Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024

Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024

Mae'r Fframwaith Ariannu Strategol yma ar gyfer 2019–2024 yn nodi ein gweledigaeth a'r egwyddorion a fydd yn llywio ein buddsoddiad Loteri Genedlaethol am y pum mlynedd nesaf.

Mae'n nodi sut rydym yn:

  • disgwyl buddsoddi tua £1.2 biliwn yn nhreftadaeth y DU
  • yn cyflwyno portffolio symlach o wneud grantiau
  • canolbwyntio fwyfwy ar lesiant, meithrin gallu ac arloesi (yn genedlaethol ac yn rhyngwladol), ymhlith eraill
  • archwilio'r defnydd o fuddsoddiad cymdeithasol
  • ymrwymo i fwy o ddatganoli wrth wneud penderfyniadau

Blaenoriaethau ar gyfer treftadaeth

O fewn ein hymagwedd eang at dreftadaeth yn gyffredinol, rydym wedi nodi dau faes blaenoriaeth sy'n canolbwyntio arnynt yn ystod y cyfnod hwn o bum mlynedd:

  • tirweddau a natur
  • treftadaeth gymunedol

Canlyniad gorfodol

Gofynnwn i bob prosiect gyflawni ein canlyniad cynhwysiant newydd: "bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth".

Blaenoriaethau wedi'u hailffocysu ar gyfer treftadaeth

Mae treftadaeth y DU yn wynebu ei bygythiad mwyaf difrifol ers yr Ail Ryfel Byd. Mae'r risgiau i safleoedd treftadaeth, atyniadau a sefydliadau o golli incwm sydyn a dramatig o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi rhoi'r economi treftadaeth ac ymwelwyr mewn argyfwng, ac mae angen ymateb brys.

Rydym yn cefnogi treftadaeth y DU i addasu a ffynnu eto drwy ein Blaenoriaethau ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2022-23.