Buddsoddi mewn treftadaeth LGBTQ+

Buddsoddi mewn treftadaeth LGBTQ+

Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas lewyrchus, decach a chynhwysol.

Dyna pam yr ydym yn ei gwneud yn orfodol bod yr holl brosiectau rydym yn eu hariannu yn sicrhau bod ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Ers 1994 rydyn ni wedi buddsoddi dros £12 miliwn ledled y DU wrth rannu straeon am LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, queer a hunaniaethau eraill) treftadaeth, creadigrwydd, actifiaeth a llawer mwy.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cynyddu unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol i lawer ohonom, gan gynnwys pobl iau a rhai pobl LGBTQ+. Ni fu erioed yn bwysicach cael ein hatgoffa o rym treftadaeth yn ein perthynas â'n gilydd, gan gysylltu'r gorffennol a'r presennol a chryfhau ein cymunedau lleol.

Liz Ellis, Rheolwr Prosiect Polisi'r Gronfa Treftadaeth ar gyfer cynhwysiant

Dyma rai o'r prosiectau treftadaeth LHDT+ ysbrydoledig rydym wedi bod yn falch o'u hariannu. Ac os oes gennych syniad am brosiect, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Y termau rydym yn eu defnyddio

Yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn defnyddio'r acronym LGBTQ+ neu LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws a cwiar/queer). Mae'r '+' yn cynrychioli pobl sy'n nodi eu bod yn rhai nad ydynt yn anneuaidd, cwestiynu, rhyngrywiol, anrhywiol a hunaniaethau eraill.

Rydym yn defnyddio'r acronymau hyn oherwydd ein bod yn credu eu bod yn cael eu deall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth ac yn rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gallai llawer o'r termau hyn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngedig. Rydym yn adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

A person standing in front of a glass display of pride flags, t-shirts, leaflets and other memorabilia in a glass case
Mark Etheridge, Curadur Hanes LHDTC+ o flaen arddangosfa 'Mae Cymru'n... Falch.

Straeon

Mae Cymru'n Falch: golwg ar gasgliad LHDTC+ cenedlaethol

Mae Amgueddfa Cymru wrthi'n casglu gwrthrychau, dogfennau, ffotograffau a hanesion llafar er mwyn cynrychioli'r gymuned a'r profiad byw LHDTC+ yn llawn yng Nghymru
A group of people in a community space

Projects

Dathlu hanes LHDT+ yn Llanelli

Mae Cymorth LGBTQ+ Llanelli wedi cynnal digwyddiadau a gweithgareddau i gydnabod a rhannu treftadaeth gyfoethog cymuned LHDT+ y dref.

Museum of Oxford's Queering Spires exhibiton. Display post it notes with comments and memories from visitors.

Straeon

Astudiaeth Achos: Queering Spires - a history of LGBTIQA+ spaces in Oxford

The organisation The Museum of Oxford is dedicated to telling the story of Oxford and its people. The project The temporary exhibition, Queering Spires aimed to tell the untold stories of hidden queer spaces in the city of Oxford. The local authority run museum wanted to focus on the principles of a