Canlyniadau i brosiectau

Rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth rydym am ei wneud gyda'n cyllid drwy gyfres o naw canlyniad.

Canlyniadau yw newidiadau, effeithiau neu fanteision sy'n digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect.

Yn 2021-22, rydym yn blaenoriaethu chwech o'n canlyniadau fel ymateb i bandemig COVID-19. Y rhain yw:

Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a chynhwysiant yn eu cynlluniau.

Ein tri chanlyniad arall yw:

Rydym yn eich annog i ganolbwyntio ar gyflawni un neu fwy o'n canlyniadau blaenoriaeth ar hyn o bryd. Er enghraifft, pe bai prosiect ond yn cyflawni'r canlyniad 'cyflwr gwell' a'r canlyniad gorfodol – byddai'n llawer llai tebygol o gael ei gefnogi na phrosiect a oedd yn bodloni'r canlyniad gorfodol, ynghyd â chanlyniad blaenoriaeth arall.

Bydd nifer y canlyniadau y bwriadwch eu cyflawni yn dibynnu ar yr hyn yr ydych am ei gyflawni a dylai fod yn gymesur â maint y grant yr ydych yn gofyn amdano neu ffocws penodol eich prosiect. Nid oes yn rhaid i chi enwi mwy na'r canlyniad gorfodol, yn enwedig  ar gyfer prosiect llai, ac rydym yn eich annog yn gryf i beidio â chynnig mwy o ganlyniadau nag y credwch y gall eich prosiect ei gyflawni mewn gwirionedd. Rydym yn cydnabod bod cysylltiad rhwng llawer o'r canlyniadau a byddem yn eich cynghori i ganolbwyntio ar  anghenion allweddol eich prosiect ac amlinellu'r canlyniadau sy'n cyd-fynd orau â hyn.

Rhagor o wybodaeth am gyflawni canlyniadau

Beth yw canlyniad prosiect?

Mae canlyniad yn ganlyniad i'r hyn y mae eich prosiect yn ei wneud. Mae'n newid sy'n digwydd, yn hytrach na gweithgaredd neu wasanaeth rydych chi'n ei ddarparu (sef allbwn).

Y ffordd hawsaf o ddisgrifio canlyniad yw egluro sut mae'n wahanol i allbwn.

  • Plât o fwyd yw allbwn coginio cinio. Mae'r canlyniad yn berson llawn a bodlon.
  • Mae allbwn athro yn nifer penodol o wersi a gyflwynir mewn blwyddyn. Y canlyniad yw myfyrwyr hapusach a doethach sy'n fwy abl i lwyddo.

Pan fyddwch yn cynllunio eich prosiect, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwahanu'r allbwn (er enghraifft, 'adeiladu gofod digwyddiadau'), o'r canlyniad (er enghraifft, 'sicrhau bod dwywaith cymaint o bobl o'r gymuned leol yn ymgysylltu â'u straeon eu hunain').

Pam mae'n rhaid i chi nodi canlyniadau eich prosiect yn glir?

Mae angen i ni ddeall y gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud. Ni allwn gefnogi prosiectau nad ydynt yn egluro'n glir beth yw eu canlyniadau.

Yn fwy penodol, yn 2021-22 rydym wedi penderfynu cefnogi prosiectau sy'n arwain at un o chwe chanlyniad blaenoriaeth yn unig, sy'n arbennig o bwysig yn ystod y pandemig presennol.

Os nad ydych yn glir ynglŷn â'r canlyniadau y mae eich prosiect yn debygol o'u creu, ni fyddwn yn gallu cefnogi eich gwaith. Ac os ydych yn glir ynglŷn â'ch canlyniadau, ond nad  ydynt yn cyd-fynd ag un o'r canlyniadau blaenoriaeth, ni fyddwn ychwaith yn gallu eich helpu.

Disgwyliwn i brosiectau gyflawni rhai canlyniadau'n gryfach nag eraill. Canolbwyntiwch ar y canlyniadau sydd gryfaf ar gyfer eich prosiect, gan y byddwn yn monitro eich cynnydd yn erbyn y rhain a byddwch yn eu defnyddio i werthuso'r newid y mae eich prosiect wedi'i wneud.

Canlyniadau Blaenoriaeth

Beth yw canlyniad prosiect

Mae canlyniad yn ganlyniad i'r hyn y mae eich prosiect yn ei wneud. Mae'n newid sy'n digwydd, yn hytrach na gweithgaredd neu wasanaeth rydych chi'n ei ddarparu (sef allbynnau).

Y ffordd hawsaf o ddisgrifio canlyniad yw egluro sut mae'n wahanol i allbwn.

  • Plât o fwyd yw allbwn coginio cinio. Mae'r canlyniad yn berson llawn a bodlon.
  • Mae allbwn athro yn nifer penodol o wersi a gyflwynir mewn blwyddyn. Y canlyniad yw myfyrwyr hapusach a doethach sy'n fwy abl i lwyddo.

Pan fyddwch yn cynllunio eich prosiect, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwahanu'r allbwn (er enghraifft, 'adeiladu gofod digwyddiadau'), o'r canlyniad (er enghraifft, 'sicrhau bod dwywaith cymaint o bobl o'r gymuned leol yn ymgysylltu â'u straeon eu hunain').

Pam mae'n rhaid i chi nodi canlyniadau eich prosiect yn glir?

Mae angen i ni ddeall y gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud. Ni allwn gefnogi prosiectau nad ydynt yn egluro'n glir beth yw eu canlyniadau.

Yn fwy penodol, yn 2021-22 rydym wedi penderfynu cefnogi prosiectau sy'n arwain at un o chwe chanlyniad blaenoriaeth yn unig, sy'n arbennig o bwysig yn ystod y pandemig presennol.

Os nad ydych yn glir ynglŷn â'r canlyniadau y mae eich prosiect yn debygol o'u creu, ni fyddwn yn gallu cefnogi eich gwaith. Ac os ydych yn glir ynglŷn â'ch canlyniadau, ond nad ydynt yn cyd-fynd ag un o'r canlyniadau blaenoriaeth, ni fyddwn ychwaith yn gallu eich helpu.

Disgwyliwn i brosiectau gyflawni rhai canlyniadau'n gryfach nag eraill. Canolbwyntiwch ar y canlyniadau sydd gryfaf ar gyfer eich prosiect, gan y byddwn yn monitro eich cynnydd yn erbyn y rhain a byddwch yn eu defnyddio i werthuso'r newid y mae eich prosiect wedi'i wneud.

Canlyniadau Blaenoriaeth

Ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol

Ein canlyniadau eraill

Dysgwch fwy am: