The Wilderness: Achub Treftadaeth Natur i Wella Llesiant

The Wilderness: Achub Treftadaeth Natur i Wella Llesiant

Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'
Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'. Credyd: MHA

Heritage Grants

Croydon, London & South
Methodist Homes Association
£744700
Er gwaethaf heriau yn ystod y pandemig, mae prosiect The Wilderness yn dangos sut y gellir gwella llesiant pobl hŷn drwy fynd ati i adfer ac ymgysylltu â threftadaeth naturiol.

Y prosiect

Mae'r Wilderness yn ardd hanesyddol saith erw sydd wedi'i lleoli ym mwrdeistref Croydon yn Llundain. Fe'i crëwyd dros 100 mlynedd yn ôl gan y Parchedig William Wilks, garddwr dylanwadol sy'n enwog am fridio'r Pabi Shirley.

Diolch i arian y Loteri Genedlaethol, mae The Wilderness wedi cael ei adfer er budd trigolion yng nghartref gofal MHA Hall Grange a'r gymuned leol. Nod y prosiect oedd:

 • trawsnewid gardd anhygyrch i roi mynediad diogel i ymwelwyr
 • adfer ei fioamrywiaeth tra'n rheoli rhywogaethau goresgynnol a phlannu coed a blodau newydd
 • adeiladu adeiladau cynaliadwy, gan gynnwys canolfan wirfoddoli ac ystafell ddosbarth awyr agored, i gynnal gweithgareddau treftadaeth a chadwraeth
 • gweithredu rhaglen o weithgareddau Gofal Gwyrdd sy'n defnyddio mannau awyr agored at ddibenion therapiwtig, gan gynnwys potio a phlannu, coladu eitemau a gynaeafir, dawns a symud a bwydo adar


Y sefydliad

Arweiniwyd y prosiect gan y Gymdeithas Cartrefi Methodistaidd (MHA), y darparwr gofal elusennol mwyaf ar gyfer pobl hŷn yn y DU. Mae cartref gofal Hall Grange yr elusen yn Croydon yn cynnig gofal preswyl a dementia i hyd at 86 o bobl hŷn.

Wrth siarad am ddiben y prosiect ar gyfer y MHA, dywedodd y Prif Weithredwr Sam Monahan: "Mae'n fan lle gall pob oedran a gallu gyfarfod a chymryd rhan mewn natur. Dyma fydd ein prif nod i gefnogi datblygiad Gofal Gwyrdd ar draws ein holl gartrefi a chynlluniau, gan gyfoethogi ansawdd llawer o fywydau."

Grange Hall care home residents
Preswylwyr cartrefi gofal Hall Grange. Credyd: MHA


Y cyllid

Dros y blynyddoedd, roedd yr ardd wedi cael ei hesgeuluso ac roedd angen gwaith adfer i annog defnydd lleol eto. Derbyniodd MHA £744,700 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i alluogi'r prosiect cadwraeth, adfer, iechyd a llesiant tair blynedd mawr.

Y canlyniadau

Llwyddodd y prosiect i drawsnewid gardd sydd wedi gordyfu yn lle bywiog i'r gymuned leol a thrigolion cartrefi gofal. Symudwyd rhywogaethau goresgynnol ac mae gan yr ardd amrywiaeth eang o blanhigion.

Cymerodd dros 80 o wirfoddolwyr lleol ran yn y prosiect a threfnodd 155 o sesiynau Gofal Gwyrdd, gyda 990 o ymgysylltu â thrigolion yn gyffredinol. Nododd preswylwyr ostyngiad o 90% mewn hwyliau ac ymddygiad negyddol yn dilyn eu hymweliadau ag Wilderness.

Rwy'n teimlo'n llawer gwell yn barod. Mae mor dda cerdded ac ymarfer corff. Rwy'n caru awyr iach.
Un o drigolion Hall Grange

Cyflawni ein canlyniadau

Mae ein canlyniad gorfodol, sy'n cynnwys ystod ehangach o bobl mewn treftadaeth, wedi'i gyflawni mewn sawl ffordd drwy gydol y prosiect. Mae aelodau lleol o'r gymuned, gwirfoddolwyr o ysgolion cyfagos, trigolion Hall Grange a'u gofalwyr ac aelodau o'u teulu wedi gallu rhannu teithiau cerdded i mewn i The Wilderness.

Defnyddiwyd recordiadau hanes llafar gan drigolion lleol mewn pyst sain ledled yr ardd, gan alluogi ymwelwyr i glywed eu straeon a'u hatgofion.  

Carers and Hall Grange residents walking through The Wilderness
Gofalwyr a Trigolion Hall Grange yn mwynhau The Wilderness. Credyd: MHA


Dangosodd y prosiect gadernid yn ystod y pandemig. Ym mis Mawrth 2020, daeth gweithgareddau i ben yn sydyn. Collodd Hall Grange nifer o drigolion yn drasig, gan gynnwys rhai a fu'n ymwneud yn helaeth â'r prosiect. Er gwaethaf hyn, daeth staff a gwirfoddolwyr o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o rannu The Wilderness gyda'r rhai o'u cwmpas, gan gynnwys gweithgareddau Gofal Gwyrdd ar-lein.

Tynnodd y pandemig sylw hefyd at yr effeithiau cadarnhaol y mae treftadaeth naturiol yn eu cael ar lesiant. Mae gweithgareddau fel Wilderness Walks wedi profi'n allweddol wrth godi ysbryd a gwella hyder a synnwyr digrifwch trigolion tra yn y cyfnod clo. Dywedodd un o drigolion Neuadd Grange: "Rwyf eisoes yn teimlo'n llawer gwell. Mae mor dda cerdded ac ymarfer corff. Rwy'n caru awyr iach."

Y dyfodol

Wrth symud ymlaen, mae MHA am wireddu potensial llawn y safle drwy:

 • arwain y ffordd o ran hwyluso gofal gwyrdd a gweithgareddau amlsynhwyraidd i bobl hŷn, tra'n defnyddio treftadaeth i hwyluso therapïau hel atgofion
 • hyfforddi MHA, staff gofal trydydd parti a gofalwyr anffurfiol ar fanteision a thechnegau Gofal Gwyrdd a threftadaeth
 • darparu cyfleoedd dysgu a chymdeithasol rhwng cenedlaethau rhwng pobl iau a phobl hŷn
 • dod â chyfleoedd diwylliannol, adloniant a hamdden awyr agored i'r gymuned leol
 • cyrraedd cynulleidfa rithwir ehangach drwy sianeli Cymunedau Digidol MHA
 • sicrhau annibyniaeth ariannol erbyn diwedd 2022
   
People visiting The Wilderness garden
Pobl yn ymweld â gardd y Wilderness. Credyd: MHA


Gair i gall

Yn seiliedig ar brofiadau prosiect Wilderness, mae'r MHA wedi awgrymu rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer prosiectau tebyg:

 • defnyddio sgiliau a phrofiad gwirfoddolwyr yn llawn – gall eu gwybodaeth fod yn amhrisiadwy
 • dathlu pob carreg filltir o'r prosiect yn gyhoeddus fel ffordd o gydnabod llwyddiannau staff a gwirfoddolwyr, tra'n cyfleu'r prosiect i eraill
 • Defnyddio gwybodaeth a phrofiad swyddog grant ac ymgynghorydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'n debyg bod ganddynt enghreifftiau o atebion y mae prosiectau eraill wedi'u cymhwyso neu o brosiectau cyfredol tebyg i chi gysylltu â nhw.

 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...