Ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Menyw yn gwylio menyw iau yn glanhau antler y tu ôl i'r llenni yn Amgueddfeydd Norfolk
Mae sicrhau bod pawb yn y DU yn cael cyfleoedd i archwilio, cael mynediad a mwynhau treftadaeth wedi bod wrth wraidd cenhadaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ers i ni gael ein sefydlu ym 1994.

Yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024, gwnaethom y daith honno'n glir. Mae cynhwysiant – 'cynnwys ystod ehangach o bobl' – yn ganlyniad gorfodol i'r holl brosiectau rydym yn eu hariannu.

Pan soniwn am gynhwysiant, rydym yn golygu mynediad cyfartal a theg i bawb, waeth beth fo'u hoedran, rhywedd, anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, ffydd, dosbarth neu incwm. 

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) ym mhob agwedd ar ein sefydliad a'i waith. Mae sicrhau newid yn broses barhaus. Rydym yn gwrando ac yn dysgu i helpu i yrru'r newid rydym am ei weld.

Ar y dudalen hon rydym yn rhannu ein hymrwymiad i'r gwaith hwnnw a'n camau gweithredu i'w ddatblygu. 

A man and woman walking alongside a woman in a mobility scooter on a path surrounded by plants at RSPB Minsmere

Publications

Adroddiad yr Adolygiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd fersiwn Cymraeg o'r adroddiad yma ar gael cyn bo hir. Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni drwy cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk os hoffech ragor o wybodaeth. Rhagair By Maria Adebowale-Schwarte, Chair of the EDI Review Task Force and Trustee at The National Lottery Heritage Fund Ensuring

Publications

Amrywiaeth y gweithlu

Dangosir data meincnod cymharol hefyd, yn seiliedig ar lefelau poblogaeth sy'n gweithio yn y DU. Rydym yn cydnabod nad yw ein gweithlu mor amrywiol â lefelau cenedlaethol mewn rhai ardaloedd ac nad yw'n adlewyrchu'n llawn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae'r gwahaniaeth hwn yn rhannol oherwydd
Pedwar o bobl yn eistedd gyda gwaith celf mawr y tu ôl iddynt
Yn The Painted Hall, Llundain Credyd: Alys Tomlinson

Basic Page

Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad

Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad yw'r sylfaen ar gyfer adeiladu llwyddiant i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth.

Publications

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Bydd fersiwn Cymraeg o'r dudalen hon ar gael cyn bo hir. Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn, cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk Section 149 of the Equality Act 2010 details the Public Sector Equality Duty (PSED). The PSED consists of a general equality duty (the