Amrywiaeth y gweithlu

Amrywiaeth y gweithlu

Mae'r data isod yn dangos y darlun o'n gweithlu ac amrywiaeth y Bwrdd, ar draws ethnigrwydd, rhyw, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol o 2020–2021 ac ymlaen.

Dangosir data meincnod tebyg hefyd, yn seiliedig ar lefelau poblogaeth sy'n gweithio yn y DU.

Rydym yn parhau i gydnabod nad yw rhai meysydd o'n gweithlu mor amrywiol o'i gymharu â lefelau ledled y DU, ac rydym yn cydnabod bod grwpiau staff heb eu gwasanaethu.

Rydym hefyd yn parhau i gydnabod tueddiadau a rhwystrau ehangach y sector treftadaeth i gael mynediad, yn anymwybodol neu'n ymwybodol, bod pob un yn cael effeithiau ar siâp ein gweithlu.

Rydym ni, o ganlyniad, wedi parhau i wella ein system wybodaeth rheoli Adnoddau Dynol i gynorthwyo yn y gwaith hwn a chaniatáu mynediad uniongyrchol i staff at eu data personol er mwyn annog datgelu gwybodaeth yn llawn.

Rydym wedi parhau gyda'n prosesau a'n system recriwtio newydd yn seiliedig ar ein gwerthoedd a'r polisi cysylltiedig i gefnogi hyn. Mae canllawiau newydd ar ymgorffori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn ein recriwtio, yn enwedig sianeli recriwtio.

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar weithio tuag at ein chwe nod craidd:

 • gwella amrywiaeth wrth recriwtio
 • gwella'r ffordd y rheolir amrywiaeth y gweithlu
 • gwella datblygiad gyrfa i staff heb wasanaethau
 • gwella cynhwysiant trwy well cefnogaeth staff
 • gwella amrywiaeth drwy brentisiaethau a lleoliadau gwaith
 • gwella llywodraethu amrywiaeth y gweithlu

Archwiliwch ein hadroddiad Adolygiad EDI i ddysgu mwy am sut rydym yn gweithio tuag at hyn.

Mae'r Gronfa Treftadaeth yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 a'n dyletswyddau statudol o dan Adran 75 Deddf Gogledd Iwerddon 1998. Rydym yn parhau i gynnal y wobr Hyderus Anabledd ar gyfer recriwtio.

Y data

Mae lefelau Meincnod y DU a ddyfynnir yn y siartiau isod yn lefelau cenedlaethol y tu allan i'r Gronfa Treftadaeth. Cymerwyd data gan Swyddfa Ystadegau Gwladol y Llywodraeth a ffynonellau tebyg eraill.

2021-2022

Amrywiaeth ethnig

Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig:

 • yn ein gweithlu yn 2021-2022: 10%
 • Meincnod y DU: 14%

Amrywiaeth rhywedd

Menywod:

 • yn ein gweithlu yn 2021-2022: 76%
 • Meincnod y DU: 47%

Amrywiaeth anabledd

Pobl gydag anableddau:

 • yn ein gweithlu yn 2021-2022: 8%
 • Meincnod y DU: 11%

Amrywiaeth cyfeiriadedd rhywiol

Pobl LGBT+:

 • yn ein gweithlu yn 2021-2022: 6%
 • Meincnod y DU: 3%