Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad

Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad

Pedwar o bobl yn eistedd gyda gwaith celf mawr y tu ôl iddynt
Yn The Painted Hall, Llundain Credyd: Alys Tomlinson
Ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad yw'r sylfaen ar gyfer adeiladu llwyddiant i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth.

Mae gennym gyfres o Werthoedd ac Ymddygiadau yn y Gronfa Treftadaeth a grëwyd gan bob un o'n pobl yn ystod proses ymgynghori gydweithredol ac eang.

Maent yn gosod safon gyson i bawb weithio iddi, gan ein helpu i benderfynu:

 • sut rydyn ni'n gwneud pethau
 • sut rydym yn trin eraill
 • sut rydym yn disgwyl cael ein trin
 • yr hyn a ddywedwn a sut yr ydym yn ei ddweud

Mae'r diwylliant y maent yn ei greu yn ein helpu i fod yn llwyddiannus, cyflawni ein nodau sefydliadol, cefnogi ein cwsmeriaid a gwneud y Gronfa Treftadaeth yn lle gwych i weithio.

Gwerthoedd ac ymddygiad

Mae gennym bedwar Gwerth, pob un â set gysylltiedig o Ymddygiadau. Y Gwerthoedd yw'r hyn yr ydym yn sefyll drosto, yr Ymddygiadau yw sut rydym yn gwneud pethau. 

Darllenwch am bob un o'r Gwerthoedd isod.

Parchu a dathlu: rydym yn cynnwys pob agwedd ar dreftadaeth, pobl a chymunedau.

Gan werthfawrogi'r cyfoeth a ddaw yn sgil cynhwysiant, rydym yn hyrwyddo buddiannau pawb ac yn herio allgáu. Rydym yn parchu ein gilydd. Cydnabod a chefnogi cymunedau amrywiol.

Ymddygiadau

Rydym yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn hyrwyddo amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant
 • rydym yn parchu ac yn gofalu am ein gilydd, rydym yn gefnogol
 • rydym yn dathlu llwyddiant lle bynnag y mae'n digwydd
 • rydym yn gweithredu gyda thegwch
Dydyn ni ddim yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn amharchus, yn ddiystyr neu'n ansensitif i eraill, heb ystyried effaith ein hymddygiadau
 • rydym yn gwneud penderfyniadau anghyson neu annheg
 • rydym yn anwybyddu ymddygiad amhriodol
 • nid ydym yn ystyried nac yn cefnogi anghenion y rhai sy'n wahanol i ni

Uchelgais gyda chalon: uchelgeisiol i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth.

Rydym yn fentrus, yn arloesol ac yn feiddgar. Edrych i'r dyfodol ac yn agored i syniadau newydd. Rydym yn tyfu ein hunain, ein sefyllfa o ran arweinyddiaeth a chynaliadwyedd.

Ymddygiadau

Rydym yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn herio'r status quo lle gallwn weld bod ffordd well
 • nid oes arnom ofn cymryd risg ystyriol
 • rydym yn annog ac yn hyrwyddo syniadau newydd
 • rydym yn credu yn y tymor hir ac yn croesawu cynaliadwyedd
Dydyn ni ddim yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn gweithredu o fewn ein parthau cysur
 • rydym yn diystyru syniadau amgen ac yn annog eraill i beidio ag awgrymu ffyrdd newydd o weithio
 • rydym yn gwneud penderfyniadau sydd wedi'u cynllunio'n wael nad ydynt yn ystyried y dyfodol
 • anwybyddwn broblemau a heriau yn hytrach na mynd i'r afael â hwy

Cryfder mewn cydweithrediad: rydym yn cydweithio drwy weithio ar y cyd a dysgu gyda'n gilydd.

Gweithio ar draws ffiniau i ddarparu atebion. Gwrando a dysgu o'r cymysgedd gorau o sgiliau ac arbenigedd. Rydym yn rhannu gwybodaeth a phrofiad.

Ymddygiadau

Rydym yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn gweithio'n dda mewn partneriaethau, gan harneisio sgiliau a gwybodaeth pobl eraill
 • rydym yn gwrando ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd
 • rydym yn rhannu ein gwybodaeth a'n harbenigedd
 • rydym yn annog ac yn hyrwyddo syniadau newydd o bob ffynhonnell
Dydyn ni ddim yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn dilyn agenda unigol  yn hytrach na chynnwys eraill
 • rydym yn annog, osgoi neu wrthod adborth
 • nid ydym yn gwneud fawr ddim ymdrech, os o gwbl, i ddeall safbwynt pobl eraill

Gwneud yr hyn sy'n iawn: ymddiried yn ein cyfanrwydd, ein harbenigedd a'n barn.

Dewis beth sy'n iawn dros yr hyn sy'n hawdd. Arwain drwy esiampl. Rydym yn deg, yn agored ac yn dryloyw.

Ymddygiadau

Rydym yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn agored ac yn onest yn ein cyfathrebu
 • rydym yn ymddiried ac yn parchu pobl, waeth beth fo'u statws a'u hierarchaeth
 • os gwnawn gamgymeriad, rydym yn ei dderbyn ac yn dysgu oddi wrth
 • rydym yn gweithredu gydag awdurdod cyfrifol ac atebolrwydd
Dydyn ni ddim yn gwireddu hyn pan:
 • rydym yn micro-reoli ac nid ydym yn dirprwyo
 • nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd
 • rydym yn ddi-drefn, yn wastraffus ac yn anwybyddu prosesau priodol
 • rhoddwn ein buddiannau unigol uwchlaw rhai'r Gronfa Treftadaeth

Recriwtio drwy ein Gwerthoedd

Mae ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad yn ganolog i'r ffordd rydym yn recriwtio. Mae'r ffordd y mae ymgeiswyr am swyddi yn eu dangos yr un mor bwysig i ni â sgiliau a phrofiad.

Felly, rydym yn asesu ceisiadau am swyddi yn erbyn yr Ymddygiadau a gofynnir i ymgeiswyr am yr adegau y maent wedi'u dangos hynny yn ystod y cyfweliad.