Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Fel cyflogwr sydd â mwy na 250 o staff, mae'n ofynnol i Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol gyhoeddi data ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer ei weithlu.

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer 2020-2021. Gallwch lawrlwytho adroddiadau sy'n mynd yn ôl i 2016-2017 o'r dudalen hon.

Penawdau ar gyfer 2020-2021

Mae'r cyfartaledd canolrif cyffredinol wedi cynyddu, o 12.1% i 13.1%.

Mae'r cyfartaledd cymedrig cyffredinol ar gyfer y cyfnod wedi cynyddu o 11.5% i 13.7%.

Deall ein data ar gyfer 2020-2021

Fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, mae safbwynt cyffredinol y Gronfa yn unigryw gan fod ein bwlch cyflog cyffredinol rhwng y rhywiau, yn seiliedig ar ein demograffeg, maint y boblogaeth rhyw, dosbarthiad ac ati, yn cael ei ystumio'n sylweddol gan y paramedrau hyn. Dangosir hyn gan ostyngiad sylweddol yn nifer y dynion yn y chwartel isaf, ond mae'r bwlch cyflog cyffredinol rhwng y rhywiau wedi cynyddu.

Mae'r deuddeg mis blaenorol wedi gweld cynnydd o 1% yn y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, yn dilyn gostyngiad sylweddol yn 2020.   

Mynd i'r afael â'n bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Fodd bynnag, mae'r Gronfa'n cydnabod bod angen gwneud mwy i sicrhau bod rhwystrau posibl o ran recriwtio a dethol, tâl a dilyniant a chynhwysiant yn y gweithle yn parhau i gael eu gweithredu, er mwyn gwella'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau o fewn y sefydliad.

Bydd y Gronfa'n edrych yn benodol ar y meysydd canlynol i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog cyffredinol rhwng y rhywiau ac ar yr un pryd yn gweithio ar yr agenda cydraddoldebau ehangach sydd gennym i ddatblygu gweithlu sy'n fwy cynrychioliadol o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

 • Gweithredu cynllun gweithredu'r gweithlu i wella cydraddoldeb rhywedd a meysydd eraill o gynhwysiant ar draws y Gronfa.
 • Byddwn yn parhau i ymgysylltu â chydweithwyr mewn Undebau Llafur i graffu'n annibynnol ar ein polisi a'n gweithdrefnau.
 • Darparu adnoddau pellach ar gyfer ein gwaith cydraddoldeb a pholisi ar draws y sefydliad.
 • Byddwn yn parhau i fonitro newidiadau o ganlyniad i raddio cyflogau ac ailstrwythuro newidiadau.
 • Byddwn yn cyflwyno polisi recriwtio newydd gyda ffocws canolog ar amrywiaeth y gweithlu ac ymrwymiad i weithredu cadarnhaol i fynd i'r afael â thangynrychiolaeth yn y gweithlu.
 • Byddwn yn cefnogi rheolwyr i'w grymuso i ddatblygu camau gweithredu lleol i wella amrywiaeth eu timau ac adolygu hyn yn flynyddol.
 • Byddwn yn rhoi gwell offer a phrosesau recriwtio i reolwyr (gan gynnwys system recriwtio newydd) ac yn adolygu'r defnydd a wneir ohonynt yn flynyddol.
 • Byddwn yn datblygu Fframwaith Recriwtio newydd yn seiliedig ar ein Fframweithiau Rheoli Ymddygiad a Pherfformiad newydd ac yn ysgogi ymddygiad cynhwysol fel ffactor allweddol ar gyfer recriwtio / hyrwyddo staff.
 • Byddwn yn datblygu ein cynnig dysgu a datblygu presennol sy'n ymwneud â chydraddoldeb.
 • Byddwn yn adeiladu ac yn lansio canllawiau recriwtio ysgrifenedig newydd i uwchsgilio ymwybyddiaeth o ofynion y broses a hyrwyddo arfer gorau o ran amrywiaeth.
 • Byddwn yn cynnwys cyfrifoldebau am hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn ein Fframwaith Ymddygiad newydd.
 • Byddwn yn gwella ein hadroddiadau gwybodaeth reoli ar amrywiaeth y gweithlu – gan ddarparu adroddiadau ddwywaith y flwyddyn i reolwyr a chynnal trafodaethau adolygu ar lefel uwch reolwyr.
 • Byddwn yn adolygu, yn cyhoeddi ac yn hyrwyddo ein cynllun Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb er mwyn sicrhau bod ystyriaethau sy'n ymwneud â'r rhywiau yn cael eu cofnodi wrth wneud penderfyniadau.
 • Byddwn yn darparu rhaglen o weithdai rhyngweithiol ar y menopos a'r rhywiau.
 • Byddwn yn cynhyrchu canllawiau newydd ar gyfer rheoli'r menopos.
 • Byddwn yn gofyn i gydweithwyr pa gymorth sydd ei angen arnynt i'w galluogi i reoli amrywiaeth rhwng y rhywiau yn well yn eu gwaith tîm a gwaith sy'n wynebu'r gymuned.
 • Byddwn yn cynhyrchu canllawiau newydd ar gyfer cefnogi staff traws.
 • Byddwn yn parhau i weithio gyda chydweithwyr ym maes Cyfathrebu Mewnol i ddatblygu sesiynau briffio a chanllawiau rheolaidd i staff er mwyn helpu i hyrwyddo llesiant a chefnogaeth.
 • Byddwn yn datblygu Polisi Cydraddoldeb a Pholisi Urddas yn y Gwaith newydd.
 • Byddwn yn sefydlu fframweithiau gweithio ar y cyd i sicrhau bod nodau a chamau gweithredu amrywiaeth y gweithlu yn cefnogi, yn cyflawni ac yn ymgorffori nodau'r Strategaeth Gorfforaethol, y strategaethau Cydraddoldeb a Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Gronfa.
 • Byddwn yn sicrhau bod y Grŵp Perfformiad Gweithredol a Strategaeth (CCA) yn cynnal adolygiadau blynyddol o amrywiaeth y gweithlu.

Ein data ar gyfer 2020-2021

 • Bwlch cyflog canolrifol rhwng y rhywiau: 13.1%
 • Bwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau: 13.7%
 • Bwlch bonws cyflog canolrifol rhwng y rhywiau: 0.0%
 • Bwlch bonws cyflog cymedrig rhwng y rhywiau: 8.7%
 • Gweithwyr gwrywaidd sy'n derbyn bonws: 85.4%
 • Gweithwyr benywaidd sy'n derbyn bonws: 79.4%

Chwartelau cyflog (y cant o gyflogeion ym mhob chwartel yn ôl rhyw)

 • Dynion chwartel isaf: 17.1%
 • Menywod chwartel isaf: 82.9%
 • Dynion chwartel canol is: 20.7%
 • Menywod chwartel canol is: 79.3%
 • Dynion chwartel canol uchaf: 26.8%
 • Chwartel canol uchaf: 73.2%
 • Dynion chwartel uchaf: 35.4%
 • Menywod chwartel uchaf: 64.6%