Amrywiaeth y gweithlu

Amrywiaeth y gweithlu

Mae'r data isod yn dangos y darlun o amrywiaeth ein gweithlu a'n Bwrdd, ar draws ethnigrwydd, rhywedd, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol ar gyfer 2020-2021.

Dangosir data meincnod cymharol hefyd, yn seiliedig ar lefelau poblogaeth sy'n gweithio yn y DU.

Rydym yn cydnabod nad yw ein gweithlu mor amrywiol â lefelau cenedlaethol mewn rhai ardaloedd ac nad yw'n adlewyrchu'n llawn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r gwahaniaeth hwn yn rhannol oherwydd lefelau datgelu o fewn y sefydliad. Rydym yn gwella ein systemau i ganiatáu mynediad uniongyrchol i staff at eu data personol er mwyn annog datgelu gwybodaeth yn llawn.

Mae tueddiadau ehangach y sector treftadaeth a'r rhwystrau i fynediad yn dylanwadu ar gyfansoddiad ein gweithlu hefyd.

Ym mis Ebrill 2021 lansiwyd Fframwaith a Pholisi Recriwtio newydd sy'n rhoi ein gwerthoedd a'n hymddygiad yn gyfartal â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad.

Mae'r dull newydd hwn yn dileu cymwysterau academaidd fel gofyniad yn y broses recriwtio (gydag eithriadau ar gyfer rhai rolau penodol) a bydd yn chwalu rhwystrau i ymgeiswyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rydym am adeiladu gweithlu gwerthfawr ac amrywiol, sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cyhoedd yn y DU yn fwy. Drwy hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar gyflogaeth, byddwn yn gwella effeithiolrwydd a hyblygrwydd ein gweithlu.

Archwiliwch ein hadroddiad Adolygiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) 2020-2021 i ddysgu mwy am sut rydym yn gweithio tuag at hyn.

Y data

Mae lefelau Meincnod y DU a ddyfynnir yn y siartiau isod yn lefelau cenedlaethol y tu allan i'r Gronfa Treftadaeth. Cymerwyd data gan Swyddfa Ystadegau Gwladol y Llywodraeth a ffynonellau tebyg eraill.

Cofnodwyd data ein gweithlu (gan gynnwys y rhai ar gontractau cyfnod penodol a ddim yn gweithio'n llawn amser) ar 31 Mawrth 2021 gan ddefnyddio gwybodaeth a ddatgelwyd yn wirfoddol.

2020-2021

Amrywiaeth ethnig

Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig:

  • yn ein gweithlu yn 2020-2021: 10%
  • Meincnod y DU: 12%

Amrywiaeth rhywedd

Menywod:

  • yn ein gweithlu yn 2020-2021: 76%
  • Meincnod y DU: 47%

Amrywiaeth anabledd

Pobl gydag anableddau:

  • yn ein gweithlu yn 2020-2021: 8%
  • Meincnod y DU: 11%

Amrywiaeth cyfeiriadedd rhywiol

Pobl LGBT+:

  • yn ein gweithlu yn 2020-2021: 6%
  • Meincnod y DU: 3%
Atodiad Maint
Workforce Diversity Analysis 2020-2021 133.65 KB