. Unwaith yn yr adeilad, mae pedwar cam i'r dderbynfa. Mae'r swyddfeydd ar y 3ydd llawr a gellir eu cyrraedd i gyd mewn lifft. Does dim toiledau hygyrch ar y safle.

Gallwn drefnu i gwrdd â chi mewn lleoliad hygyrch os oes angen – rhowch wybod i ni wrth drefnu cyfarfod.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ein gwaith yn Yr Alban.
 


Ffyrdd eraill o gysylltu â ni

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu anfonwch e-bost at enquire@heritagefund.org.uk

Os oes gennych nam ar eich clyw neu'ch lleferydd gallwch gysylltu â ni drwy Relay UK gan ddefnyddio eich ffôn testun neu ap Relay UK. Rhowch 18001 a 020 7591 6044.

Addasiadau rhesymol

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn hygyrch, ac rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau'n hygyrch i bawb.

Os oes angen help arnoch i wneud cais neu gael mynediad i'n gwasanaethau a'n gwybodaeth, cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am y math o gymorth y gallwn ei ddarparu.

  • Ar gyfer ymholiadau am gyfrifon porth ymgeisio, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu anfonwch e-bost at service.desk@heritagefund.org.uk
  • Ar gyfer ymholiadau prosiect, cysylltwch â'ch Rheolwr Buddsoddi
  • Ar gyfer ceisiadau rhyddid gwybodaeth, anfonwch e-bost at foi@heritagefund.org.uk

Prif Swyddfa

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol / National Lottery Heritage Fund, 4th Floor, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Llundain, EC4R 2YA

Anfonwch unrhyw eitemau trwy e-bost neu ffoniwch 020 7591 6000.


Rhybudd twyll

A oes rhywun wedi dweud wrthych y gallwch dderbyn arian gennym ni? Dim ond mewn ymateb i geisiadau grant y mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (Cronfa Treftadaeth y Loteri gynt) yn rhoi arian. Nid ydym yn gweithredu'r loteri, yn dyfarnu gwobrau nac yn dosbarthu arian mewn unrhyw ffordd arall.