Mannau Addoli

Mae addoldai ymhlith adeiladau hanesyddol hynaf a mwyaf annwyl y DU.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1995 rydym wedi buddsoddi mwy na £970 miliwn mewn addoldai ledled y DU.

Mae ein cyllid wedi helpu i warchod ac adfer adeiladau fel y gall y gymuned ehangach eu mwynhau. Gyda'n cefnogaeth ni, mae miloedd o bobl o bob ffydd wedi dod â threftadaeth eu mannau addoli yn fyw unwath eto.

Yn yr Alban, rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag Historic Environment Scotland i ddarparu cyllid ar gyfer addoldai.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae'r prosiectau rydym yn eu cefnogi yn helpu cymunedau lleol ac ehangach i ymgysylltu â threftadaeth. Rydym yn ariannu:

 • Gweithgareddau sy'n cysylltu pobl â threftadaeth

      NEU

 • Gweithgareddau sy'n cysylltu pobl â threftadaeth ac yn cynnwys rhywfaint o waith cyfalaf i adeiladwaith hanesyddol

Wrth waith cyfalaf, rydym yn golygu gwaith adeiladu neu adnewyddu. Ffabrig hanesyddol adeilad yw'r deunyddiau adeiladu neu'r adeiladwaith gwreiddiol neu arwyddocaol yn hanesyddol.

Ffabrig hanesyddol adeilad yw'r deunyddiau adeiladu gwreiddiol neu hanesyddol arwyddocaol neu'r gwaith adeiladu.

Yr hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gan brosiectau rydyn ni'n eu hariannu

Drwy ehangder ein cyllid, rydym am helpu cynulleidfaoedd i ddod yn fwy gwydn a'u hadeiladau'n wirioneddol gynaliadwy.

Rydym am weld addoldai'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol eraill fel y gallant feithrin eu gallu, ymgorffori eu prosiectau yn y gymuned leol a sicrhau effeithiau mwy hirdymor.

Disgwyliwn i gostau cynnal y gweithgareddau gael eu cynnwys yn y gyllideb, fel rhan allweddol o'ch cais am gyllid.

Nid ydym yn ariannu prosiectau sydd ar gyfer atgyweiriadau neu addasiadau i wead hanesyddol yn unig.

Rydym yn hoffi gweld grwpiau ffydd yn gweithio gyda grwpiau nad ydynt yn rhai ffydd. Gall hyn gryfhau'r grŵp ffydd drwy ddod â sgiliau a chapasiti ychwanegol i'r prosiect, a sicrhau bod y prosiect yn eiddo i'r gymuned gyfan ac yn cael ei werthfawrogi. Gall y partneriaethau newydd hyn fod â manteision hirdymor i'r man addoli.

Pa fath o brosiectau y gallem eu hariannu?

 • Archwilio'r adeilad a dod ag ef yn fyw drwy ddehongliad newydd, ochr yn ochr â gwaith atgyweirio angenrheidiol
 • Cynnal gweithgareddau dysgu treftadaeth a digwyddiadau cymunedol, a chreu lle iddynt drwy wneud newidiadau i'r adeiledd
 • Archwilio, gwarchod a dehongli bioamrywiaeth mannau allanol gan gynnwys mynwentydd
 • Darparu gwell mynediad i dreftadaeth drwy ddulliau digidol
 • Digwyddiadau cymunedol i gynnwys pobl wrth gofnodi tynnu, trwsio ac ailosod clychau, organau, cofarfbeisiau a byrddau buddiolwyr, ochr yn ochr â'r gwaith atgyweirio
 • Cyfleoedd i bobl ddysgu am y celfyddyd mewn addoldai, ochr yn ochr â rhaglen gadwraeth, e.e. gwydr lliw, cofebion a henebion, paentiadau wal, cerfluniau, gosodiadau hanesyddol, graffiti
 • Darganfod, cadwraeth a dysgu am y creaduriaid sy'n byw yn yr adeilad, ee ystlumod, adar ysglyfaethus
 • Gweithgareddau cydnerthedd sefydliadol sy'n rhoi eich sefydliad mewn sefyllfa gryfach i gyflawni prosiectau a rheoli eich man addoli yn fwy cynaliadwy. Gallai gweithgareddau gynnwys cynnal ymchwil i'r ffordd rydych yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd presennol a darpar gynulleidfaoedd, ymchwilio a threialu dulliau newydd o godi arian, neu weithgareddau cynhyrchu incwm eraill. Gweler ein canllawiau cydnerthedd sefydliadol am fwy o fanylion.
 • Gweithgareddau i helpu eich grŵp i reoli treftadaeth yn fwy effeithiol, megis ymchwilio i gynulleidfaoedd presennol a chynulleidfaoedd newydd, neu roi cynnig ar ddulliau newydd o godi arian neu gynhyrchu incwm.
   

Sut i gael cyllid

Mae gan bob un o'n rhaglenni ariannu ganllawiau manwl ac adnoddau pellach i'ch helpu i wneud cais. Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Efallai y byddwch hefyd am archwilio'r cynllun grantiau Mannau Addoliad Rhestredig.