Cynllun Cydraddoldeb ar gyfer CGDG Gogledd Iwerddon

Yn y cynllun cydraddoldeb amgaeedig (Saesneg yn unig), rydym yn nodi sut rydym yn bwriadu cyflawni dyletswyddau statudol Adran 75 yng Ngogledd Iwerddon.

Mae Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998 (y Ddeddf) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus, wrth gyflawni eu swyddogaethau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon, roi sylw dyledus i'r angen i hyrwyddo cyfle cyfartal a rhoi sylw i ddymunoldeb hyrwyddo cysylltiadau da ar draws ystod o gategorïau a amlinellir yn y Ddeddf.

Fel ymrwymiad o dan ein cynllun cydraddoldeb diwygiedig rydym wedi datblygu cynllun gweithredu i hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau da yng Ngogledd Iwerddon. Amcan yr archwiliad a'r cynllun gweithredu hwn yw sganio ein gwaith a nodi unrhyw anghydraddoldebau - parhau neu ddod i'r amlwg - y gallai ein swyddogaethau a'n polisïau effeithio arnynt, a datblygu mesurau yn yr un modd a fydd yn ceisio mynd i'r afael ag unrhyw anghydraddoldebau a nodwyd.

Atodiad Maint
Audit of inequalities 119.88 KB
Disability action plan 128.7 KB