Picturing the Past: mynediad i dreftadaeth ar gyfer grwpiau sydd wedi'u hallgáu yn yr Alban

Picturing the Past: mynediad i dreftadaeth ar gyfer grwpiau sydd wedi'u hallgáu yn yr Alban

A photo of a wall painting, showing a lighthouse with the word 'hope'

Heritage Grants

West Dunbartonshire, Scotland
Inclusive Images Ltd
£99000
Mae prosiect ffotograffiaeth gyfranogol yn cefnogi pobl anabl a'r rhai o ardaloedd cymdeithasol ddifreintiedig i ymgysylltu â'u treftadaeth leol a chenedlaethol.
Person's shadow on a walkway
Llun a dynnwyd gan gyfranogwr

Mae menter gymdeithasol o Orllewin Dunbartonshire, Inclusive Images, yn cael ei sbarduno gan awydd i helpu pobl i adrodd eu straeon drwy ffotograffiaeth.

Dan arweiniad Charlie Sherry, sydd ei hun yn anabl, maent yn annog pobl i gymryd rhan weithredol mewn gweithdai a grwpiau ar-lein i rannu straeon a gwneud cysylltiadau ymhlith pobl sy'n gallu teimlo'n hynod ynysig yn gymdeithasol.

Ar gyfer y prosiect Picturing Our Past, cefnogir cyfranogwyr i ymgysylltu'n weithredol â lleoedd o arwyddocâd hanesyddol lleol a safleoedd treftadaeth eiconig.

Er gwaethaf y cyfyngiadau amrywiol sydd ar waith drwy gydol 2020, dechreuodd y prosiect ddod â phobl at ei gilydd ar-lein a creu cysylltiadau hanfodol.

Mae'r prosiect hefyd wedi datblygu grŵp llywio o sefydliadau lleol, gyda'r nod o ddylanwadu ar bolisi mewn perthynas â phobl ag anableddau a'u mynediad i dreftadaeth.

Ein nod yw annog y rhai nad oes ganddynt fawr ddim cyfle, os o gwbl, i gael mynediad i hanes a threftadaeth yr Alban, i gael gwell dealltwriaeth ohono a'u lle ynddo.

Charlie Sherry, Sylfaenydd Delweddau Cynhwysol

Meddai Charlie: "Mae'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw wedi bod ymhlith y rhai sydd wedi'u hallgáu a'u hynysu fwyaf yn gymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer ohonynt hefyd wedi bod yn wynebu'r risg fwyaf o'r feirws ac eto anaml y clywir eu lleisiau a'u profiadau. Ein nod yw annog y rhai nad oes ganddynt fawr o gyfle, os o gwbl, i gael mynediad i hanes a threftadaeth yr Alban, i gael gwell dealltwriaeth ohono a'u lle ynddo."