Deisyfu ceisiadau am arian y Loteri Genedlaethol

Deisyfu ceisiadau am arian y Loteri Genedlaethol

Mae deddfwriaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi pŵer i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol deisyfu ceisiadau i ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol.

Dim ond lle mae'n amlwg mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni un o amcanion strategol y Gronfa y mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn defnyddio ei phŵer cydgefnogaeth.

Wrth sôn am ddeisyfu ceisiadau, mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn sicrhau:

 • Nid yw unrhyw un sy'n ymwneud â datblygu'r achos dros y undod, paratoi'r meini prawf a chyfathrebu â'r sefydliad sy'n cael ei nodi yn ymwneud ag asesu'r cais a gafwyd na phenderfynu a yw'r cais a gafwyd wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.
 • Mae'r person(au) sy'n gwneud penderfyniad ar gais a gafwyd yn gwybod:
 • Bod y cais wedi'i nodi.
 • Gan bwy y cafodd ei nodi.
 • Pa rôl (os o gwbl) y mae'r person a nododd y cais wedi'i chael wrth ei asesu.
 • Mae'n ei gwneud yn glir i'r ymgeisydd/ymgeiswyr a nodwyd:
 • Bydd ceisiadau wedi'u cyfuno yn cael eu hasesu yn ôl eu rhinweddau yn erbyn y meini prawf a bennwyd ymlaen llaw. Gallant fethu os nad ydynt yn bodloni'r meini prawf a'r safonau ansawdd disgwyliedig a nodir ar faterion fel gwerth am arian a risg.
 • Ni roddir triniaeth ffafriol iddynt.  
 • Asesir pob cais, a nodir neu fel arall, yn ôl eu rhinweddau unigol.

Pan wneir penderfyniad i geisio cais, bydd y canlynol yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol:

 • Disgrifiad o swm y prosiect a'r grant.
 • Yr amcan strategol y mae'r undod yn ceisio mynd i'r afael ag ef.
 • Y rhesymau dros fabwysiadu'r dull cysoni.
 • Y meini prawf a'r safon ansawdd ddisgwyliedig y bydd y cais a gaiff ei nodi yn cael ei asesu yn ei erbyn.