Ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Menyw yn gwylio menyw iau yn glanhau antler y tu ôl i'r llenni yn Amgueddfeydd Norfolk
Mae sicrhau bod pawb yn y DU yn cael cyfleoedd i archwilio, cael mynediad a mwynhau treftadaeth wedi bod wrth wraidd cenhadaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ers i ni gael ein sefydlu ym 1994.

Yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024, gwnaethom y daith honno'n glir. Mae cynhwysiant – 'cynnwys ystod ehangach o bobl' – yn ganlyniad gorfodol i'r holl brosiectau rydym yn eu hariannu.

Pan soniwn am gynhwysiant, rydym yn golygu mynediad cyfartal a theg i bawb, waeth beth fo'u hoedran, rhywedd, anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, ffydd, dosbarth neu incwm. 

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) ym mhob agwedd ar ein sefydliad a'i waith. Mae sicrhau newid yn broses barhaus. Rydym yn gwrando ac yn dysgu i helpu i yrru'r newid rydym am ei weld.

Ar y dudalen hon rydym yn rhannu ein hymrwymiad i'r gwaith hwnnw a'n camau gweithredu i'w ddatblygu. 

Cynhwysiant

Hub

Treftadaeth gynhwysol

Mae gan dreftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas fwy cyfartal.
A man and woman walking alongside a woman in a mobility scooter on a path surrounded by plants at RSPB Minsmere

Publications

Adroddiad yr Adolygiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rhagair Gan Maria Adebowale-Schwarte, Cadeirydd Tasglu Adolygiad Cydraddoldeb, Cynhwysiant, Amrywiaeth ac Ymddiriedolwr yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol Mae sicrhau bod pawb yn y DU yn cael cyfleoedd i archwilio, cyrchu a mwynhau treftadaeth wcydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant bod
Black icon of a bar graph

Publications

Amrywiaeth y gweithlu

Dangosir data meincnod cymharol hefyd, yn seiliedig ar lefelau poblogaeth sy'n gweithio yn y DU. Rydym yn cydnabod nad yw ein gweithlu mor amrywiol â lefelau cenedlaethol mewn rhai ardaloedd ac nad yw'n adlewyrchu'n llawn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae'r gwahaniaeth hwn yn rhannol oherwydd
Pedwar o bobl yn eistedd gyda gwaith celf mawr y tu ôl iddynt
Yn The Painted Hall, Llundain Credyd: Alys Tomlinson

Basic Page

Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad

Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad yw'r sylfaen ar gyfer adeiladu llwyddiant i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth.
Black icon of three people standing together

Publications

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn manylu ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED). Mae'r PSED yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb gyffredinol (y Ddyletswydd) sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus anadrannol megis Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol/Cronfa Treftadaeth