Rheoli cymhorthdal

Rheoli cymhorthdal

O dan ofynion tryloywder Deddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022 mae'n ofynnol i ni gyhoeddi manylion dyfarniadau unigol y gellid ystyried eu bod yn gymorthdaliadau.

Rydym yn gorff cyhoeddus ac yn ariannwr grant penodedig mwyaf ar gyfer treftadaeth y DU.

Fel Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn dosbarthu grantiau’r Loteri Genedlaethol o £10,000 i £10miliwn a mwy, gan ariannu prosiectau sy'n cynnal ac yn trawsnewid treftadaeth y DU. 

Fel y Gronfa Treftadaeth, rydym yn dosbarthu arian nad yw'n dod o'r Loteri, gan gynnwys cymorth grant / cyllid gan y llywodraeth a benthyciadau, i sefydliadau treftadaeth. 

Deddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022

Ers i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2021, mae llywodraeth y DU wedi deddfu deddfwriaeth ddomestig i ddisodli cyfraith yr UE: Deddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022 ('y Ddeddf’). 

Nod y Ddeddf yw rheoli darpariaeth cymorthdaliadau - mae'n atal cystadleuaeth annheg neu effeithiau ar fasnachu a buddsoddi. Gallai hyn ddigwydd os byddai sefydliad yn derbyn cyllid o adnoddau gwladol (sy'n cynnwys ein harian ni, gan fod ein cronfeydd yn arian cyhoeddus) tra y byddai sefydliad arall yn defnyddio ei gyllid preifat ei hun yn unig.

Dylech ymgyfarwyddo â gofynion y drefn rheoli cymorthdaliadau newydd wrth ystyried gwneud cais i ni

Bydd y Ddeddf mewn grym yn llawn o 4 Ionawr 2023. Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), wedi cyhoeddi arweiniad drafft ar weithrediad y Ddeddf. Mae'r arweiniad hwn yn helpu awdurdodau cyhoeddus, fel y Gronfa Treftadaeth, i ddyfarnu cymorthdaliadau mewn ffordd sy'n isafu unrhyw effeithiau negyddol ar gystadleuaeth a buddsoddiad, yn ogystal â hyrwyddo'r defnydd effeithiol ac effeithlon o arian cyhoeddus.  Caniateir y cymorthdaliadau hyn ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf a nodir yn y Ddeddf.

Mae'n rhaid i gymorthdaliadau uwchben trothwy ariannol penodol (£100,000 ar hyn o bryd) gael eu cyhoeddi ar ein gwefan ein hunain, ac ar gronfa ddata a gedwir gan BEIS.

Mae'n bosib y bydd grantiau llai y tu hwnt i gwmpas y Ddeddf os nad ystyrir eu bod yn gymhorthdal. Er enghraifft, gan eu bod yn annhebygol o gael effaith ar fasnachu neu fuddsoddi.

Beth yw cymhorthdal?

Mae pedair nodwedd allweddol y mae'n rhaid iddynt oll fod yn bresennol er mwyn i ariannu gael ei ystyried yn gymhorthdal:

 1. cyfraniad ariannol
 2. wedi’i roi gan awdurdod cyhoeddus o gyllid cyhoeddus
 3. wedi’i roi i sefydliad, gan roi mantais economaidd iddynt nad yw ar gael ar delerau'r farchnad
 4. yn effeithio ar, neu a allai effeithio ar, gystadleuaeth neu fuddsoddiad o fewn y DU, neu fasnachu neu fuddsoddiad rhwng y DU a gwlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU

Os yw ein hariannu'n cyfateb i bob un o'r pedair nodwedd allweddol, mae hynny'n golygu ei fod yn gymhorthdal. Er mwyn i gymhorthdal gael ei ganiatáu mae'n rhaid iddo gydymffurfio â'r saith egwyddor gyffredin fel y nodir ar wefan llywodraeth y DU

Cyfraith Cymorth Gwladol yr UE

Bydd cyfraith cymorth gwladol flaenorol yr UE yn dal i fod yn berthnasol i rai grantiau a ddyfarnwyd cyn 31 Rhagfyr 2020, ac mae'n bosib y bydd rhai ystyriaethau ychwanegol yng Ngogledd Iwerddon.

Gellir dod o hyd i arweiniad cymorth gwladol y DU ar wefan llywodraeth y DU.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Buxton Civic Association Ltd

Dyddiad y grant: 20 Rhagfyr 2023

Cyfeirnod: NM-23-00720

Grantï: Buxton Civic Association Ltd

Categori buddiolwr: Mentrau Bach a Chanolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £249,990

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Mae Buxton Civic Association (BCA) yn berchen ar ac yn rheoli 200 erw o goetir o amgylch Buxton a Poole's Cavern, ogof calchfaen naturiol dwy filiwn o flynyddoedd oed. Bydd y prosiect yn galluogi Buxton Civic Association (BCA) i weithredu newidiadau sefydliadol ac archwilio cyfleoedd newydd i ennyn diddordeb aelodau, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn yr atyniadau pwysig hyn.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli penderfynu dirprwyedig a gynullwyd yn arbennig.

Crynodeb prosiect: Bydd y prosiect 26 mis hwn yn cefnogi Buxton Civic Association (BCA) i ddod yn fwy cydnerth yn sefydliadol. Bydd yn cyflawni hyn drwy gynyddu gallu’r sefydliad i roi newidiadau ar waith, profi Cynlluniau Datblygu Cynulleidfa a Gwirfoddolwyr newydd, archwilio cyfleoedd masnachol newydd, a chomisiynu cyngor proffesiynol i wella llywodraethu.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Llanelly House Trust Ltd

Dyddiad y grant: 15 Tachwedd 2023

Cyfeirnod: NM-23-00581

Grantï: Llanelly House Trust Ltd.  

Categori buddiolwr: Mentrau Bach i Ganolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £112,000 (Grant wedi'i ddyfarnu)

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Gan ddefnyddio arian a godir gan y Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth y DU er mwyn creu newid cadarnhaol a pharhaus ar gyfer pobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, rhanbarthol a lleol y DU. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Mae’r prosiect yn hwyluso mynediad am ddim i dreftadaeth a bydd y prosiect yn galluogi Llanelly House Trust Ltd i ailagor Plas Llanelly fel lleoliad ac atyniad i ymwelwyr sy’n gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy.   

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Bu'n rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu'n sefydliadau sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu a gynullwyd yn arbennig.

Crynodeb o'r prosiect: Mae hwn yn brosiect un flwyddyn i adfywio cynllun busnes Llanelly House Trust a gwneud gwaith brys ar Blas Llanelly, adeilad rhestredig Gradd I sydd wedi’i ddisgrifio fel y plasty tref gorau o ddechrau’r 18fed ganrif yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu i gefnogi costau cynnal a chadw a gwaith uwchraddio hanfodol. Mae'r prosiect yn targedu pobl sy'n lleol i Blas Llanelly trwy alluogi'r adeilad i ailagor fel profiad ymwelwyr a lleoliad hyfyw a deniadol, yn enwedig ar gyfer ymweliadau ysgol.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Prosiect Adfer Marchnad Caerdydd

Dyddiad y grant: 30 Hydref 2023

Cyfeirnod: OL-18-07277

Grantï: Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd

Categori buddiolwr: Mawr

Swm y cymhorthdal: £2,091,500 o £6,504,800 (32%)

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Bydd y grant yn ariannu prosiect sy'n canolbwyntio ar adfer y farchnad dan do Fictoraidd restredig Gradd II* yng nghanol dinas Caerdydd, gyda ffocws ar wella cynaladwyedd y farchnad a chynyddu / rhannu dealltwriaeth well o'i threftadaeth.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu a gynullwyd yn arbennig.

Crynodeb o'r prosiect: Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar adfer y farchnad dan do Fictoraidd restredig Gradd II* yng nghanol dinas Caerdydd, gyda ffocws ar wella cynaladwyedd y farchnad. Trwy'r cynnig penodol hwn, mae'r ymgeisydd yn ceisio pontio'r bwlch ariannu sy'n atal yr ased hanesyddol y mae angen ei atgyweirio rhag cael ei adnewyddu a'i gynnal a'i gadw'n ddigonol er mwyn iddo barhau i fod o ddefnydd buddiol.

Mae’r prosiect hwn yn seiliedig ar farchnad dan do Fictoraidd sydd yn hanesyddol wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i siopwyr ond sydd wedi dioddef o ddirywiad yn y sylfaen ymwelwyr sy’n heneiddio a hen systemau – yn enwedig draenio – sydd bellach yn atal tenantiaid presennol a darpar denantiaid rhag cyrraedd y safonau gofynnol.

Bydd y prosiect yn sicrhau y gall yr ased hanesyddol barhau i wasanaethu’r gymuned a chefnogi’r economi leol i’r dyfodol, trwy ymgymryd â gwaith atgyweirio sylweddol, moderneiddio systemau nad ydynt yn ddigonol ac ehangu cynwysoldeb y farchnad.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â Dewsbury Arcade

Dyddiad y grant: 26 Hydref 2023

Cyfeirnod: NL-21-00235

Grantï: Cyngor Bwrdeistref Kirklees (Cyngor Kirklees)

Categori buddiolwr: Mawr (250 a mwy)

Swm y cymhorthdal: £4,441,032 o £6,044,378

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Bwriad y rhaglen Menter Treftadaeth yw cefnogi datblygiadau na fyddent yn denu diddordeb masnachol, gan olygu nad ydynt yn fasnachol ymarferol. Mae'r cyfrifiad grant wedi'i strwythuro o amgylch y diffyg cadwraeth er mwyn sicrhau bod ein cyfraniad yn cael ei dargedu ac yn gymesur yn briodol â'r gost ailddatblygu.

Mae’r Arcêd yn rhan bwysig o Fframwaith Datblygu Strategol Canol Tref Dewsbury (2018), Glasbrint Dewsbury (2020), y Cynllun Lleol a’r bartneriaeth HAZ. Mae hefyd yn rhan o Strategaeth Treftadaeth/Cynllun Gweithredu drafft y Cyngor. Maer llywodraeth wedi dangos ymrwymiad i'r prosiect trwy ymrwymo arian cyfatebol o'r Towns Fund (TF) a'r Getting Building Fund (GBF). Mae cais y Cyngor yn nodi y bydd y prosiect yn cyfrannu at Lefelu i Fyny.

Diben y cymhorthdal: Mae ein grant yn gyfraniad tuag at y diffyg cadwraeth ynghyd â chostau gweithgareddau ar gyfer adfer ac uwchraddio'r Dewsbury Arcade Gradd II ac eiddo cyfagos.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bu'n rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw, neu'n sefydliadau sector cyhoeddus, neu gallai ymgeiswyr sy'n sefydliadau er elw ffurfio partneriaeth â chorff nid-er-elw. Bu'n rhaid i'r ased treftadaeth fod o bwysigrwydd eithriadol i'r dreftadaeth genedlaethol ac mewn perygl.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu a gynullwyd yn arbennig.

Crynodeb prosiect:  Bydd Cyngor Kirklees yn adfer ac yn uwchraddio'r Dewsbury Arcade Rhestredig Gradd II, ac eiddo cyfagos, i feddiannu man amlwg yn Ardal Gadwraeth Canol Tref Dewsbury sydd mewn perygl, cyn lesio’r rhan fwyaf ohonynt i Gymdeithas Buddiant Cymunedol, ar wahân i ddau hunangynhwysol y bydd yn eu gosod ar wahân. Bydd y Gymdeithas Buddiant Cymunedol yn rheoli’r Arcêd fel hyb canolog bywiog, gan ddarparu unedau manwerthu annibynnol, stiwdios artistiaid, gwasanaethau, digwyddiadau ac unedau mawr ar y naill ben a'r llall ar gyfer bwyd/diod.

Ei denantiaid targed fydd egin entrepreneuriaid/artistiaid creadigol, gyda ffocws penodol ar bobl ifanc a phobl o dreftadaeth Asiaidd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys rhaglen ymgynghori, arddangosfeydd, gweithgareddau, creu adnoddau dysgu a theithiau. Bydd cynulleidfaoedd targed yn cynnwys myfyrwyr Coleg Kirklees, siopwyr, cerddwyr, ymwelwyr, grwpiau cymunedol a chynulleidfaoedd rhaglenni dysgu oedolion a chydlyniant y Cyngor. Unwaith eto, bydd ffocws arbennig ar gymunedau De Asiaidd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a phobl ifanc.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Gyngor Dinas Belfast a Strand Arts Centre

Dyddiad y grant: 20 Medi 2023

Cyfeirnod: NL-21-00125 Strand Arts Centre – A Lasting Picture House

Grantï: Cyngor Dinas Belfast a Strand Arts Centre (rhif elusen 104893) – grantïon ar y cyd

Categori buddiolwr:

Cyngor Dinas Belfast: Mawr, 250 a mwy o weithwyr

Strand Arts Centre: Menter fach, 10-49 o weithwyr

Swm y cymhorthdal: £768,069 o £6,940,069.00

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae'r prosiect a ariennir gan grant hefyd yn cyd-fynd â strategaethau ac amcanion lleol a llywodraeth.

Mae'n cyd-fynd â Rhaglen Llywodraeth (PfG) Gogledd Iwerddon sy'n pennu'r polisi ar gyfer llywodraeth ddatganoledig yng Ngogledd Iwerddon. Fel prosiect adfywio, celfyddydol a diwylliannol bydd y cais hwn yn cyflawni nifer o amcanion PfG ond yn fwyaf penodol bydd yn cyfrannu at dargedau Adran Cymunedau Gogledd Iwerddon yn ymwneud â’r amcan: ‘Mae pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld yma’.

Mae'r prosiect yn ategu nodau trosgynnol Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon o dyfu ac ail-gydbwyso economi Gogledd Iwerddon yn ogystal â helpu i ymdrin â chanlyniadau sy'n gysylltiedig ag anfantais gymdeithasol i'r boblogaeth leol. Bydd y prosiect yn cydweddu â llawer o'r mentrau a gefnogir gan Gyngor Dinas Belfast ar hyn o bryd o ran ehangu arlwy ddiwylliannol y ddinas.

Ar lefel llywodraeth leol, bydd y buddsoddiad arfaethedig yn cyflawni amcanion polisi y Strategaeth Ddiwylliannol 'A City Imagining' sy'n gwneud ymrwymiad hirdymor i asedau treftadaeth, diwylliannol a thwristiaeth Belfast fel modd o ysgogi trawsnewid. Bydd yn cyfrannu'n feintiol at gyflawni 12 o'r 16 blaenoriaeth a nodir yn y strategaeth.

Diben y cymhorthdal: Ariannu ar gyfer prosiect cyfalaf dwy flynedd a hanner i adfer Strand Arts Theatre i'w gyflwyno gan Gyngor Dinas Belfast ynghyd â gweithgareddau amrywiol sydd i'w rhedeg gan Strand Arts Centre trwy gydol y prosiect cyfalaf.Ar ôl cwblhau’r prosiect cyfalaf, bydd Strand Arts Centre yn parhau i weithredu Strand Arts Theatre o dan ei les 25 mlynedd ar yr eiddo.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu a gynullwyd yn arbennig. 

Asesodd yr arfarniad opsiynau a’r achos busnes ar gyfer darparu seilwaith celfyddydau yn y rhan hon o Belfast ac adnewyddu Strand Arts Centre nifer o opsiynau a nodwyd y prosiect hwn fel yr un sy'n cynnig y gwerth gorau am arian, gan gyflawni amrywiaeth o amcanion polisi drwy ei allbynnau cymdeithasol ac economaidd.

Crynodeb prosiect: Adfer adeilad Strand Arts Centre (SAC) mewn ffordd sy’n manteisio i'r eithaf ar ei statws tirnod treftadaeth ac yn galluogi datblygu gofod creadigol, cynaliadwy o ansawdd uchel mewn ffordd sy’n dod â buddion economaidd a chymdeithasol cadarnhaol ac amlwg i Ddwyrain Belfast.

Mae gwaith cyfalaf yn cynnwys ailddatblygu'r fynedfa ar gyfer mynediad gwastad, caffi bach a bar ar y llawr gwaelod. Estyniad i gefn yr adeilad ar gyfer mynediad ychwanegol. Adnewyddu'r llawr cyntaf i greu stiwdios dysgu ar gyfer dosbarthiadau dawns, perfformiadau bach, darlleniadau llenyddol. Uwchraddio Theatr 2 ar gyfer cerddoriaeth fyw a dramâu. Adfer y ffenestri Crittal a dinoethi'r trawstiau iard longau dramatig i ddatgelu treftadaeth yr adeilad. Darparu mynediad i'r anabl mewn lifft o'r cyntedd i theatrau newydd.

Gweithiau dehongli amlsynhwyraidd i adrodd stori'r Strand Theatre, sydd wedi'u dylunio i fod yn ddeniadol ac yn hygyrch i gynulleidfa eang â galluoedd ac arddulliau dysgu amrywiol.

Bydd ystod o weithgareddau yn ystod y gwaith cyfalaf yn cynnwys:

 • sinema wib mewn uned wag tra bod yr adeilad ar gau
 • datblygu cysylltiadau gyda chlybiau ffilm rhanbarthol
 • digwyddiadau gyda grwpiau cymunedol a chartrefi gofal i gasglu atgofion o'r sinema goll
 • 'Pop-up Picture House' ar daith gyda thema treftadaeth
 • gweithdai cymunedol amrywiol
 • datblygu taith dreftadaeth a gweithdy taflunio ymarferol i gyd-fynd â hi
 • datblygu pecyn addysg STEM gan gynnwys digidol

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i The Seachange Trust

Dyddiad y grant: 20 Medi 2023

Cyfeirnod: NL-23-00009

Grantï: The Seachange Trust

Categori buddiolwr: Mentrau Bach a Chanolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £1,968,061

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Galluogi Out There Arts (The Seachange Trust) i gwblhau gwaith atgyweirio, adfer a gosod ar y Tŷ Iâ fel rhan o becyn ariannu ehangach, gan ddarparu'r adeilad i'r cyhoedd ei ddefnyddio am y tro cyntaf.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli penderfynu wedi'u dirprwyo.

Crynodeb o'r prosiect: Bydd y prosiect hwn yn atgyweirio ac yn adfer Tŷ Iâ Rhestredig Gradd II hanesyddol Great Yarmouth, yr enghraifft olaf o’i fath yn y DU.  Bydd yr adeilad yn dod yn lleoliad diwylliannol aml-ddefnydd: canolfan ragoriaeth ar gyfer creu, hyfforddi a darparu Celfyddydau a Syrcas Awyr Agored, hyb cymunedol hygyrch, lleoliad digwyddiadau a chaffi/bar/teras i 650 o bobl ar lan yr afon.  Bydd Rhaglen Dysgu am Dreftadaeth ac Ymgysylltu Cymunedol Creadigol yn cael ei chyflwyno ar y cyd â’r gwaith cyfalaf, gyda budd penodol i’r cymunedau o amgylch y Tŷ Iâ.

Gwybodaeth Rheoli Cymorthdaliadau mewn perthynas â grant i Red Rose Chain

Dyddiad y grant: 31 Mai 2023

Cyfeirnod:  NM-22-01063

Grantï: Red Rose Chain

Categori buddiolwr: Menter Fach

Swm y cymhorthdal: £232,882

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Mae'r prosiect yn hwyluso mynediad am ddim i weithdai treftadaeth a drama ar gyfer nifer o grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol, y byddent fel arall yn profi anhawster wrth gymryd rhan.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig. 

Crynodeb prosiect: Mae’r prosiect tair blynedd hwn (Medi 2023 i Awst 2026) yn Ipswich, Suffolk, yn defnyddio mythau Eingl-Sacsonaidd i gynnal gweithdai treftadaeth â thema theatr, creu adnoddau dysgu a digidol newydd, a chreu cynyrchiadau drama proffesiynol a chymunedol newydd. Bydd y gweithdai'n ymchwilio, yn ystyried ac yn ail-ddehongli mythau Eingl-Sacsonaidd, gyda rhai grwpiau'n creu cynyrchiadau cymunedol. Bydd grwpiau hefyd yn cyfrannu at arddangosfa a chreu adnodd ar-lein ynghylch yr Eingl-Sacsoniaid.

Mae rhaglen reolaidd y grantî yn ennyn diddordeb pobl ifanc a phobl sy'n byw ag anableddau mewn gweithdai theatr rhad ac am ddim (sydd wedi'u cyfeirio gan themâu treftadaeth a dysgu). Darperir gweithdai hefyd ar gyfer carcharorion oes, ysgolion mewn wardiau difreintiedig, a cheiswyr lloches.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ceunant Ironbridge 

Dyddiad y grant: 12 Mai 2023

Cyfeirnod: NM-22-01000

Grantï: Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ceunant Ironbridge (IGMT)

Categori buddiolwr: Mentrau Bach a Chanolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £250,000

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Galluogi IGMT i ymestyn ymhellach i mewn i gymunedau lleol ac adeiladu ei chydnerthedd sefydliadol. Bydd hyn yn eu cefnogi i ddiogelu a chynnal eu portffolio o 49 o adeiladau a strwythurau ar draws Safle Treftadaeth y Byd Ceunant Ironbridge.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus. 

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig. 

Crynodeb prosiect: Mae IGMT yn bwriadu cynyddu ei chydnerthedd ariannol tymor canolig i dymor hwy trwy gomisiynu adolygiad allanol o'i model ariannol, buddsoddi yn ei hadran codi arian i gynyddu capasiti, a chomisiynu dadansoddiad segmentiad. Mae IGMT hefyd yn bwriadu ymgyrraedd ymhellach i mewn i gymunedau lleol drwy ariannu swydd i ddatblygu a gweithredu strategaeth ar gyfer cynyddu ehangder ac amrywiaeth cynulleidfaoedd.

 

Dyddiad y grant: 24 Ionawr 2023

Cyfeirnod:  NM-22-00712

Grantï: Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ceunant Ironbridge (IGMT)

Categori buddiolwr: Menter Fach i Ganolig

Swm y cymhorthdal: £250,000 (Grant wedi'i ddyfarnu)

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Diogelu asedau treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol yn Lloegr a oedd mewn perygl o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19.

Diben y cymhorthdal: Fel rhan o becyn parhaus o arian grant, bydd y prosiect yn helpu IGMT i symud y tu hwnt i'r heriau ariannol a waethygwyd gan COVID-19 a chan lifogydd difrifol dros y blynyddoedd diwethaf.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bu'n rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sefydliadau sector cyhoeddus.  Bu'n rhaid i'r ased treftadaeth fod o bwysigrwydd eithriadol i'r dreftadaeth genedlaethol ac mewn perygl.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig. 

Crynodeb prosiect: Fel rhan o becyn parhaus o arian grant, bydd y prosiect yn helpu IGMT i symud y tu hwnt i'r heriau ariannol a waethygwyd gan COVID-19 a chan lifogydd difrifol dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd mynd i'r afael â gwaith atgyweirio a chynnal a chadw mewn rhaglen gynhwysfawr yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i barhau â'u gweithrediad, yn hytrach nag 'ymladd tân' a chanolbwyntio dim ond ar atgyweiriadau neu materion diogelwch brys sydd wedi bod yn aros i gael eu cwblhau. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi costau cynnal a chadw hanfodol gan ganolbwyntio ar feysydd o waith cynnal a chadw cynlluniedig ac ymatebol a chostau cyflog y staff presennol. Ariannu a gyfyngir gan amser ar sail Adennill Costau Llawn i gefnogi'r sefydliad i gyrraedd sefyllfa fwy cynaliadwy (o ran gallu sefydliadol a chyflwr yr asedau treftadaeth) yw hwn gan ddilyn cyfnod o heriau sylweddol.

 

Dyddiad y grant: 1 Chwefror 2022

Cyfeirnod: MF-21-00078

Grantï: Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ceunant Ironbridge (IGMT)

Categori buddiolwr: Mentrau Bach a Chanolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £9,974,353

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu'r Gronfa Treftadaeth) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980. 

Gweinyddwyd y Gronfa Asedau Diwylliannol gan y Gronfa Treftadaeth, a ddosbarthodd arian cymorth grant (gyda chyllid a ddarparwyd gan DCMS fel rhan o Gronfa Adfer Diwylliant ehangach llywodraeth y DU) i gefnogi unrhyw ased treftadaeth sydd o bwysigrwydd eithriadol i'r dreftadaeth genedlaethol ac a oedd mewn perygl o ganlyniad i effaith y coronafeirws (COVID-19).

Amcan polisi: Diogelu asedau treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol yn Lloegr a oedd mewn perygl o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19.

Diben y cymhorthdal: Diogelu, drwy alluogi atgyweirio a chadwraeth, portffolio o 49 o adeiladau ac adeileddau ar draws Safle Treftadaeth y Byd Ceunant Ironbridge, a darparu gwaddol i alluogi'r grantï i ddychwelyd i hyfywedd ariannol ac i weithredu ar ôl y pandemig.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Roedd yn rhaid i ymgeiswyr i'r Gronfa Asedau Diwylliannol fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw, neu sefydliadau'r sector cyhoeddus.  Bu'n rhaid i'r ased treftadaeth fod o bwysigrwydd eithriadol i'r dreftadaeth genedlaethol ac mewn perygl o ganlyniad i effaith COVID-19.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig. 

Crynodeb Prosiect: Bydd IGMT yn defnyddio'r cyllid cymhorthdal i fynd i'r afael ag ôl-groniad o atgyweiriadau cadwraeth ar 49 o adeiladau ac adeileddau ar draws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn Swydd Amwythig. Mae'r prosiect yn cynnwys rhaglen gwaith cyfalaf tair blynedd a fydd yn galluogi IGMT i ymdrin â'r anghenion cadwraeth mwyaf brys sydd y tu hwnt i'w gallu ariannol ar hyn o bryd, a dychwelyd yr Ymddiriedolaeth i sail ariannol sefydlog er mwyn cynorthwyo adferiad yn sgil COVID-19. Mae'r cymhorthdal hefyd yn cynnwys £4.5m o gyllid gwaddol sydd i'w reoli gan gwmni Rheoli Buddsoddiadau proffesiynol er mwyn cynhyrchu incwm i ariannu gwaith cynnal a chadw cadwraeth parhaus.

Gwybodaeth Rheoli Cymhorthdal mewn perthynas â grant i Paxton17 Ltd 

Dyddiad y grant: 24 Ionawr 2023

Cyfeirnod:  NL-21-000140

Grantï: Paxton17 Ltd.  

Categori buddiolwr:  Menter Fach i Ganolig

Swm y cymhorthdal: £2,677,310 (Grant wedi'i ddyfarnu)

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Bwriad y rhaglen Menter Treftadaeth yw cefnogi datblygiadau na fyddent yn denu diddordeb masnachol, gan olygu nad ydynt yn fasnachol ymarferol. Mae'r cyfrifiad grant wedi'i strwythuro o amgylch y diffyg cadwraeth er mwyn sicrhau bod ein cyfraniad yn cael ei dargedu ac yn gymesur yn briodol â'r gost ailddatblygu.

Diben y cymhorthdal: Mae ein grant yn gyfraniad tuag at y diffyg cadwraeth ynghyd â chostau gweithgareddau. Ymhlith y cynigion mae caffi ac oriel. Bydd ein grant yn cefnogi ailddatblygu'r adeiladau hanesyddol fel stiwdios i artistiaid a thrwy gyfrwng y rhaglen weithgareddau bydd yn helpu i ddarparu cyfleoedd datblygu sgiliau ar gyfer cymunedau lleol.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bu'n rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw, neu'n sefydliadau sector cyhoeddus, neu gallai ymgeiswyr sy'n sefydliadau er elw ffurfio partneriaeth â chorff nid-er-elw. Bu'n rhaid i'r ased treftadaeth fod o bwysigrwydd eithriadol i'r dreftadaeth genedlaethol ac mewn perygl.

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig. 

Crynodeb prosiect: Mae Paxton17 Ltd wedi derbyn grant o dan ein rhaglen Menter Treftadaeth i adfer ac ailddatblygu dau dŷ tref Sioraidd Gradd II* a rhoi defnydd cynaliadwy newydd iddynt fel stiwdios i artistiaid. Bydd ein grant yn cefnogi ailddatblygu'r adeiladau hanesyddol fel stiwdios i artistiaid a thrwy gyfrwng y rhaglen weithgareddau bydd yn helpu i ddarparu cyfleoedd datblygu sgiliau ar gyfer cymunedau lleol.

Gwybodaeth Rheoli Cymorthdaliadau mewn perthynas â grant i Royal Chelsea Hospital  

Dyddiad y grant: 16 Medi 2022

Cyfeirnod:  NL-21-00018

Grantï:  Royal Chelsea Hospital  

Categori buddiolwr:  Mentrau Bach a Chanolig eu Maint

Swm y cymhorthdal: £3,179,089

Sail gyfreithiol y cymhorthdal: Mae gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (y corff corfforaethol sy'n gweithredu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol) bŵer statudol i ddyfarnu grantiau o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 a Deddf y Loteri Genedlaethol Etc 1993.

Amcan polisi: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Rhaglen ariannu ar gyfer prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth DU gyfan, rhanbarthol a lleol. Yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diben y cymhorthdal: Fel rhan o gynllun cyfalaf ar draws y safle sydd y tu hwnt i gwmpas y prosiect hwn, bydd Soane Stables - sydd ar hyn o bryd yn cael eu defnyddio fel storfa ac yn anaddas i'r cyhoedd fynd iddynt – yn cael eu hadfer a'u cyfarparu fel canolfan ymwelwyr. Bydd cyfleoedd dehongli ac ymgysylltu â'r cyhoedd newydd, a rhaglen o weithgareddau, yn hyrwyddo mwynhad y cyhoedd o’r dreftadaeth a’u gwybodaeth amdani.

Cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal: Bydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ysbrydoli, arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth gynaliadwy a ffyniannus yn y DU. Roedd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn elusennau, sefydliadau nid-er-elw neu sector cyhoeddus. 

Sail dros gyfrifo'r cymhorthdal: Costau'r prosiect fel y nodir yng nghais y grantï ac wedi'u hasesu a'u dilysu gan staff y Gronfa Treftadaeth a'r paneli argymell a phenderfynu sy'n cael eu cynnull yn arbennig.

Crynodeb Prosiect: Bydd Ysbyty Brenhinol Chelsea yn defnyddio'r cyllid dros dair blynedd a hanner (rhwng mis Medi 2022 i fis Rhagfyr 2025), i wneud gwaith cyfalaf i adnewyddu a chyfarparu Soane Stables. Ar yr un pryd, bydd cynllun gweithgareddau manwl a fydd yn cyflwyno newid sylweddol yn y cynnig i ymwelwyr. Bydd y ganolfan ymwelwyr ar gael i'r cyhoedd ar ôl y prosiect am weddill cyfnod ein contract.