people in a museum

Cynhwysiant

Cynhwysiant

Mae gan dreftadaeth ran hanfodol i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas fwy cyfartal.

Beth yw cynhwysiant?

Mae cynhwysiant yn ymwneud â chymryd camau i sicrhau bod cymdeithas gyfoes yn y DU yn cael ei chynrychioli'n well yn eich prosiect treftadaeth.

Credwn y dylai pawb allu elwa ar ein cyllid, beth bynnag fo'u hoed, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, ffydd, dosbarth neu incwm.

Y termau a ddefnyddiwn:

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn defnyddio'r acronymau:

  • BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) 
  • LGBT+ (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol ac eraill). Mae'r '+' yn cynrychioli pobl sy'n nodi eu bod yn anneuol, yn cwestiynu, yn queer, yn anrhywiol ac yn hunaniaethau eraill.

Rydym yn defnyddio'r acronymau hyn am ein bod yn credu eu bod yn cael eu deall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth a rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gall y termau hyn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngedig i lawer o'r amodau hyn. Rydym yn parhau i adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Rhaid i bob prosiect a ariannwn gyflawni ein canlyniad gorfodol, sef y bydd "ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth”.

Dysgwch fwy yn ein canllawiau ar gynhwysiant.

Rydym am weld pob prosiect yn cymryd camau i estyn allan at bobl newydd, i rannu treftadaeth y tu hwnt i'w sefydliad, ac i ymgorffori arferion cynhwysol cyn belled ag y gallant.

Wrth gynllunio eich prosiect, sicrhewch fod pawb sy'n gweithio gyda chi yn teimlo bod croeso a theimlad o berthyn.

Sgroliwch i lawr y dudalen i weld rhai o'r prosiectau ysbrydoledig a gyllidwyd gennym, neu archwiliwch wahanol agweddau ar dreftadaeth gynhwysol isod.

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Treftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Plant a phobl ifanc
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Treftadaeth anabledd
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Treftadaeth LHDT+