Bemptom Cliffs

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Natur yw ein ffurf hynaf o dreftadaeth. Mae edrych ar ôl natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd yn bwysicach nag erioed.

Mae'r angen i gynorthwyo adferiad natur yn fater o frys. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024.

Rydym yn disgwyl i'r holl brosiectau rydym yn eu cefnogi i wneud eu gorau i:

 • lleihau colled natur
 • cynnal harddwch ac ansawdd ein tirweddau trefol a gwledig
 • helpu pobl i ailgysylltu â bywyd gwyllt

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros natur

Hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dirweddau neu natur yn unig, rydym bellach yn disgwyl i bob prosiect wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn arbennig i greu manteision cadarnhaol i fyd natur.

Gallai hyn gynnwys:

 • creu clwydi ystlumod newydd neu flychau nythu
 • cynnwys toeau gwyrdd ac arwynebau caled athraidd
 • darparu pyllau a sgymru ar gyfer draeniad naturiol
 • creu ardaloedd blodau gwyllt yn hytrach na glaswellt wedi'i gau'n agos
 • cynyddu plannu coed a gwrychoedd brodorol
 • defnyddio planhigion brodorol a gwenyn-gyfeillgar
 • ddim yn defnyddio mawn

Yr hyn yr ydym wedi'i ariannu hyd yma

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • adfywio dros 900 o barciau cyhoeddus a mynwentydd hanesyddol
 • creu a gwella cynefinoedd pwysig fel perllannau a mawnogydd
 • helpu pobl i ddeall a gwerthfawrogi ein moroedd
 • hyrwyddo gwirfoddoli gwyrdd, dysgu a gwyddoniaeth dinasyddion
 • helpu rhywogaethau sydd dan fygythiad i ffynnu eto
 • helpu pobl i ddefnyddio tirweddau a natur i ddysgu, ffynnu ac aros yn iach

Dewch i wybod mwy am yr hyn rydym yn ei ariannu:

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Basic Page

Future Parks

Future Parks is a joint venture between The National Lottery Heritage Fund and the National Trust. There is also additional funding from the Ministry of Housing, Communities & Local Government in England.

Basic Page

Public parks and urban green spaces

Public parks are facing a severe reduction in funding from local authorities. This is how we can help your parks and urban green spaces.

Basic Page

Gardens and cemeteries

Our funding could:

 • help conserve historic structures or recreate lost features
 • help historic gardens improve their biodiversity
 • restore historic cemeteries including repairing listed monuments and helping people to appreciate their history
 • help celebra

Basic Page

Landscapes

What we expect from projects

We expect successful projects to show how they will address the key challenges faced by the UK's landscapes and nature.

Landscape projects must deliver one or more of the following requirements:

Basic Page

Habitats and species

We support projects that conserve and enhance habitats and protect and preserve species.

We want projects to improve our knowledge and understanding of nature, and help people to access, care for and value our unique natural heritage.