Canlyniad: gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol

Canlyniad: gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol

Disgwyliwn i'r safonau uchaf o ran cynaliadwyedd amgylcheddol gael eu cyflawni gan yr holl brosiectau a ariennir gennym.  

Rydym am i'n holl brosiectau wneud eu gorau glas i helpu i liniaru ac addasu i effeithiau ein hinsawdd sy'n newid ac i helpu natur i wella. 

P'un a yw ein cyllid yn gwarchod gwarchodfa natur, amgueddfa, parc cyhoeddus neu adeilad, byddwn yn disgwyl i brosiectau fanteisio ar y cyfle i greu manteision cadarnhaol i natur. Gallech wneud hyn drwy greu clwydi ar gyfer ystlumod, gan gynnwys toeau gwyrdd, darparu pyllau ar gyfer draenio naturiol a chynyddu plannu coed, er enghraifft

Rydym am i'n holl brosiectau – o bob math o dreftadaeth, mawr a bach i –: 

 • gyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd; a
 • chael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur

Wrth gwrs, mae'n rhaid i brosiectau sicrhau nad yw unrhyw fesurau amgylcheddol yn cael effaith negyddol ar eich treftadaeth. 

Bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eich prosiect o'r cychwyn cyntaf yn golygu bod eich prosiect yn debygol o fod yn fwy gwydn, yn gynaliadwy yn ariannol ac yn dod â manteision lluosog i bobl a'r gymuned. 

Dylai'r mesurau a weithredwch fod yn briodol ar gyfer maint eich prosiect. Rydym yn darparu canllawiau ar gynaliadwyedd amgylcheddol ar ein gwefan.

Dylech hefyd feddwl am sut y byddwch yn gwerthuso eich mesurau cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn sicrhau bod hyn yn rhan o strategaeth werthuso eich prosiect. Byddwn yn gofyn i chi nodi ac adrodd ar y camau yr ydych yn eu cymryd. Mae ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhoi rhywfaint o gyngor cyffredinol, a gallwch hefyd gael cymorth ymarferol gan y rhwydwaith Fit for the Future.

Pam mae treftadaeth amgylcheddol gynaliadwy mor bwysig?

Yr ydym am i'n holl brosiectau gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, oherwydd mae bioamrywiaeth yn dirywio'n gyflym ac mae lefelau carbon atmosfferig yn cynyddu.

Pethau i'w hystyried

Adeiladu'n gynaliadwy: deunyddiau carbon isel a deunyddiau lleol sydd orau, gyda systemau rheoli ynni da. Defnyddio rheoli prosiectau digidol ac ystyried sut mae'r adeilad yn addasu dros amser.

Ynni arloesol: ystyried defnyddio technoleg fel treulio anaerobig, gwynt, geothermol neu foeleri biomas. Mae lleihau'r defnydd o ynni yn effeithiol hefyd.

Rheoli gwastraff: lleihau, ailgylchu neu ailddefnyddio lle bynnag y bo modd. Ymrwymo i leihau gwastraff plastig ac anfon dim gwastraff i safleoedd tirlenwi. Gwiriwch fod cyflenwyr a phartneriaid yn gwneud yr un peth.

Gwella'r amgylchedd: sicrhau bod 'mantais net bioamrywiaeth'. Gallwch gyflawni hyn drwy:

 • plannu coed a gwrychoedd brodorol
 • creu dolydd
 • lleihau torri glaswellt
 • creu pyllau a ffosydd ar gyfer draeniad naturiol
 • blychau byg, ystlumod ac adar
 • waliau gwyrdd a thoeau

Diogelu at y dyfodol: integreiddio cynllunio cydnerthedd hinsawdd, atal llifogydd, erydu arfordirol, rheoli dŵr, rheoli tymheredd a gwydnwch i dywydd mwy eithafol.

Trafnidiaeth a theithio glanach: annog teithio ecogyfeillgar. Gallwch gyflawni hyn drwy ddarparu llwybrau beicio neu gerdded, cysylltiadau ceir trydan a meysydd beicio. Ni ellir osgoi cynllunio i wrthbwyso carbon wrth ddefnyddio ceir a threnau.

Mesur yr effeithiau: cael cynllun lleihau carbon a gwrthbwyso sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gyda pherson dynodedig i gyflawni'r canlyniadau targed.

Cyllideb werdd: gall buddsoddi mewn rheoli amgylcheddol gweithredol leihau costau rhedeg yn y dyfodol, sy'n cynnwys treuliau mawr, ar gyfer deunyddiau a seilwaith, ond hefyd costau llai, ar gyfer creu cynefinoedd. Ystyried yr arbedion hirdymor posibl.

Cyfleoedd unigryw: bydd pob safle a phob prosiect yn cael cyfleoedd gwahanol. A yw'r holl opsiynau wedi'u hystyried yn iawn – mawr a bach?

Rhai enghreifftiau o'r mathau o bethau rydym yn chwilio amdanynt

Ar gyfer grantiau o £3,000 i £10,000:

 • dweud wrth bobl sut i gyrraedd eich safle neu ddigwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • defnyddio platiau a chyllyll a ffyrc y gellir eu compostio/bioddiraddiadwy ar gyfer arlwyo digwyddiadau
 • defnyddio cyflenwyr lleol
 • defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a/neu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
 • ailgylchu eich gwastraff
 • dweud wrth bobl am y mesurau amgylcheddol rydych wedi'u rhoi ar waith

Ar gyfer grantiau o £10,000 hyd at £5miliwn:

Disgwyliwn i ymgeiswyr ystyried pa gamau y gallant eu cymryd i greu effeithiau amgylcheddol cadarnhaol a lleihau effeithiau amgylcheddol negyddol drwy eu prosiect. Cofiwch, dylai'r mesurau a weithredwch fod yn briodol ar gyfer maint eich prosiect.

Gallai enghreifftiau o effeithiau amgylcheddol cadarnhaol cynyddol gynnwys:

 • dweud wrth bobl sut i gyrraedd eich safle neu ddigwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • defnyddio platiau a chyllyll a ffyrc y gellir eu compostio/bioddiraddiadwy ar gyfer arlwyo digwyddiadau
 • defnyddio cyflenwyr lleol
 • defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a/neu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
 • ailgylchu eich gwastraff
 • dweud wrth bobl am y mesurau amgylcheddol rydych wedi'u rhoi ar waith
 • cynyddu bioamrywiaeth (toeau gwyrdd, blychau ystlumod ac adar, tyllau pryfed, plannu sy'n ystyriol o anifeiliaid, ac ati)
 • defnyddio deunyddiau a chynhyrchion wedi'u hailgylchu, fel papur
 • meddwl am gyrchu cynnyrch a deunyddiau yn lleol a lleihau 'milltiroedd bwyd' mewn caffis
 • annog teithio cynaliadwy (bws neu drên, cerdded a beicio, ac ati)
 • dweud wrth ymwelwyr sut mae'r sefydliad yn addasu i'r newid yn yr hinsawdd a mesurau amgylcheddol a ddefnyddir ar y safle

Gallai enghreifftiau o leihau effeithiau amgylcheddol negyddol gynnwys:

 • gosod systemau gwresogi, LED mwy effeithlon a systemau rheoli gwell a/neu ddefnyddio ynni adnewyddadwy neu ynni a gynhyrchir ar y safle
 • lleihau'r defnydd o ddŵr drwy ailgylchu dŵr llwyd, gosod toiledau fflysio isel, ac ati
 • lleihau eich defnydd o blastigau, yn enwedig plastigau untro
 • lleihau gwastraff a gynhyrchir ar y safle a chreu polisi ailgylchu effeithiol

Cofiwch, bydd ein disgwyliad o nifer y canlyniadau y mae eich prosiect yn eu cyflawni yn gymesur â maint y grant.

Rhagor o wybodaeth