Y prosiect Dwylo ar Dreftadaeth

Buddsoddi mewn treftadaeth LGBT+

Buddsoddi mewn treftadaeth LGBT+

Buddsoddi mewn treftadaeth LGBT+

Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas lewyrchus, decach a chynhwysol.

Dyna pam yr ydym yn ei gwneud yn orfodol bod yr holl brosiectau rydym yn eu hariannu yn sicrhau bod ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Dros y 26 mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi dros £7.5miliwn ledled y DU wrth rannu straeon am dreftadaeth LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws ac eraill), creadigrwydd, gweithgarwch a llawer mwy.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cynyddu unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol i lawer ohonom, gan gynnwys pobl iau a rhai pobl LGBTQ+. Ni fu erioed yn bwysicach cael ein hatgoffa o rym treftadaeth yn ein perthynas â'n gilydd, gan gysylltu'r gorffennol a'r presennol a chryfhau ein cymunedau lleol.

Liz Ellis, Rheolwr Prosiect Polisi'r Gronfa Treftadaeth ar gyfer cynhwysiant

Dyma rai o'r prosiectau treftadaeth LHDT+ ysbrydoledig rydym wedi bod yn falch o'u hariannu. Ac os oes gennych syniad am brosiect, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Y termau rydym yn eu defnyddio

Yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn defnyddio'r acronym LGBT+ neu LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws a cwiar/queer). Mae'r '+' yn cynrychioli pobl sy'n nodi eu bod yn rhai nad ydynt yn anneuaidd, cwestiynu, rhyngrywiol, anrhywiol a hunaniaethau eraill.

Rydym yn defnyddio'r acronymau hyn oherwydd ein bod yn credu eu bod yn cael eu deall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth ac yn rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gallai llawer o'r termau hyn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngedig. Rydym yn adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

Alan Turing documents go on display

Projects

Pride in the Past

Pride in the Past explores and celebrates the LGBT+ heritage and archaeology of the city of Chester.

A group of people in a community space

Projects

Dathlu hanes LHDT+ yn Llanelli

Mae Cymorth LGBTQ+ Llanelli wedi cynnal digwyddiadau a gweithgareddau i gydnabod a rhannu treftadaeth gyfoethog cymuned LHDT+ y dref.

Performers in servants' attire at Duckie’s Lady Malcolm’s Servants’ Ball

Projects

Lady Malcolm's Servants' Balls

A collective of performance artists re-enacted Lady Malcolm’s Servants’ Ball; a firm fixture of the queer scene in London almost a century ago.

Woman with rainbow flag at Chester Pride

Projects

Celebrating Cheshire's LGBT History

Body Positive has recorded and digitised the memories of the LGBT+ community in Cheshire, saving their legacy for future generations.