Cynlluniau ardal a chynlluniau gweithredu ardal

Cynlluniau ardal a chynlluniau gweithredu ardal

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau hyn yn llawn cyn cyflwyno eich ymholiad prosiect neu fynegiant o ddiddordeb a chyn llenwi eich ffurflen gais.

Bydd y canllawiau hyn yn:

 • eich helpu i benderfynu a yw eich prosiect yn gynllun sy'n seiliedig ar ardal
 • rhoi gwybodaeth i chi a fydd yn eich helpu i gynllunio cais yn ystod y cyfnod datblygu a chyflwyno
 • darparu adnoddau a gynlluniwyd i'ch helpu i gynllunio eich prosiect treftadaeth
 • darparu enghreifftiau o gynlluniau llwyddiannus yn seiliedig ar ardal

Beth yw cynllun sy'n seiliedig ar ardal?

Mae cynlluniau sy'n seiliedig ar ardal yn mabwysiadu dull cyfannol a chytbwys o wella ardal ddiffiniedig o amgylchedd naturiol, amgylchedd adeiledig neu dirwedd ger tref neu ddinas.

Dylid ystyried cynllun sy'n seiliedig ar ardal fel rhan o strategaeth neu uchelgais ehangach i wella cyflwr a rheolaeth ardaloedd o werth hanesyddol neu dirwedd a helpu pobl i gysylltu ag ef.

Mae gwarchod ardaloedd hanesyddol boed yn yr amgylchedd adeiledig neu naturiol yn broses hirdymor. Er y gallwn helpu i gefnogi cyfnod o weithgarwch mwy dwys, dylai ein cyllid fod yn rhan o weledigaeth ehangach a ddylai ysgogi gweithgarwch pellach a chael etifeddiaeth barhaol.

Rydym yn disgwyl i gynlluniau gael eu harwain gan bartneriaethau o fuddiannau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gyda'r nod o adfywio ardaloedd sydd o dan anfantais economaidd drwy warchod, atgyweirio a gwella eu cymeriad penodol er budd trigolion, gweithwyr ac ymwelwyr lleol.

Gallwch wneud cais am grant o £250,000 i £5,000,000.

Mae dau gam i'r broses ymgeisio.

Dewis ardal eich cynllun

Yn ôl ardaloedd o werth hanesyddol neu dirwedd, rydym yn golygu daearyddiaeth gyda ffin glir sydd wedi adeiladu a/neu nodweddion naturiol a chymeriad penodol sy'n cael ei gydnabod naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol. Er enghraifft:

 • Trefluniau hanesyddol
 • Ardaloedd cadwraeth lle ceir cymysgedd o adeiladau o wahanol ddefnyddiau gan gynnwys mannau cymunedol, preswyl, manwerthu a busnes yn ogystal â mannau cyhoeddus
 • Ardal o dirwedd gyda nodweddion treftadaeth naturiol, archaeoleg, adeiledig a diwylliannol sy'n rhoi cymeriad ac ymdeimlad unigryw o le iddo.

Os nad oes gan eich ardal ddynodiad ffurfiol fel ardal gadwraeth neu ardal gymeriad tirwedd bydd angen i chi ddarparu asesiad o gymeriad arbennig yr ardal. Cewch ragor o ganllawiau ar arfarniadau ardal yn y canllawiau hyn.

Bydd angen i chi ddangos sut y bydd eich cynllun yn cefnogi gwelliannau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yr ardal yn unol â strategaethau ehangach ar gyfer adfywio neu wella bioamrywiaeth.

Yr hyn yr ydym yn disgwyl ei ariannu 

Mae cynllun sy'n seiliedig ar ardal yn cynnwys portffolio cytbwys o brosiectau integredig a allai, gyda'i gilydd, adfywio ardaloedd hanesyddol y mae angen buddsoddi yn eu lle.

Dylai'r cynlluniau hyn anelu at atal a gwrthdroi dirywiad tirweddau a threfluniau hanesyddol drwy fanteisio ar eu cymeriad unigryw i greu mannau deniadol, bywiog a diddorol lle mae pobl am fyw, gweithio, ymweld a buddsoddi. Gan ddefnyddio ein cyllid, gellir cyflawni hyn drwy:

Gwaith corfforol i atgyweirio a gwella'r ardal hanesyddol, gan gynnwys:

 • gwneud gwaith atgyweirio strwythurol ac allanol ac adfer elfennau o fanylion pensaernïol i adeiladau hanesyddol
 • gwarchod strwythurau hanesyddol eraill a chael gwared ar strwythurau amhriodol, er enghraifft o fewn tirwedd
 • gwaith i ddod ag adeiladau gwag yn ôl i ddefnydd neu annog ailddefnyddio gofod gwag uwchben siopau
 • gwaith i alluogi "yn y cyfamser" neu "ddefnyddiau dros dro" o fannau sydd heb eu defnyddio ar hyn o bryd
 • adfer neu wella cynefinoedd a geir yn yr ardal
 • gwelliannau i'r amgylchfyd cyhoeddus drwy warchod, adfer neu adfer nodweddion treftadaeth
 • ailgyflwyno technegau rheoli tir traddodiadol
 • gwarchod a dehongli archaeoleg a daeareg
 • diogelu a gwella cyflenwadau dŵr a draeniad
 • torri coed, clirio llwyni ac adfer cynefinoedd â blaenoriaeth
 • ail-gylchu neu ail-leoli gwasanaethau statudol sy'n niweidiol i'r dirwedd (lle mae hyn yn rhan fach o'r cynllun)
 • gwella mynediad i bawb, gan gynnwys pobl ag anableddau
 • gwella cyfleusterau cyhoeddus fel toiledau, seddi neu fannau picnic
 • gwella rheolaeth hirdymor y dirwedd neu'r dreflun a'i chynaliadwyedd yn y dyfodol
 • datblygiad o ansawdd da a chydymdeimladol mewn safleoedd bwlch (lle nad yw'r rhain yn ffurfio prif ffocws y cynllun)

Gweithgareddau i helpu pobl i ymgysylltu â'r dreftadaeth, gan gynnwys

 • darparu hyfforddiant mewn natur draddodiadol neu feithrin sgiliau cadwraeth ar gyfer contractwyr a hyfforddeion
 • dod â'r gymuned at ei gilydd i archwilio eu treftadaeth drwy, er enghraifft, ddiwrnodau agored, arddangosfeydd a theithiau
 • arddangosiadau o dechnegau cynnal a chadw da ar gyfer perchnogion eiddo
 • cofnodi, asesu ac ymchwilio i'r hyn sy'n gwneud cymeriad yr ardal yn unigryw
 • gweithgareddau a dehongli i gynyddu'r ystod o gynulleidfaoedd
 • creu cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol newydd
 • rhoi sgiliau a hyfforddiant i bobl sy'n cyfrannu at gadwraeth a rheolaeth hirdymor yr ardal

Rydym hefyd yn cefnogi gwaith i'ch helpu i ddatblygu a chynnal eich prosiect, megis:

 • prisiadau, ffioedd proffesiynol neu'r costau sy'n gysylltiedig â chael caniatâd statudol
 • gwaith ymchwil a chynllunio strategol i ddiogelu'r dull hirdymor o ymdrin â chadwraeth
 • paratoi Arfarniad Ardal a Chynllun Rheoli Ardal
 • cyflogi staff prosiect

Os yw perchnogion preifat neu sefydliadau er elw yn rhan o'ch cynllun, rydym yn disgwyl i fudd cyhoeddus orbwyso unrhyw fudd preifat.

Gweithgareddau sy'n debygol o gael eu hystyried yn flaenoriaeth is:

 • adeiladu adeilad neu strwythur newydd
 • cynlluniau wedi'u pwysoli'n ormodol tuag at un prosiect mawr
 • cynlluniau wedi'u pwysoli'n ormodol tuag at gaffael tir neu eiddo
 • cynlluniau heb fawr ddim budd cyhoeddus, er enghraifft gwaith amaethyddol cyfredol neu warchod adeiladau sy'n cael eu defnyddio'n weithredol ar gyfer gwaith amaethyddol
 • cerbydau, peiriannau neu drafnidiaeth at ddefnydd preifat neu fudd-dal
 • gwaith peirianneg sy'n gysylltiedig â rhyddhad rhag llifogydd, ffyrdd newydd, pontydd neu systemau traffig

Manteision mabwysiadu dull seiliedig ar ardal

 • Gall fod yn ffordd effeithiol o ddefnyddio treftadaeth i helpu i drawsnewid eich ardal leol yn gymdeithasol ac yn economaidd er budd pobl a chymunedau.
 • Gall helpu i atal a gwrthdroi dirywiad trefluniau a thirweddau hanesyddol drwy greu mannau deniadol, bywiog a diddorol lle bydd pobl am fyw, gweithio, ymweld a buddsoddi.
 • Gall helpu i atal a gwrthdroi treftadaeth naturiol a bioamrywiaeth ar raddfa tirwedd mewn ffordd a allai gyd-fynd â Chonfensiwn Tirwedd Ewrop.
 • Mae'n gyfle i edrych y tu hwnt i brosiectau unigol i fabwysiadu dull integredig, cyfannol a strategol o wella pob agwedd ar faes o werth hanesyddol a/neu dirwedd. Dylai'r manteision cyffredinol fod yn fwy na manteision cyfunol y prosiectau unigol o fewn y cynllun.
 • Mae’n rhaid i gynlluniau sy'n seiliedig ar ardaloedd ddangos cysylltiadau clir a chadarn â strategaethau ehangach, er enghraifft, adfywio, bioamrywiaeth a sgiliau, fel bod gwelliannau a gyflawnir yn fwy tebygol o gael eu hymgorffori yn yr ardal leol a'u cynnal yn y dyfodol.
 • Mae amrywiaeth treftadaeth mewn ardal leol a'r angen i sicrhau amrywiaeth o fanteision i amrywiaeth o randdeiliaid yn gofyn ac yn atgyfnerthu'r angen am waith partneriaeth effeithiol.
 • Mae'n annog dealltwriaeth ehangach o'r berthynas ddeinamig rhwng treftadaeth naturiol, yr amgylchedd adeiledig, pobl a chymunedau, sefydliadau lleol a busnesau lleol sy'n arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o'r materion sy'n effeithio ar le a sut y gellir goresgyn y rhain.
 • Drwy sicrhau consensws ymhlith gwahanol berchnogion treftadaeth y gall treftadaeth helpu i ddatgloi potensial cymdeithasol ac economaidd ardal, mae'n gyfle i fuddsoddi mewn ystod eang o ffynonellau gan gynnwys unigolion preifat a sefydliadau masnachol.
 • Gall cynlluniau geisio sicrhau trawsnewid cymdeithasol ac economaidd yr ardal leol drwy wella llesiant pobl leol, a chynnydd mewn swyddi, gweithgarwch busnes, twristiaeth a'r hyn a gynigir i ymwelwyr.#

Eich Cynllun Gweithredu Ardal

 • Os bydd eich cais am gyfnod datblygu ar gyfer cynllun ardal yn llwyddiannus, bydd rhaid i chi lunio Cynllun Gweithredu Ardal.
 • Mae eich Cynllun Gweithredu Ardal yn ddogfen sy'n eich helpu i integreiddio holl wahanol agweddau eich cynllun yn gyfan gwbl gydlynol ac integredig.
 • Eich maniffesto chi ar gyfer eich ardal chi, ei phobl a'i chymunedau.
 • Dylai ymgorffori dyheadau a bwriadau cyffredin partneriaid y cynllun a dylai ddangos gweledigaeth glir yn ystod a thu hwnt i'ch prosiect.
 • Mae pob cynllun yn unigryw, nid yn unig o ran nodweddion ffisegol yr ardal, ond hefyd y cyd-destun cymdeithasol, natur yr economi leol, cyfansoddiad y bartneriaeth a rôl y sefydliadau partner. Dylai eich cynllun adlewyrchu anghenion eich ardal a'ch partneriaeth.

Dylai eich Cynllun Gweithredu Ardal:

 • esbonio nodweddion ffisegol yr ardal, am wahanol bobl a sefydliadau sydd â diddordeb yn y dreflun neu'r dirwedd a'r ffordd y mae'r grwpiau a'r unigolion hynny'n ymwneud ag ef
 • crynhoi'r hyn y mae'n ei olygu i'r ardal sy'n bwysig ac i bwy a pham
 • cyflwyno gweledigaeth gytûn eich partneriaeth ar gyfer yr ardal
 • nodi a darparu manylion prosiectau a fydd yn helpu'r cynllun i gyflawni canlyniadau Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • esbonio sut y bydd eich cynllun yn cael ei ddarparu, gan gynnwys staffio, amserlenni, costau
 • amlinellu gwaddol hirdymor arfaethedig eich cynllun a sut y caiff hyn ei sicrhau

Drwy baratoi eich Cynllun Gweithredu Ardal, dylech ystyried sut a pha adnoddau y bydd eu hangen arnoch i werthuso eich cynllun yn seiliedig ar ardal.

Yn ogystal â bodloni eich gofynion ymgeisio ar gyfer y cyfnod cyflawni, bydd cynllun wedi'i gynhyrchu'n dda yn:

 • dangos i bawb, gan gynnwys partneriaid a chyllidwyr eraill, y bydd eich cynllun yn cael ei ystyried yn dda, yn cyflawni canlyniadau pwysig, yn cyd-fynd â strategaethau ehangach, ac yn cael ei gyflwyno i'r safonau proffesiynol uchaf
 • fod yn ganolbwynt cyfathrebu, o fewn y bartneriaeth a thu hwnt
 • rhoi offeryn rheoli prosiect hanfodol i chi

Strwythur a chyflwyniad eich Cynllun Gweithredu Ardal

Bydd datblygu eich Cynllun Gweithredu Ardal yn eich helpu i gynllunio, strwythuro, costio a rheoli'r gwaith o gyflawni eich cynllun ardal. Cyfrifoldeb partneriaeth y cynllun yn ei chyfanrwydd ydyw, a bydd angen i bob aelod roi mewnbwn a chymryd perchnogaeth o'r ddogfen derfynol.

Strwythur a awgrymir:

1. Ardal y Cynllun
2. Y Weledigaeth a'r Strategaeth
3. Cytundeb Partneriaeth a Phartneriaeth y Cynllun
4. Cynllun
5. Ymgysylltu â phobl a chymunedau
6. Grantiau Cymunedol
7. Rheoli eich cynllun yn seiliedig ar ardal

 • Strwythur rheoli prosiectau
 • Asesiad risg ar lefel cynllun
 • Caffael nwyddau, staff a gwasanaethau
 • Disgrifiadau swydd a briffiau ar gyfer gwaith arbenigol
 • Ansawdd data a hygyrchedd
 • Amserlen y prosiect
 • Dadansoddiad manwl o gostau
 • Llif arian y prosiect
 • Cyfrifiadau ar gyfer adennill costau llawn

8. Atodiad

 • Arfarnu Ardal
 • Cynllun Rheoli Ardal
 • Strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol

Cyflwyniad a awgrymir:

Rhowch grynodeb gweithredol heb fod yn hwy nag un dudalen A4

Cofiwch gynnwys tudalen gynnwys

Ystyriwch gynnwys mapiau, lluniau, diagramau a thablau. Bydd eich brwdfrydedd dros eich ardal yn dod yn fyw os byddwch yn cynnwys delweddau o'ch dogfen arfarnu ardal megis mapiau hanesyddol, nodweddion nodweddiadol neu luniau

Cyflwynwch eich Cynllun fel dogfen electronig fel PDF. Meddyliwch am y dyluniad gan gynnwys y dewis o faint ffont a'r ffordd rydych chi'n defnyddio lliw. Bydd angen i'ch cynllun gael ei argraffu neu ei lungopïo naill ai'n llawn neu'n rhannol felly dylech feddwl sut mae'n edrych pan gaiff ei atgynhyrchu mewn print. Mae'r RNIB wedi cyhoeddi canllawiau 'print clir' defnyddiol.

Ardal eich cynllun 

Cyn ymgeisio, mae’n rhaid i chi nodi ardal sydd â chymeriad arbennig sy'n cael ei chydnabod a'i gwerthfawrogi gan bobl leol. Drwy fabwysiadu dull cymeriad, byddwch yn gallu nodi'r hyn sy'n gwneud yr ardal yn unigryw ac yn adnabyddadwy, beth sy'n rhoi ei synnwyr o le iddo, a disgrifio hyn yn eich ffurflen gais a'ch Cynllun Gweithredu Ardal.

Dylai eich cynllun yn seiliedig ar ardal ddangos dull integredig sy'n ystyried anghenion yr amgylchedd adeiledig a naturiol, arferion rheoli, yr ystod o arferion diwylliannol sy'n gysylltiedig â'r ardal, a'r cymunedau sy'n byw yno.

Dylai'r adran hon o'ch Cynllun Gweithredu Ardal gynnwys:

 • Crynodeb sy'n esbonio cymeriad arbennig eich ardal a sut mae hyn wedi esblygu dros amser – gan gynnwys yr holl dir, bioamrywiaeth, strwythurau, adeiladau a nodweddion sy'n gwneud neu a allai wneud cyfraniadau cadarnhaol at natur unigryw gyffredinol yr ardal
 • Gwybodaeth am sut mae'r ardal yn cael ei rheoli a'i diogelu ar hyn o bryd; gan gynnwys asesu strategaethau a pholisïau cyfredol yn erbyn meincnodau sector priodol, ac argaeledd ac angen sgiliau treftadaeth
 • Dadansoddiad o amodau demograffig, cymdeithasol ac economaidd yr ardal; asesiad o wahanol ddiddordeb a phryderon rhanddeiliaid megis perchnogion treftadaeth, cymunedau lleol, cymuned fusnes, ac ymwelwyr
 • Bygythiadau i'r ardal a chyfleoedd i fynd i'r afael â'r rhain megis newid yn yr hinsawdd; amgylchedd gwleidyddol ehangach a materion polisi; newidiadau cymdeithasol ac economaidd; ac agweddau a dealltwriaeth leol o'r dreftadaeth
 • Crynodeb o'r math o waith a'r categori o waith y gellid ei wneud i ddiogelu a gwella cymeriad tir, bioamrywiaeth, strwythurau, adeiladau, nodweddion a'r ardal gyffredinol
 • Eich rhesymeg dros ffin y cynllun o'ch dewis
 • Asesiad o bolisau a phwerau statudol y mae angen eu rhoi ar waith i ddiogelu cymeriad yr ardal a chynnal manteision eich cynllun yn y tymor hir er budd y dreftadaeth a'r cymunedau lleol
 • Gwybodaeth a fydd yn eich helpu i gynllunio gweithgareddau y byddwch yn eu rhedeg fel rhan o'ch cynllun er mwyn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, ac ymgysylltu â phobl leol, gyda threftadaeth yr ardal

Ffin y cynllun

Byddwn yn disgwyl i'ch ffin adlewyrchu cymeriad arbennig yr ardal, y nodweddion ffisegol ar lawr gwlad, ynghyd â barn a gwerthoedd pobl leol. Ni ddylid ei ddiffinio gan ffiniau gweinyddol.

Mae gan gynlluniau sydd wedi'u canoli'n ddaearyddol i sicrhau'r effaith fwyaf posibl o siawns o lwyddo. Rydym yn argymell bod ffin eich cynllun yn cael ei thynnu'n dynn ac yn canolbwyntio ar un neu fwy o glystyrau o dreftadaeth yn agos.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod, mewn rhai ardaloedd, fel rhanbarthau rhostir, y gall gweithio dros ardal fawr fynd i'r afael yn fwy effeithiol ag anghenion y dirwedd.

Bydd angen i chi gyfiawnhau eich rhesymeg dros y ffin o'ch dewis ac os yw'n cwmpasu ardal fawr, dylai hyn gynnwys sut y byddwch yn sicrhau nad yw manteision ein cyllid yn rhy denau.

Gwerthuso ardal: arfarnu cymeriad eich ardal

Eich Arfarniad Ardal yw'r sylfaen ar gyfer datblygu eich cynllun yn fanwl. Dylai fod perthynas glir rhwng canfyddiadau'r arfarniad a phrosiectau/gweithgareddau eich cynllun

Mae'r arfarniad yn darparu sail ar gyfer gwneud penderfyniadau am ddyfodol eich ardal ac mae'n gyfle i gofnodi, deall a gwerthuso ei ddiddordeb arbennig.

Os yw eich ardal wedi'i dynodi, fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) neu Ardal Gadwraeth, mae'n gyfle i ailasesu'r dynodiad presennol.

Dylai eich Arfarniad Ardal fod yn seiliedig ar arolygon ac ymchwiliadau, yn ogystal â ffynonellau, mapiau a chynlluniau hanesyddol. Dylech ei ddarlunio gyda ffotograffau a, lle bo'n bosibl, delweddau hanesyddol a phrif gynlluniau. Cyfeirio at wybodaeth ategol fanylach megis archwiliadau treftadaeth, rhestri ac unrhyw ddarn perthnasol arall o ymchwil.

Bydd angen i chi gynnwys y gymuned wrth baratoi eich Arfarniad Ardal ac ystyried eu barn a'u dyheadau ar gyfer yr ardal.

Dylid defnyddio'ch Arfarniad Ardal i gefnogi dogfennau cynllunio atodol perthnasol megis Cynlluniau Lleol a Chynlluniau Cymdogaeth a llywio penderfyniadau polisi cynllunio a chynllunio sy'n effeithio ar yr ardal.

Gall ein canllawiau cynlluniau cadwraeth fod yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu eich arfarniad ardal.

Bydd angen i chi roi disgrifiad amlinellol o gymeriad eich ardal gyda'ch cais am gyfnod datblygu.

Eich cynllun rheoli ardal

Mae eich Cynllun Rheoli Ardal yn adeiladu ar eich Arfarniad Ardal ac asesiad o anghenion treftadaeth eich ardal. Mae’n rhaid i chi baratoi eich Cynllun Rheoli Ardal wrth ddatblygu eich cynllun.

Bydd manteision eich cynllun yn diflannu'n gyflym os nad yw'r ardal yn elwa o reolaeth sy'n parchu ei gwerth treftadaeth a chadwraeth yn y tymor hir.

Felly, bydd angen i chi ddatblygu cynllun rheoli cryno ar gyfer eich ardal, sy'n nodi'r mesurau sydd gennych neu y byddwch yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod manteision eich cynllun yn cael eu cynnal.

Mae’n rhaid i'ch Cynllun Rheoli Ardal gynnwys:

 • disgrifiad o werth treftadaeth a chadwraeth yr ardal a'r bygythiadau posibl iddo
 • polisïau a strategaethau
 • mesurau cynllunio arfaethedig
 • fframwaith ar gyfer safonau dylunio a chynnal a chadw
 • ymgynghori ac ymgysylltu â'r gymuned
 • datganiad byr am sut y byddwch yn rhoi'r cynllun ar waith

Mae’n rhaid i'ch Cynllun Rheoli Ardal hefyd:

 • ystyried a oes angen unrhyw weithgareddau hyfforddi a dysgu i gynnal dull a arweinir gan gadwraeth o reoli'r ardal dros y tymor hir ac adeiladu ar y mentrau hyfforddi
 • nodi safonau arfer da y bydd disgwyl i berchnogion treftadaeth eu cyflawni mewn gwaith i'w tir neu adeiladau gan gynnwys cynnal a chadw treftadaeth
 • datgan sut y bydd y weledigaeth hirdymor ar gyfer eich ardal yn cael ei chyflawni - etifeddiaeth eich cynllun.
 • darparu cynigion wedi'u costio'n llawn ar gyfer rheoli a chynnal ardal eich cynllun, i ddangos sut y byddwch yn cynnal manteision ein cyllid

Amodau

Mae’n rhaid i bartneriaeth eich cynllun fabwysiadu'r cynllun rheoli yn ffurfiol erbyn i ni roi caniatâd i chi ddechrau eich cynllun. Bydd hyn ar ffurf datganiad mabwysiadu, a/neu gofnodion cyfarfod pwyllgorau perthnasol y dylid eu cynnwys yn eich dogfen derfynol.

Mae’n rhaid ichi ddangos eich bod wedi ymgynghori'n eang ar y cynllun tra byddwch wedi bod yn ei ddatblygu, a mae’n rhaid ichi egluro sut y bydd y gymuned yn ymwneud â rheoli'r ardal yn y tymor hir.

Mae rhoi'r cynllun ar waith am o leiaf 10 mlynedd ar ôl i'ch cynllun ddod i ben yn un o amodau ein grant. Os na fyddwch yn cynnal ei fesurau, gallem benderfynu gofyn am ad-dalu ein grant.

Mae’n rhaid i chi adolygu eich Cynllun Rheoli Ardal yn rheolaidd.

Mae’n rhaid cynnwys eich Arfarniad Ardal a'ch Cynllun Rheoli Ardal, naill ai fel dwy ddogfen ar wahân neu un ddogfen gyfun, fel atodiad yn eich Cynllun Gweithredu Ardal.

Tirweddau dynodedig ac ardaloedd cadwraeth

Tirweddau dynodedig

Os yw eich cynllun mewn tirwedd ddynodedig fel AHNE, mae’n rhaid i chi lunio'ch Arfarniad Ardal yn unol â chanllawiau ffurfiol gan yr awdurdod statudol neu awdurdod cydnabyddedig arall ar gynhyrchu Asesiadau o Gymeriad Tirwedd.

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau hyn drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

Ardaloedd cadwraeth

Os yw eich cynllun mewn Ardal Gadwraeth, mae’n rhaid i chi lunio eich Arfarniad Ardal a'ch Cynllun Rheoli Ardal yn unol â chanllawiau ffurfiol naill ai Historic England, Historic Environment Scotland,  Cadw neu weithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau hyn drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

Gweledigaeth a strategaeth

Yn yr adran hon, nodwch eich nodau neu amcanion strategol ar gyfer treftadaeth yr ardal a sut y byddwch yn mynd i'r afael ag anghenion a dyheadau pobl leol, busnesau lleol ac ymwelwyr â'r ardal.

Darparwch unrhyw strategaethau ehangach ar gyfer yr ardal ar ddiwedd eich Cynllun Gweithredu Ardal.

Dylai eich partneriaeth cynllun fod â chyfrifoldeb ar y cyd am weledigaeth a strategaeth y cynllun a dylid mynegi'r rhain yn glir yn eich cytundeb partneriaeth.

Mae'n bwysig dangos cysylltiad clir rhwng y weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer eich cynllun ardal a:

 • strategaethau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol (er enghraifft, adfywio, bioamrywiaeth, twristiaeth, datblygu lleol), ac anghenion cymdeithasol ac economaidd lleol
 • y rhesymau pam mae pobl yn gwerthfawrogi eu treftadaeth
 • bygythiadau posibl a wynebir gan y dreftadaeth yn eich ardal, a'r cyfleoedd i fynd i'r afael â'r rhain
 • mynd i'r afael â'n canlyniadau

Rydym yn cydnabod y dylai treftadaeth ymateb i anghenion presennol pobl, cymunedau a'r amgylchedd. Bydd angen i'ch gweledigaeth sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng gwarchod treftadaeth a sicrhau bod treftadaeth yn adnodd defnyddiol a chynaliadwy sy'n ychwanegu gwerth i'ch ardal.

Partneriaeth y cynllun

Mae dull partneriaeth yn ganolog i ddatblygu a chyflwyno cynllun llwyddiannus.

Dylai'r adran hon o'ch Cynllun Gweithredu Ardal ddarparu:

 • Disgrifiad o bob partner a'u cyfraniad i'r cynllun
 • Strwythur a gweithrediad y bwrdd partneriaeth gan gynnwys amlder cyfarfodydd ac unrhyw gylch gorchwyl
 • Cytundeb partneriaeth wedi'i lofnodi
 • Rôl a chyfansoddiad unrhyw grŵp cynghori rhanddeiliaid a fydd yn cefnogi'r bwrdd partneriaeth

Rydym yn disgwyl i bartneriaeth y cynllun fod yn cynnwys amrywiaeth o sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sydd i gyd â phwrpas cyffredin i ddatblygu, rheoli a chyflwyno'r cynllun er budd yr ardal a phobl leol.

Mae'r partneriaethau cryfaf yn gallu dangos aelodaeth sy'n cynrychioli diddordeb, cymunedau ac ehangder treftadaeth lawn yr ardal.

Ymgeisydd arweiniol

Bydd angen i chi enwebu ymgeisydd arweiniol a ddylai ddarparu cytundeb partneriaeth wedi'i lofnodi neu gyfansoddiad partneriaeth sy'n dangos cyfraniad pob partner a sut y bydd y prosiect yn cael ei reoli ar y cyd.

Bwrdd partneriaeth

Dylai bwrdd partneriaeth gael ei ffurfio o unigolion neu gynrychiolwyr o sefydliadau partner sydd â'r arbenigedd neu'r awdurdod i gynghori ar bob agwedd ar y cynllun a'i gefnogi.

Bydd angen i chi gyflwyno cytundeb partneriaeth drafft gyda'ch cais rownd gyntaf.

Mae’n rhaid cyflwyno cytundeb partneriaeth wedi'i gadarnhau sydd wedi'i lofnodi gan bob partner gyda'ch cais am gam cyflawni. 

Bydd y partner arweiniol yn cymryd cyfrifoldeb am ddyfarnu a gweinyddu'r grant datblygu. Fodd bynnag, gall y bartneriaeth newid rhwng y broses o ddatblygu a chyflwyno'r cam cyflwyno.

Enghreifftiau o bartneriaethau:

 • Nifer o sefydliadau neu unigolion ar wahân sy'n gysylltiedig â'i gilydd fel partneriaid drwy gytundeb ysgrifenedig, gyda phartner arweiniol wedi'i nodi
 • Partneriaeth sy'n bodoli eisoes sydd â'r rôl o warchod ardal o dirwedd, er enghraifft y bwrdd cadwraeth ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • Partneriaeth sy'n bodoli eisoes sydd â'r rôl o wella ardal drefol fel Partneriaeth Ardal Leol
 • Sefydliad newydd sy'n cynrychioli nifer o bartneriaid a sefydlwyd yn benodol i gyflawni'r cynllun yn seiliedig ar ardal

 

Os yw perchnogion preifat neu sefydliadau er elw yn cymryd rhan mewn cynllun, disgwyliwn i fudd cyhoeddus fod yn amlwg yn fwy nag enillion preifat.

Cynllun

Eich Cynllun yw'r cynllun ar gyfer y grŵp o brosiectau cyfalaf a gweithgareddau eraill yr ydych yn bwriadu eu cyflawni fel rhan o'ch cynllun yn seiliedig ar ardal, yn seiliedig ar eich Arfarniad Ardal a'ch ymgynghoriad â rhanddeiliaid.

Yn ein hasesiad, byddwn yn chwilio am bortffolio cytbwys o waith sy'n ymateb i anghenion eich ardal, ac sy'n cynrychioli gwerth cyffredinol am arian.

Blaenoriaethu prosiectau

I'ch helpu i flaenoriaethu, gallech grwpio'r prosiectau cyfalaf yn eich cynllun yn y categorïau canlynol:

 1. prosiectau â blaenoriaeth uchel: sy'n hanfodol i gyflawni eich cynllun, gan wneud gwahaniaeth sylfaenol i'r maes cyffredinol
 2. prosiectau â blaenoriaeth ganolig: cyfrannu'n glir at wella eich ardal
 3. prosiectau wrth gefn: mynd ar drywydd gwerth chweil pe bai cyllid ar gael

Dylech gynnwys cost eich prosiectau â blaenoriaeth uchel a blaenoriaeth ganolig yn unig yn y dadansoddiad costau ar gyfer eich cynllun ac yn adran cost prosiect eich ffurflen gais.

Yn eich cais am gam cyflawni, dylech roi gwybodaeth amlinellol i ni am y gwaith cyfalaf yr ydych yn bwriadu ei wneud yn eich cynllun.

Strwythuro'r Cynllun
Rhan 1

Rhowch disgrifiad manwl o bob prosiect unigol o dan y penawdau canlynol:

 • Disgrifiad o'r dreftadaeth gan gynnwys unrhyw ddynodiadau, ei leoliad, ei gyflwr a pham y cafodd ei gynnwys yn eich cynllun
 • Natur a chwmpas y gwaith a gynigir
 • Canlyniadau arolygon, ymchwiliadau a gwaith datblygu
 • Sut y caiff y prosiect ei gyflwyno a'i reoli
 • Y prif risgiau sy'n gysylltiedig â'r prosiect
 • Pryd y bydd y prosiect yn dechrau ac yn gorffen
 • Yr adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r prosiect e.e. costau ac amser staff
 • Sut y caiff swm y grant cymunedol ei gyfrifo, os yw'n berthnasol
 • Sut y caiff gwaith rheoli a chynnal a chadw yn y dyfodol ei gyflawni a phwy fydd yn gyfrifol am hyn

Mae’n rhaid i chi ddarparu manylion llawn yr holl brosiectau yr ydych yn bwriadu eu cyflawni yn ystod dwy flynedd gyntaf eich cynllun ardal.

Dylid darparu manylion llawn cynlluniau yn y dyfodol fel rhan o adroddiadau rheolaidd ar gynnydd eich prosiect.

Rhan 2

Rhowch grynodeb tabl o'r holl brosiectau cyfalaf yn eich cynllun ardal. Gweler yr enghraifft isod.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith ar gasgliad o dir neu adeiladau cyfagos, dylech ddarparu gwybodaeth ar gyfer pob ased treftadaeth.

An example template for works as part of Scheme Plan

Ymgysylltu â phobl a chymunedau yn eich cynllun ardal

Rydym am weld y bydd eich cynllun yn creu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd angen i chi ddatblygu cynllun ar gyfer ymgysylltu â phobl leol fel rhan annatod o'ch cynllun. Dylai gweithgareddau ymateb i anghenion penodol eich ardal ac alinio â gweledigaeth, nodau ac amcanion eich cynllun.

Pethau i'w meddwl amdanynt:

 • sut a pham mae pobl leol yn rhyngweithio â threftadaeth eu hardal leol ar hyn o bryd a sut y gellir gwella hyn
 • disgwyliwn y byddwch yn ymgynghori â'r holl randdeiliaid yn y gymuned ac y bydd canlyniad y sgyrsiau hyn yn helpu i lunio eich cynlluniau terfynol
 • cyfleoedd i ymgorffori arfer da a darparu sgiliau newydd sy'n cynnal y manteision rydych wedi'u cyflawni
 • dylai gwella balchder dinesig ac ymdeimlad o berchnogaeth a rennir yn y gymuned ehangach ar gyfer yr ardal leol fod yn ddyhead pwysig i'ch cynllun a dylech ystyried gweithgareddau a allai eich helpu i gyflawni hyn.

Dylai'r adran hon o'ch Cynllun Gweithredu Ardal esbonio:

 • Sut mae pobl, cymunedau a busnesau lleol yn gweld yr ardal a'i threftadaeth; sut y maent yn ymgysylltu ag ef ac unrhyw rwystrau rhag ymgysylltu; nodi cymunedau sy'n teimlo eu bod wedi'u datgysylltu
 • Sut mae gweithredu neu ganfyddiadau pobl leol ac ymwelwyr yn effeithio ar gyflwr y dreftadaeth
 • Sut rydych wedi cynnwys pobl leol, cymunedau a busnesau wrth ddatblygu pob agwedd ar eich cynllun
 • Gwaith neu ymchwil sydd wedi eich helpu i ddeall yn well sut mae pobl leol yn ymgysylltu â'r ardal a'i threftadaeth
 • Gweithgareddau y byddwch yn eu darparu a'r grwpiau a fydd yn elwa a sut mae hyn yn cyd-fynd â gweledigaeth, nodau ac amcanion eich cynllun yn gyffredinol. Ystyriwch sut mae eich gweithgareddau'n cysylltu â strategaethau lleol ehangach, er enghraifft, addysg, hyfforddiant, pobl ifanc ac iechyd meddwl.
 • Yr adnoddau sydd eu hangen arnoch ac unrhyw bartneriaethau yr ydych wedi'u rhoi ar waith neu sy'n bwriadu eu datblygu i'ch helpu i gyflawni eich gweithgareddau.
 • Sut y byddwch yn rhoi cyhoeddusrwydd i bob agwedd ar eich cynllun
 • Sut y byddwch yn gwerthuso llwyddiant eich gweithgareddau a'ch gwybodaeth
 • Sut y gellid cynnal eich gweithgareddau ar ôl i chi gwblhau eich cynllun
 • Canlyniadau Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol y byddwch yn eu cyflawni

Templed cynllun gweithredu

activity plan template

Syniadau ar gyfer gweithgareddau:

 • hyfforddiant i berchnogion a cheidwaid treftadaeth mewn arferion rheoli a chynnal a chadw
 • gweithio gyda chymunedau lleol i nodi a chofnodi lleoedd a nodweddion sy'n bwysig iddynt a sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael yn eang gan gynnwys dogfennu ieithoedd neu dafodieithoedd, cofnodi hanesion llafar, arolygu rhywogaethau neu gynefinoedd, catalogio a digideiddio archifau, cofnodi arferion a thraddodiadau, neu wneud cofnod o adeilad neu safle archeolegol.
 • hyfforddiant strwythuredig sy'n arwain at gymwysterau ffurfiol a fyddai'n helpu i sicrhau bod y dreftadaeth yn cael ei deall a'i chynnal yn briodol
 • cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol i oedolion a phobl ifanc a allai eu helpu i ddeall cymeriad arbennig eu tirwedd neu eu treflun yn well fel y gallant ei werthfawrogi'n fwy. Gellid teilwra gweithgareddau i anghenion a buddiannau cyfranogwyr ac alinio â blaenoriaethau lleol megis ymgysylltu â grwpiau NEET (nid mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant) ac ymgorffori pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).
 • gweithgareddau sy'n defnyddio treftadaeth, diwylliant ac arferion lleol i wella'r ffordd y mae pobl sy'n byw, gweithio ac ymweld â'r ardal yn gweld yr ardal. Er enghraifft, gallech ystyried gweithgareddau sy'n helpu i feithrin mwy o ymdeimlad o falchder dinesig mewn grwpiau sy'n teimlo eu bod wedi'u hymyleiddio
 • cyfleoedd i bobl roi o'u hamser fel gwirfoddolwyr

Dewch o hyd i syniadau ar gyfer cynnwys pobl yn ein canllawiau cynllun gweithgareddau.

Nodyn

Os bydd unrhyw un o'ch gweithgareddau'n ymwneud â phrosiectau a nodir yn eich Cynllun, bydd angen i chi gyfeirio at hyn yn eich Cynllun. Er enghraifft, dylai prosiect adfer natur a fydd yn hyfforddi ac yn defnyddio gwirfoddolwyr i gyflawni gwaith ar dir nodi gwirfoddolwyr fel adnodd y Cynllun. 

Gyda'ch cais am gyfnod datblygu, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amlinellol am natur a chwmpas y gweithgarwch sy'n bwriadu cyflawni.

Grantiau cymunedol

Gwneir grantiau cymunedol i drydydd partïon o gronfa ariannu ar y cyd, sy'n cynnwys ein grant, ynghyd â'ch arian a'ch arian gan bartneriaid eraill.

Gallwch wario'ch grant naill ai'n uniongyrchol drwy archebu a rheoli gwaith eich hun, a/neu drwy ddarparu grantiau cymunedol i eraill, gan gynnwys perchnogion preifat neu sefydliadau er elw, i wneud gwaith corfforol neu weithgareddau sy'n cyfrannu at nodau'r cynllun cyffredinol.

Gall cynnig grant cymunedol i gefnogi gwaith cadwraeth ar dir preifat neu atgyweirio adeilad hanesyddol sy'n eiddo preifat fod yn ffordd effeithiol o ymgysylltu â pherchnogion treftadaeth gwahanol.

Mae grantiau cymunedol hefyd yn ffordd o ymestyn cyrhaeddiad cynllun i ymgysylltu â'r gymuned ehangach, yn enwedig grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli neu sy'n teimlo eu bod wedi'u hymyleiddio.

Dylai'r adran hon o'ch Cynllun Gweithredu Ardal esbonio:

 • unrhyw ffocws penodol (e.e. treftadaeth naturiol neu adfer blaen siopau hanesyddol neu ddiwylliant lleol)
 • graddfa'r grantiau mewn perthynas â'ch cynllun. Sicrhau bod grantiau'n hylaw o ran maint ond hefyd yn ymwybodol o'r trothwy y gallai'r baich gweinyddol fod yn fwy na manteision cynllun grantiau
 • sut y caiff y cynllun ei weinyddu gan gynnwys asesu ceisiadau
 • meini prawf y cynllun, gwneud taliadau a rheoli risg
 • sut y gwneir penderfyniadau a chan bwy
 • bydd cynnydd prosiect yn cael ei fonitro
 • pa werthusiad a wneir
 • sut y rhoddir cyhoeddusrwydd i'r grantiau i berchnogion treftadaeth a'r gymuned
 • efallai yr hoffech hefyd gynnwys sampl o'r ffurflenni a'r deunyddiau a gynhyrchwyd gennych ar gyfer gweinyddu eich cynllun grantiau cymunedol

Datblygu eich cynllun grantiau cymunedol

Mae’n rhaid i unrhyw grant cymunedol allu dangos gwerth da ac rydym yn disgwyl i fudd cyhoeddus fod yn fwy na budd preifat lle mae treftadaeth mewn perchnogaeth breifat yn gysylltiedig a/neu lle gwneir grantiau i sefydliadau er elw neu unigolion preifat.

Bydd angen i chi ystyried faint o grant i'w ddyfarnu. Rydym yn disgwyl y bydd cyfraddau grant yn amrywio, yn dibynnu ar:

 • math a chost y gwaith
 • gwerth yr eiddo a'r tir
 • yr effaith y bydd y gwaith yn ei chael arnynt
 • amodau cymdeithasol a/neu economaidd ehangach a allai effeithio ar y nifer sy'n manteisio ar grantiau cymunedol

Pan fydd grantiau'n seiliedig ar amcangyfrif o'r diffyg cadwraeth sy'n codi wrth ddod ag adeiladau neu fannau gwag yn ôl i ddefnydd, efallai y byddwch yn ystyried caniatáu elw o hyd at 15% fel sy'n wir am brosiectau Menter Treftadaeth. Byddwch yn gyfrifol am
weinyddu eich cynllun grant cymunedol yn llawn, gan gynnwys pob cam o'r broses:

 • gwahodd a chymeradwyo ceisiadau
 • arolygu safon y gwaith
 • gwneud taliadau grant
 • monitro cydymffurfiaeth â thelerau eich grant cymunedol

Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amlinellol am sut y byddwch yn cyfrifo ac yn gwneud penderfyniadau am grantiau cymunedol gyda'ch cais am gam datblygu.

Rhyddhau'r grant

Byddwn yn rhyddhau ein grant i chi mewn rhandaliadau. Bydd pob rhandaliad yn seiliedig ar ganran cyfanswm eich grant i gost gyffredinol eich cynllun.

Ni fydd hyn yn amrywio yn ôl y gyfradd grant a bennwyd gennych ar gyfer unrhyw grant cymunedol a ddyfarnwch.

Amodau eich grant cymunedol

Os yw eich grant cymunedol ar gyfer gwaith i eiddo neu dir, mae’n rhaid i'ch grantî trydydd parti fod yn berchen ar rydd-ddaliad yr eiddo neu fod â phrydles am gyfnod o leiaf 10 mlynedd heb gymal terfynu.

Os yw'r eiddo neu'r tir yn cael ei ddal ar brydles am lai na 10 mlynedd neu os yw'n cynnwys cymal terfynu a all derfynu'r brydles o fewn 10 mlynedd, mae’n rhaid i'r landlord ymuno yn y cais am grant a chytuno i gael ei rwymo gan amodau'r grant os dyfernir grant cymunedol.

Byddem yn eich cynghori i gael cyngor cyfreithiol ar sut i sefydlu cytundebau cytundebol ar gyfer eich grantiau cymunedol. Gallwch gynnwys y gost o wneud hyn a'r gost o gynhyrchu deunyddiau sydd eu hangen i roi cyhoeddusrwydd i'ch cynllun grantiau cymunedol a'i weinyddu yn eich cynllun Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Dylai telerau eich grant cymunedol:

 • nodi'r gwaith a'r gweithgareddau rydych wedi cytuno i'w hariannu
 • cynnwys datganiad na ellir trosglwyddo'r grant
 • cynnwys dyddiadau ar gyfer dechrau a chwblhau'r gwaith neu'r gweithgareddau
 • ei gwneud yn ofynnol i o leiaf dri thendr ysgrifenedig gael eu cael ar gyfer unrhyw waith neu weithgareddau sy'n costio mwy na £10,000 (ac eithrio TAW)
 • ei gwneud yn ofynnol i unrhyw grant nas gwariwyd gael ei ddychwelyd atoch
 • ei gwneud yn ofynnol i'r grantî trydydd parti ddarparu unrhyw gofnodion ariannol sydd eu hangen arnoch yn rhesymol mewn perthynas â'r gwaith neu'r gweithgareddau
 • ei gwneud yn ofynnol i'r grantî trydydd parti roi mynediad i chi i'r eiddo neu'r safle i fonitro cynnydd a chwblhau'r gwaith yn foddhaol
 • pennu sut y telir y grant a phryd ac ar ba ffurf y gellir gwneud cais am dalu rhandaliadau grant
 • pennu mai dim ond os nad oes gan y grantî trydydd parti hawl i unrhyw ad-daliad ar y TAW y byddwch yn talu TAW; ac os bydd gan y grantî trydydd parti hawl i gael ad-daliad TAW, mae’n rhaid iddynt dalu'r swm perthnasol i chi
 • ei gwneud yn ofynnol i'r grantî trydydd parti yswirio eiddo neu safle am ei werth adfer llawn tra bo'r gwaith yn cael ei wneud ac ar ôl iddo gael ei gwblhau. Os bydd colled, lladrad neu ddifrod, mae’n rhaid gwneud yr eiddo neu'r safle yn saff.
 • ei gwneud yn ofynnol i'r eiddo neu'r safle gael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr da pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau ac yn unol â'r cynllun rheoli a chynnal a chadw
 • nodi seiliau a fydd yn arwain at dynnu'r grant yn ôl neu'n ad-daladwy gan gynnwys y canlynol:
  • bod y grant trydydd parti yn torri unrhyw un o'ch telerau grant
  • bod y grantî trydydd parti llwyddiannus wedi ymddwyn yn dwyllodrus neu'n gamarweiniol mewn cysylltiad â'i gais am grant neu wrth gyflawni a chwblhau'r gwaith neu'r gweithgareddau
  • ein bod yn gofyn am ad-dalu'r grant neu atal ad-daliadau i chi
 • ei gwneud yn ofynnol i'r telerau uchod barhau i fod yn gymwys os yw'r eiddo neu'r tir a osodwyd neu a brydlesir
 • pennu sut y caiff y grant ei ad-dalu os gwerthir yr eiddo neu'r tir cyn i delerau'r grant cymunedol ddod i ben. Os yw'r ad-daliad yn ddyledus, dylid ei gyfrifo fel a ganlyn:Chart of grant contracts
 • ei gwneud yn ofynnol i'r grant gael ei ad-dalu os caiff yr eiddo neu'r tir ei osod neu ei brydlesu cyn i delerau'r grant cymunedol ddod i ben fel y digwyddodd pe bai'r eiddo neu'r tir wedi'i werthu ac eithrio pan fydd y grantî trydydd parti yn parhau i fod yn gyfrifol am:
  • rheoli a chynnal a chadw ac amod cyffredinol yr eiddo neu'r tir a nodir y rhwymedigaeth hon yn y cytundeb prydlesu; a
  • sicrhau bod yr eiddo neu'r tir sydd wedi'i yswirio am ei werth adfer llawn os bydd colled, lladrad neu ddifrod, a bod y rhwymedigaeth hon wedi'i nodi yn y cytundeb prydlesu;
  • gwaherddir y les rhag rhoi unrhyw brydlesi pellach ar yr eiddo neu'r tir
 • darparu bod yn rhaid ad-dalu ar neu cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau gwerthiant neu brydles yr eiddo;
 • datgan y gallwch drosglwyddo budd y cytundeb trydydd parti i ni ar unrhyw adeg a chaniatáu i ni gynnal unrhyw achos yn erbyn y grantî trydydd parti; a
 • datgan y bydd telerau'r grant cymunedol yn para am 10 mlynedd ar ôl cwblhau'r prosiect y gwnaed y grant ar ei gyfer.

Rheoli eich cynllun yn seiliedig ar ardal

Dylai'r adran hon o'ch AAP esbonio:

 • Sut y byddwch yn rheoli eich cynllun. Bydd angen i chi ddarparu naratif a diagram sy'n dangos pwy fydd yn gyfrifol am wahanol agweddau eich cynllun, pa arbenigedd fydd ganddynt a sut y gwneir penderfyniadau. Eglurwch sut y byddwch yn sicrhau bod cyfathrebu'n effeithiol yn fewnol a gyda ni.
   
 • Y prif risgiau a allai effeithio ar gyflawni eich cynllun a sut y caiff y rhain eu rheoli. Cyfeiriwch at unrhyw arolygon neu asesiad risg. Neilltuo pob risg i unigolyn sydd ag arbenigedd ac awdurdod priodol. Rydym yn disgwyl i lefel y risg sy'n gysylltiedig â'ch cynllun lywio faint o arian wrth gefn a nodwyd yng nghyllideb eich prosiect.
   
 • Sut y byddwch yn mynd ati i benodi pobl i swyddi newydd a chaffael gwaith arbenigol. Bydd angen i chi fodloni ein gofynion ar gyfer caffael staff, nwyddau a gwasanaethau sydd i'w gweld yn y canllawiau Derbyn Grant. Mae’n rhaid i chi ddarparu disgrifiadau swydd ar gyfer swyddi a briffiau newydd ar gyfer unrhyw waith arbenigol.
   
 • Os oes angen unrhyw gymeradwyaeth statudol arnoch ar gyfer gwaith rydych yn ei gynnig i dirwedd, adeiladau hanesyddol neu asedau hanesyddol eraill. Dylech ddweud wrthym sut yr ydych yn bwriadu cyflawni'r cymeradwyaethau angenrheidiol a chanlyniad unrhyw drafodaethau rhagarweiniol.
   
 • Sut y byddwch yn sicrhau eich bod yn bodloni'r safonau gofynnol ar gyfer ansawdd data a hygyrchedd os yw eich cynllun yn cynnwys cofnodi biolegol. Mae’n rhaid i unrhyw arsylwi rhywogaethau fodloni safonau a bennir gan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol. Os yw eich cynllun yn cyfrannu at dargedau cynllun gweithredu bioamrywiaeth y DU, rhanbarthol neu leol, mae’n rhaid i chi roi gwybod am allbynnau drwy'r  System Adrodd ar Weithredu Biolegol.    
   
 • Sut y byddwch yn sicrhau bod eich cynllun yn bodloni ein gofynion ar gyfer allbynnau digidol.
   
 • Amserlen sy'n dangos yr holl waith a gweithgareddau yn eich cynllun. Disgwyliwn i hyn fod yn gwbl fanwl am y ddwy flynedd gyntaf. Efallai y bydd gan flynyddoedd y dyfodol lai o fanylion os ydych yn bwriadu, yn ystod y cyfnod hwn, weithio i dreftadaeth sy'n eiddo i unigolion neu sefydliadau nad ydynt yn rhan o bartneriaeth y cynllun.
   
 • Dadansoddiad manwl o gost cyflwyno eich cynllun fel taenlen Excel. Cyflwyno cofnodion cost unigol yn yr un fformat ag adran cost prosiect y ffurflen gais gan ddefnyddio'r un categorïau.
   
 • Sut y byddwch yn sicrhau bod digon o arian parod i gyflawni eich cynllun. Rydym yn disgwyl i chi ddarparu llif arian. Bydd angen i chi ddweud wrthym, yn fanwl, sut yr ydych yn bwriadu codi unrhyw gyllid partneriaeth anwarantedig.
   
 • Sut rydych wedi cyfrifo unrhyw gostau o dan adennill costau llawn, os yw'n berthnasol i'ch cynllun. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am adennill costau llawn yn Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - canllawiau rhaglen £250,000-£5 miliwn.