Pwysigrwydd ariannu natur

Pwysigrwydd ariannu natur

Drew Bennellick
I ddathlu dechrau Wythnos Love Parks, mae ein Pennaeth Polisi Tir a Natur, Drew Bennellick, yn trafod manteision mannau gwyrdd a pham rydym yn eu hariannu.

Ni ellir gwadu manteision natur. Fe'i dilyswyd yn ein hadroddiad Gofod i Ffynnu yn 2020, a ddangosodd fod mynediad i fannau gwyrdd nid yn unig o fudd i bobl, ond hefyd i natur ei hun.

Alexandra Park, Manchester
Parc Alexandra, Manceinion

Gall mynediad i dreftadaeth naturiol wella iechyd meddwl, a gall mannau gwyrdd hefyd helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau llifogydd ac oeri. Gallant hefyd fynd i'r afael ag anghydraddoldebau drwy greu mannau cynhwysol a chefnogi economïau lleol drwy gyfleoedd cyflogaeth.

Y mwyaf o bobl sy'n datgysylltu â natur ac yn methu â chydnabod ei rôl hanfodol, y mwyaf anodd fydd ymladd dros ei goroesiad yn y dyfodol.

Yn ogystal, gall mynediad i barciau a mannau gwyrdd helpu ymwelwyr i feithrin cysylltiad â natur. Y cysylltiad personol hwn sy'n helpu pobl i weld gwerth natur, sydd yn ei dro yn hanfodol i oroesiad llawer o'n bywyd gwyllt a'n cynefinoedd, ac i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Cysylltu pobl â natur

Urban wildflower garden
Gardd blodau gwyllt trefol

Dywedodd Syr David Attenborough: "Mae angen i bobl ddeall a gwerthfawrogi natur os ydyn nhw am wneud unrhyw beth i ofalu amdano mewn gwirionedd". Y mwyaf o bobl sy'n datgysylltu â natur ac yn methu â chydnabod ei rôl hanfodol, y mwyaf anodd fydd ymladd dros ei goroesiad.

Gwyddom mai'r rheini sy'n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yw'r rhai sydd â'r mynediad lleiaf at natur, ond sy'n elwa fwyaf o fannau gwyrdd cyhoeddus ac o ansawdd gwell. Dyna pam rydym yn cefnogi prosiectau fel Dyfodol Gwyrdd, rhan o ddathliadau Dinas Diwylliant y DU 2021 yn Coventry. Thema'r flwyddyn yw defnyddio celf, theatr, adrodd straeon a cherddoriaeth i ennyn diddordeb pobl Coventry gyda bywyd gwyllt yn eu dinas.

Rhan allweddol arall o'n gwaith yw cefnogi mentrau fel Sbarduno Parciau'r Dyfodol. Gan weithio mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, nod y rhaglen yw creu cynlluniau newydd i helpu mannau gwyrdd trefol i wneud y gorau o'u gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol.

Rhwystrau i natur

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau natur, p'un a ydych yn ifanc, yn oedrannus, yn anabl, yn ddifreintiedig yn ariannol neu o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Fodd bynnag, mae nifer sylweddol o bobl yn parhau i fod â mynediad cyfyngedig i natur ac maent yn aml yn cael eu heithrio o'i fanteision.

Disgwyliwn i brosiectau treftadaeth naturiol rydym yn eu hariannu ehangu'r amrywiaeth o bobl sy'n ymgysylltu â'n cefn gwlad, parciau cenedlaethol ac arfordiroedd.

Person working on a wildlife project in the woods
Cymryd rhan yn y prosiect Cadw'n Wyllt

Ein nod hefyd yw helpu sefydliadau tirwedd a natur i arallgyfeirio eu gwirfoddolwyr a'u gweithlu, gan ein bod yn cydnabod bod hyn yn hanfodol er mwyn gofalu am natur yn well. Rhai enghreifftiau da o hyn yw'r prosiect Cadw'n Wyllt a'r rhaglen Chwalu Rhwystrau, sydd ill dau'n darparu cyfleoedd i bobl o gefndiroedd sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd mewn treftadaeth naturiol.

Mae angen eich cefnogaeth arnom

Cefnogi tirweddau a natur yw un o'n blaenoriaethau treftadaeth ar gyfer 2019 - 2024. Ond i wneud hynny, mae angen i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliadau tirwedd a natur greu prosiectau newydd uchelgeisiol sy'n mynd i'r afael â'r ddwy hinsawdd ac argyfyngau ecolegol.

Mae gan y sector treftadaeth rôl bwysig i'w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Sut y gall eich prosiect ystyried yr amgylchedd

Stand up paddle boarders
Byrddau padlo yn Plymouth

Mae gan bob sefydliad treftadaeth y gallu i wneud newidiadau i'w gwaith a'u hymddygiad a fydd yn sicrhau bod cyn lleied o effaith amgylcheddol negyddol â phosibl.

Dyna pam rydym yn disgwyl i bob prosiect a ariannu gennym ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol o'r dechrau ac yn arbennig i gefnogi adferiad natur. Rydym wedi creu canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol i helpu sefydliadau i wneud hyn. Mae'r ystyriaethau'n cynnwys:

  • defnyddio ynni 
  • adnoddau a deunyddiau cynaliadwy 
  • defnyddio dulliau trafnidiaeth werdd 
  • lleihau ac ailgylchu gwastraff 
  • lleihau dŵr 

Mae rhai prosiectau gwych sy'n ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol (ynghyd â chanlyniadau eraill), yn cynnwys:

  • adfer Cwm Skell, a oedd yn gwella gwydnwch tirwedd yr afon i newid yn yr hinsawdd
  • Fy Ysgol, Fy Mhlaned, rhaglen ddysgu yn yr awyr agored a gynlluniwyd i ailymgysylltu plant â'u treftadaeth naturiol, a oedd yn cynnig gweithgareddau dysgu i ddisgyblion sy'n canolbwyntio ar newid yn yr hinsawdd
  • Plymouth Sound, sy'n bwriadu defnyddio gwelyau glaswellt môr naturiol i gyfrannu at net di-garbon erbyn 2030
My School, My Planet activities at Ark Bentworth Primary Academy, London
Gweithgareddau Fy Ysgol, Fy Mhlaned yn Academi Gynradd Ark Bentworth, Llundain

Gall treftadaeth chwarae rhan

Mae natur yn rhan o'n treftadaeth. Yn wir, dyma ein math hynaf o dreftadaeth. Dywed ffosiliau wrthym am rywogaethau o'r gorffennol, tra bod afonydd a thirweddau wedi'u llunio gan ganrifoedd o weithgarwch dynol.

Mae hefyd yn un o'n mathau mwyaf bregus o dreftadaeth, ac unwaith y bydd wedi'i golli mae wedi mynd am byth. Mae newid yn yr hinsawdd yn niweidio ein cydbwysedd ecolegol bregus, wedi'i gyflymu gan golli ecosystemau sy'n gweithio'n effeithiol.

meadow
Llun: Back from the Brink

Mae gan y sector treftadaeth – o'n hadeiladau a'n hamgueddfeydd, i'n parciau a'n cefn gwlad – rôl bwysig i'w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dysgwch fwy am ein hymrwymiad i dirweddau a natur a pha gamau y gallai eich prosiect eu cymryd i ddiogelu ein treftadaeth naturiol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...