Volunteering guidance

Canllaw Gwirfoddoli

Canllaw Gwirfoddoli

Canllaw Gwirfoddoli

Gwirfoddoli yw pan fydd rhywun yn treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth er budd cymdeithas, yr amgylchedd neu rywun nad ydynt yn perthyn yn agos iddo. Rhaid i wirfoddoli fod yn ddewis personol a wneir gan bob unigolyn.

Cyflwyniad

Gwirfoddoli yw pan fydd rhywun yn treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth o fudd i gymdeithas, yr amgylchedd neu rywun nad yw’n perthyn yn agos iddo. Rhaid i wirfoddoli fod yn ddewis a wnaed o wirfodd pob unigolyn.

Mae gweithredu cymdeithasol yn derm arall a ddefnyddir yn gynyddol i ddisgrifio gweithgarwch gwirfoddol. Caiff ei ddiffinio fel pobl yn dod at ei gilydd i helpu i wella eu bywydau a datrys problemau yn eu cymunedau. Mae'n ddielw, ddim yn orfodol, ac wedi'i gynllunio i beri newid cymdeithasol. Mae'n cynnwys gweithgareddau megis codi arian, perchenogaeth asedau cymunedol a chynnal grwpiau neu sefydliadau â chenhadaeth gymdeithasol.

Pam annog gwirfoddoli?

Wrth ddarparu cyfleoedd i wirfoddolwyr gallwch helpu eich prosiect i gyflawni ein canlyniadau cyllid, gan gynnwys:

 • Bydd amrediad ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth
 • Bydd pobl yn datblygu sgiliau
 • Bydd gan bobl lesiant gwell
 • Bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn.

Gall gwirfoddoli:

 • helpu i gynyddu amrywiaeth yn eich sefydliad, gan ddarparu ffyrdd ystyrlon i bobl newydd gymryd rhan a dylanwadu ar yr hyn a wnewch;
 • cynorthwyo pobl i feithrin sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy, i ddarganfod neu newid swyddi, neu helpu pobl sydd wedi ymddeol i gynnal a rhannu sgiliau;
 • rhoi hwb i hyder gwirfoddolwyr, eu llesiant a/neu eu hiechyd;
 • galluogi pobl i roi cynnig ar bethau newydd a chyfarfod â phobl eraill;
 • rhoi cyfle i sefydliadau gael gafael ar sgiliau newydd a ffyrdd newydd o edrych ar bethau;
 • helpu i ehangu gwasanaethau neu ymateb i alwadau yn y tymor byr;
 • creu cysylltiadau pwysig â'r gymuned, bod yn ymwybodol o safbwyntiau pobl, a darparu llysgenhadon pwerus ar eich cyfer;
 • cefnogi mentrau casglu arian a darparu cyfraniadau mewn da ar gyfer grantiau allanol.

Drwy ein hymchwil, rydym wedi sylwi nad yw gwirfoddolwyr treftadaeth yn aml yn adlewyrchu'r amrywiaeth yn y boblogaeth. Maent yn tueddu i fod yn wyn, yn hŷn ac yn meddu ar gymwysterau lefel uchel.

Hoffem gyflwyno manteision gwirfoddoli treftadaeth i amrediad mor eang â phosibl o bobl. Lle mae'r prosiectau'n cynnwys y rheini sy’n wahanol i'r gwirfoddolwyr treftadaeth 'nodweddiadol', gallwch weld effaith sydd hyd yn oed yn fwy cadarnhaol.

Mae cyfraith cyflogaeth yn gosod gwahaniaeth clir rhwng gwirfoddolwyr a gweithwyr neu gyflogeion â thâl (gan gynnwys prentisiaid). Mae’r Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn cynnig arweiniad, ac mae Llywodraeth y DU yn darparu gwybodaeth ynglŷn â statws cyflogaeth , gwirfoddoli (gan gynnwys treuliau), a hawliau cyflogaeth ar gyfer interniaid.

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi o'u hamser am ddim ac yn werth ardderchog am arian, ond nid ydynt heb gost chwaith. Ceisiwch gadw cydbwysedd rhwng lefel y gweithgarwch gwirfoddol a’r gost o'i reoli. Efallai y byddai'n fwy effeithiol cyflogi aelod cyflogedig newydd o staff na recriwtio, hyfforddi a rheoli nifer o wirfoddolwyr.

Rydym yn eich annog i gynnwys lleoliadau hyfforddi â thâl o fewn eich prosiect os yw hyn yn debygol o ddenu pobl newydd i'r sector na allant fforddio gwirfoddoli. Nid ydym yn cefnogi interniaethau di-dâl. Os yw eich prosiect Loteri Genedlaethol yn cynnwys cyfleoedd profiad gwaith di-dâl, ni ddylent bara mwy na phythefnos a dylent gynnwys treuliau.

Mae ffactorau allai eich annog i greu rôl â thâl yn cynnwys: diwrnodau gwaith disgwyliedig, rheolaidd; ymrwymiad i gyfrannu dros gyfnod hir, sefydlog; nifer uchel o oriau'r wythnos (e.e. uwch na 0.4 FTE); addewid i ddarparu contract neu waith cyflogedig pellach; dyletswyddau a gyflawnwyd yn flaenorol gan staff â thâl.

Pa fath o weithgareddau all gwirfoddolwyr eu gwneud?

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rolau pwysig yn llawer o’r prosiectau a ariennir gennym, ac maent wedi cyfrannu at bob math o weithgareddau. Gall gwirfoddolwyr wneud y canlynol:

 • Ymwneud â chynnal neu reoli prosiect, er enghraifft, gwneud penderfyniadau fel ymddiriedolwr, aelod o grŵp cyfeillion neu dîm rheoli prosiect, neu greu Ymddiriedolaeth a gwneud cais i CDL i achub a rhoi pwrpas cynaliadwy i ased treftadaeth.
 • Dod â gwybodaeth arbenigol benodol neu gysylltiadau, megis gweithwyr proffesiynol sy’n cynnig codi arian, addysgu neu sgiliau TG, neu bobl sy’n ymuno â phanel ieuenctid neu gymunedol i helpu i ddenu ymwelwyr newydd.
 • Darparu unrhyw ran o'ch prosiect, o weithgareddau allgymorth neu deuluol i deithiau tywysedig; o recordio rhywogaethau neu hanesion llafar i ymchwilio i hanes lleol a’i rannu; ac o warchod safleoedd hanesyddol a chynefinoedd i gatalogio neu arddangos casgliadau.

Gall gwirfoddolwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau ar safle treftadaeth, neu wirfoddoli o bell, wedi'i gynnal trwy dechnoleg. Gall eich prosiect greu cyfleoedd i unigolion neu grwpiau, gan gynnwys teuluoedd, busnesau neu rwydweithiau cymunedol.

Gallwch ddarganfod mwy o esiamplau o weithgareddau gwirfoddoli o fewn prosiectau CDL trwy edrych ar ein hastudiaethau achos a'n cymuned ar-lein

Cynllunio eich gweithgarwch gwirfoddol

Polisi gwirfoddoli

Os ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr yn eich prosiect, bydd angen Polisi Gwirfoddoli arnoch. Dylai eich polisi gael nodau clir a chynhwysol i hyrwyddo gwirfoddoli. Dylai gael ei gymeradwyo gan bennaeth eich sefydliad a'ch llywodraethwyr neu ymddiriedolwyr. Gwnewch yn siŵr bod eich staff yn ymwybodol o'r polisi, ac y caiff ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd.

Cynlluniau manwl

Cynhaliwch asesiad anghenion ar gyfer eich prosiect. Pam rydych chi angen gwirfoddolwyr? Pa fath o rolau neu dasgau y byddant yn eu cyflawni? Pwy sydd yn gwirfoddoli neu ddim yn gwirfoddoli gyda chi ar y funud? Pa grwpiau o bobl y byddwch yn eu recriwtio fel rhan o'r prosiect hwn? Sut fydd hyn yn cynyddu'r amrywiaeth o wirfoddolwyr yn eich sefydliad?

Bydd cynlluniau manwl yn gwella safon eich prosiect a chyfleoedd gwirfoddoli. Byddwn yn gofyn i chi fod yn glir o ran rolau'r gwirfoddolwr a chyllidebau perthnasol yn eich cynllun prosiect ar gyfer grantiau rhwng £10,000 a £250,000 neu gynllun gweithgarwch ar gyfer grantiau rhwng £250,000 a £5 miliwn. Dylai hyn gynnwys: y math o bobl y byddwch yn eu recriwtio, yr hyfforddiant y byddant yn ei dderbyn, y tasgau y byddant yn eu cwblhau, a'r canlyniadau yr ydych yn anelu at eu cyflawni.

Casglu Data

Ystyriwch gasglu data a’i werthuso o’r dechrau. Byddwn yn disgwyl i chi gasglu data ar nifer y gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn eich prosiect, pwy ydynt, a nifer yr oriau y maent yn eu cyfrannu yn ystod, ac ar ôl eich prosiect. Byddwn yn disgwyl i safbwyntiau unrhyw wirfoddolwyr ynglŷn â'u profiad gael eu cynnwys yn eich adroddiadau gwerthuso prosiect i helpu i ddangos sut y gwnaethoch gyflawni ein canlyniadau cyllid.

Unwaith i chi nodi beth fydd gwirfoddolwyr yn ei wneud fel rhan o'ch prosiect, a phwy yr hoffech eu cynnwys, mae pum prif ran i fynd i'r afael â hwy:

 • Datblygu'r cyfleoedd cywir sy'n addas i wirfoddolwyr posibl
 • Recriwtio sy'n cynnwys pobl newydd
 • Rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr
 • Hyfforddi gwirfoddolwyr i gynyddu sgiliau a gwybodaeth
 • Prisio eich gweithgarwch gwirfoddoli i gynhyrchu cyllideb realistig.

Datblygu cyfleoedd

Unwaith i chi greu cynllun ar gyfer pwy y gallech ei gynnwys i gymryd rhan a beth y gallai ei wneud, bydd angen i chi ddatblygu cyfleoedd hygyrch ac atyniadol i'r gwirfoddolwyr hyn.

Siaradwch â'r grwpiau a'r sefydliadau yr hoffech weithio gyda hwy, yn ogystal â gwirfoddolwyr presennol. Darganfyddwch pam y byddai pobl eisiau gwirfoddoli, pa fath o gyfleoedd fyddai'n addas iddynt, a beth allai eu rhwystro rhag cymryd rhan.

Annog pobl i gymryd rhan

Meddyliwch am yr hyn sy'n annog pobl ifanc a phobl hŷn i wirfoddoli a theilwra eich cyfleoedd i ddenu gwahanol oedrannau er enghraifft, i ddatblygu sgiliau, i ychwanegu at eu CV, i gyfarfod â phobl, i gadw'n heini neu i roi rhywbeth yn ôl i sefydliad sydd wedi eu hysbrydoli.

Mae gwirfoddolwyr yn amrywio'n eang o ran yr ymrwymiad y gallant ei roi. Mae rhai gwirfoddolwyr yn hapus i ymuno â sefydliad yn amhendant a chadw eu cyfraniad yn hyblyg, ond mae’n well gan eraill wirfoddoli mewn prosiectau penodol gyda dechrau a diwedd. Mae rhai gwirfoddolwyr eisiau gweithio yn yr awyr agored ac yn hoff o waith ymarferol; byddai'n well gan eraill gwblhau tasgau gartref.

Gall dulliau newydd megis gwirfoddoli am gyfnod byr neu ficro-wirfoddoli annog y rheini nad ydynt yn gallu ymrwymo, gan gynnwys myfyrwyr, rhieni a gweithwyr proffesiynol. Gall rolau hyblyg ddatrys problemau ynghylch lleoliad ac amser. Gallai hyn gynnwys tasgau digidol neu dasgau eraill y gellir eu gwneud ar-lein, sesiynau galw heibio, neu bartneriaethau â sefydliadau mewn lleoliadau eraill.

Gall cyfleoedd gwirfoddoli teuluol achlysurol fod o ddiddordeb i rai pobl. Gall cyfleoedd mwy dwys fod yn atyniadol i'r rheini sy'n awyddus i feithrin sgiliau a phrofiad. Efallai y bydd pobl sydd eisiau datblygu rhwydweithiau cymdeithasol newydd yn ffafrio gweithgarwch rheolaidd ar y safle yn gweithio ochr yn ochr ag eraill.

Dileu rhwystrau i wirfoddolwyr

Gall pobl gael eu rhwystro neu eu hatal rhag gwirfoddoli am amryw o resymau. Ymhlith y rhesymau a allai atal pobl rhag gwirfoddoli mae:

 • Rhwystrau ffisegol, diwylliannol neu ariannol
 • Dim dealltwriaeth o werth a phwrpas gwirfoddoli
 • Teimlo nad oes croeso iddynt
 • Diffyg amser neu drafnidiaeth
 • Diffyg hyder
 • Dim ymwybyddiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli.

Meddyliwch am rwystrau ariannol i wirfoddoli, a chrëwch gyfleoedd nad ydynt yn cynnwys costau i wirfoddolwyr neu lle gall costau gael eu had-dalu. Gellir mynd i'r afael â materion ynghylch hyder trwy hyfforddiant yn ogystal â chynlluniau 'cyfeillio' rhwng gwirfoddolwyr sydd â mwy a llai o brofiad, neu fentora gan aelodau o staff. Os yw pobl yn amharod i wirfoddoli yn y maes treftadaeth am resymau diwylliannol, gallech ymgysylltu â hyrwyddwyr cymunedol, neu greu cyfleoedd i wirfoddoli trwy sefydliadau sydd â chysylltiadau cymunedol presennol.

Os ydych yn ddarparwr gwasanaeth, disgwyliwn i chi gyflawni'ch ymrwymiadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 fel rhan o'ch busnes bob dydd. Gallwn ystyried costau addasiadau rhesymol er mwyn i bobl anabl allu gwirfoddoli (megis darparu cymorth a gwasanaethau cynorthwyol) fel rhan o brosiect ehangach.

Recriwtio

Gallech annog pobl wahanol i wirfoddoli drwy ddelio â recriwtio mewn ffordd wahanol.

Hysbysebwch swyddi gwag gwirfoddol gyda disgrifiadau rôl clir, sy'n amlinellu dyletswyddau, cyfleoedd datblygu strwythuredig, a'r cymorth a fydd ar gael i wirfoddolwyr. Dylech gynnwys gwybodaeth a allai gymell pobl neu fynd i'r afael â phryderon posibl. Er enghraifft, gallech dynnu sylw at gyfleoedd hyfforddi, ac esbonio y bydd treuliau’n cael eu talu.

Dylech greu deunyddiau cyhoeddusrwydd cynhwysol sy'n apelio at y bobl yr hoffech eu recriwtio, er enghraifft, pobl ifanc. Gwnewch yn siŵr fod deunyddiau yn y fformat, iaith a lleoliad cywir (gan gynnwys sianeli digidol) i gyrraedd eich cynulleidfa darged.

Meddyliwch am sut y gallech annog amrediad amrywiol o wirfoddolwyr posibl megis:

 • datblygu partneriaethau gyda sefydliadau cymunedol
 • mynychu digwyddiad lleol gyda stondin yn rhoi'r cyfle i bobl ofyn cwestiynau a chofrestru
 • cynnig sesiynau blasu sy'n rhoi'r cyfle i bobl roi cynnig arni cyn ymrwymo.

Mae amrywiaeth o lefydd ar-lein i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli. Mae'r rhain yn cynnwys:

Ystyriwch ddewisiadau gwahanol i geisiadau a chyfweliadau ffurfiol. Gall ffurflenni cais hir fod yn rwystr i wirfoddolwyr posibl felly cadwch unrhyw ffurflenni’n syml. Gallech gynnal digwyddiadau cyfeillgar, ar sail proses ddethol gyfranogol, gan gynnwys y cyfle i gyfarfod â staff a gwirfoddolwyr eraill, a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp. Gallai sgwrs anffurfiol hefyd roi'r cyfle i ymgeiswyr ddweud wrthych pam yr hoffent wirfoddoli, beth yr hoffent ei wneud a'r amser y gallant ei roi.

Rheoli a chefnogi

Mae angen strwythurau a systemau ar sefydliadau i reoli a chefnogi gwirfoddolwyr. Dylai fod  rywun yn eich sefydliad sydd â chyfrifoldeb dros y gwirfoddolwyr. Gallai’r unigolyn hwn fod yn rheolwr gwirfoddol penodol, neu gallai fod yn rhan o ddyletswyddau ehangach unigolyn. Gallai fod yn gyflogai neu’n wirfoddolwr, ond bydd yn rhaid bod ganddo’r profiad a'r gefnogaeth gywir er mwyn cyflawni'r rôl hon. Rhaid cynnwys cyfrifoldebau yn ei ddisgrifiad rôl neu swydd. Os ydych yn recriwtio rheolwr gwirfoddoli cyflogedig newydd fel rhan o'ch cais prosiect CDL, rhaid i chi ddarparu disgrifiad o'r swydd.

Mae amrediad o faterion y dylech eu hystyried:

Yswiriant – Rhaid i wirfoddolwyr o bob oed gael eu diogelu naill ai o dan yswiriant atebolrwydd cyflogwr neu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Yn dibynnu ar y math o waith a wneir, efallai y bydd angen yswiriant indemniad proffesiynol ar eich sefydliad hefyd. Dylai polisïau grybwyll gwirfoddolwyr yn benodol oherwydd efallai nad ydynt yn cael eu diogelu’n awtomatig.

Polisi’r sefydliad Dylech gyfeirio at wirfoddolwyr ym mhob un o bolisïau neu ddogfennau perthnasol y sefydliad, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i Bolisi Iechyd a Diogelwch (er enghraifft, dulliau gweithio ar eich pen eich hun ac ati), Polisi Diogelu, Polisi Rheoliad Diogelu Data, asesiadau risg sefydliadol sy'n cael eu diweddaru, a Chytundebau Lefel Gwasanaeth mewn perthynas â gwasanaeth cwsmeriaid.

Diogelu – Mae gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim i wirfoddolwyr ond fel arfer maent ond yn briodol ac ar gael i'r rheini sy’n gofalu am blant neu oedolion sy'n agored i niwed ar eu pen eu hunain neu ar sail reolaidd. Gall y broses gymryd cryn dipyn o amser felly cynlluniwch ymlaen llaw. Mae prosiectau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â goruchwylio gwirfoddolwyr ifanc neu wirfoddolwyr sy'n agored i niwed yn gyfrifol am ddiogelu, penodi unigolyn penodol â chyfrifoldeb diogelu a sicrhau bod gwirfoddolwyr yn gwybod pwy i siarad â nhw os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Sefydlu– Dylech ddarparu cynllun sefydlu priodol i wirfoddolwyr, gyda mewnbwn gan staff uwch os yn bosib. Gall llawlyfr i wirfoddolwyr ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i staff a gwirfoddolwyr am bolisïau a gweithdrefnau eich sefydliad, gan gynnwys er enghraifft iechyd a diogelwch. Bydd angen gwybodaeth ar wirfoddolwyr ynglŷn â threuliau, gan gynnwys pa eitemau y gellir eu hawlio, unrhyw derfynau neu symiau gosodedig (megis milltiredd) a sut y dylid gwneud hawliadau. Efallai y bydd angen i chi fod yn ymwybodol o reolau budd-dal mewn perthynas â gwirfoddoli a strwythuro taliadau treuliau fel nad yw hawliau’n cael eu peryglu.

Rolau a heriau strwythuredig – Efallai yr hoffech ymrwymo i gytundebau gwirfoddoli gyda gwirfoddolwyr. Mae'r rhain yn gosod rolau a chyfrifoldebau ar y ddwy ochr. Gall fod yn ddefnyddiol gosod heriau mesuredig gyda gwirfoddolwyr, ac adolygu tasgau a pherfformiad gwirfoddolwyr yn rheolaidd. Dylai fod cyfleoedd strwythuredig i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a/neu brofiad proffesiynol gwirfoddolwyr unigol.

Adborth ar wirfoddoli – Darparwch ffyrdd i wirfoddolwyr rannu eu meddyliau, syniadau a'u profiadau, nid yn unig gyda'u goruchwyliwr ond gyda chydweithwyr a'r sefydliad ehangach. Mae gan rai sefydliadau fforwm gwirfoddoli fel y gall gwirfoddolwyr fwydo eu safbwyntiau i strwythurau ehangach. Mae'n syniad da cynnal cyfweliadau/gwerthusiad ymadael gyda gwirfoddolwyr i helpu i wella eich gwaith â gwirfoddolwyr yn y dyfodol.

Gwobr a chydnabyddiaeth – Peidiwch ag anghofio gwobrwyo gwirfoddolwyr a chydnabod y cyfraniad y maent wedi'i wneud. Gallai hyn gynnwys digwyddiadau arbennig, ymweliadau, geirda, ac ati. Defnyddia rhai sefydliadau gynlluniau 'bancio amser', i alluogi gwirfoddolwyr i ennill gwobrau, sy'n cynnwys ymweliadau â mannau treftadaeth, a gostyngiadau lleol. Mae'r cerdyn Young Scot yn un enghraifft.

Ystyriwch weithio tuag at y safon a gydnabyddir yn genedlaethol ’Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’, fel y bydd gan eich gwirfoddolwyr, yn ogystal â rhanddeiliaid allanol, hyder yng ngallu eich sefydliad i ddarparu rheolaeth dda.

Hyfforddi gwirfoddolwyr a rheolwyr gwirfoddoli

Bydd yr hyfforddiant yr ydych yn ei gynnig i wirfoddolwyr yn dibynnu ar y mathau o dasgau y byddant yn eu gwneud, nifer y gwirfoddolwyr y mae angen i chi eu hyfforddi a'r adnoddau sydd ar gael i chi. Mae tri phrif ffordd o ddarparu hyfforddiant a dylech gynnwys y costau priodol yn eich cyllideb:

Hyfforddiant yn y gwaith: lle mae aelod o staff neu wirfoddolwr arall yn dangos i wirfoddolwyr newydd sut i wneud tasg, a'u goruchwylio wrth iddynt ei gwneud. Mae hwn yn ddull cost isel ac yn fwyaf priodol pan fydd gennych niferoedd isel o wirfoddolwyr neu'n hyfforddi un i un.

Rhaglen hyfforddiant mewnol: lle mae gwybodaeth fanwl am faterion neu dasgau yn angenrheidiol. Er enghraifft, efallai y bydd angen hyfforddiant manwl ar wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed ynghylch gosod amodau a diogelwch. Bydd angen adnoddau arnoch i ddatblygu cwrs yn ogystal â phobl sy'n gyfathrebwyr hyderus ac yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith a'r arfer gorau. Mae'n fwyaf priodol pan fyddwch yn derbyn gwirfoddolwyr newydd mewn grwpiau ac mae'n ddefnyddiol i edrych ar esiamplau penodol sy'n berthnasol i'ch prosiect.

Hyfforddiant allanol: lle caiff gwirfoddolwyr fynychu cwrs cyhoeddus agored neu gallwch ddefnyddio hyfforddwr i gynnal cwrs ar gyfer eich sefydliad. Er bod hyn weithiau'n ddrud, gall helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau arbenigol. Bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i gyrsiau priodol -  efallai y gall eich canolfan gwirfoddoli leol neu goleg addysg bellach eich helpu, a hefyd sefydliadau treftadaeth, megis eich ymddiriedolaeth bywyd gwyllt leol, neu rwydwaith cymorth sector gwirfoddoli'r awdurdod lleol. Efallai y gallwch rannu costau darparu hyfforddiant gyda sefydliadau eraill yn eich ardal neu ddarparu pecynnau e-ddysgu neu weminarau addas.

Gall rhai gwirfoddolwyr fod â diddordeb mewn ennill cydnabyddiaeth ffurfiol ar gyfer eu hyfforddiant mewn sgiliau penodol trwy ddysgu achrededig neu gwblhau cymwysterau galwedigaethol. Bydd angen i chi weithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy i ddarparu cymwysterau llawn neu unedau unigol. Gall hyn gynyddu'r tebygolrwydd o ennill gwaith â thâl o brofiad gwirfoddol.

Gall cyfraniad gwirfoddolwyr hefyd gael cydnabyddiaeth trwy raglenni megis Gwobr John Muir a’r Wobr ar gyfer Sgiliau Gwirfoddoli yn yr Alban.

Mae mentrau penodol ar gael hefyd sy'n annog pobl ifanc i wirfoddoli megis  Gwobr Gwirfoddoli Ieuenctid a Menter Gwirfoddolwyr y Mileniwm yng Nghymru, a’r Saltire Award yn yr Alban.

Gallwn helpu i ariannu unrhyw hyfforddiant sydd ei angen ar eich cydlynydd gwirfoddoli. Mae gwobrau achrededig ar gyfer hyfforddiant rheoli gwirfoddolwyr ar gael trwy sawl sefydliad.

Prisio eich gweithgarwch gwirfoddoli

Nid yw gwirfoddolwyr yn ddi-gost. Gwnewch yn siŵr eu bod yn cael profiad da fel rhan o'ch prosiect drwy ddatblygu cyllideb realistig, gan gynnwys:

Recriwtio I recriwtio gwirfoddolwyr newydd bydd angen deunyddiau cyhoeddusrwydd priodol arnoch, hysbysebion a/neu ddigwyddiadau sydd wedi'u dylunio i gyrraedd ac annog y bobl yr hoffech eu targedu.

Hyfforddi – Bydd angen i wirfoddolwyr ymgymryd â chynllun sefydlu llawn yn eich sefydliad yn ogystal ag unrhyw hyfforddiant sy’n gysylltiedig â thasgau unigolion.

Y cyfle i hawlio costau – Ni ddylai gwirfoddolwyr fod ar eu colled yn ariannol. Mae'r prif gostau'n debygol o fod yn gostau teithio rhesymol i'r lle gwirfoddoli ac oddi yno, ac unrhyw deithio sydd ei angen fel rhan o'r dasg y maent yn rhan ohoni; mae rhai sefydliadau yn ad-dalu gwirfoddolwyr am gostau prydau sylfaenol. Efallai y bydd angen i rai gwirfoddolwyr hawlio costau gofal plant a threuliau eraill.

Gwagle a chyfarpar - Yn dibynnu ar y rôl, efallai y bydd angen desg ar rai gwirfoddolwyr, ynghyd â mynediad at ffôn a chyfrifiadur (ac felly dylid dyrannu cyfran o orbenion y sefydliad). Efallai y bydd angen dillad, offer neu gyfarpar arbenigol arnynt; yn dibynnu ar y rôl, ar gyfer rhesymau iechyd a diogelwch efallai y bydd gennych gyfrifoldeb i ddarparu  Cyfarpar Diogelu Personol i wirfoddolwyr megis sbectol, menig neu esgidiau. Gall gwirfoddolwyr anabl fod angen addasiadau yn y gweithle, megis meddalwedd cyfrifiadurol.

Rheolaeth –  Fel staff, mae gwirfoddolwyr yn cyflawni orau pan gânt eu rheoli'n effeithiol a bydd angen i chi ddyrannu staff, amser ac adnoddau'n briodol. Gallai hyn gynnwys hyfforddi staff i reoli gwirfoddolwyr, cyflawni adolygiadau gwirfoddoli, cadw cofnodion dysgu, a chynnal cyfweliadau ymadael.

Cydnabod gwirfoddolwyr – Efallai y dymunwch gydnabod cyfraniad eich gwirfoddolwyr a chreu cyfleoedd iddynt deimlo'n fwy cysylltiedig â'ch sefydliad trwy drefnu digwyddiadau dathlu, achlysuron cymdeithasol neu ymweliadau 'mynd i weld' i ddysgu oddi wrth arfer da mewn llefydd eraill.

Gwerthuso profiad gwirfoddolwyr – Dylech gynnwys tystiolaeth o ganlyniadau i wirfoddolwyr yn eich adroddiad gwerthuso diwedd y prosiect. Efallai y bydd angen i chi gyllido ar gyfer gwerthuswr annibynnol i ddogfennu profiad eich gwirfoddolwyr ac unrhyw effeithiau perthnasol.

Efallai y bydd hefyd angen i chi ystyried unrhyw gostau sy’n ymwneud ag yswiriant, diogelu a datblygu polisïau a gweithdrefnau os nad yw'r rhain yn eu lle eisoes.

Mae datblygu cyllideb realistig yn bwysig iawn. Gall y profiad o wirfoddoli fynd o chwith os nad oes gan sefydliadau'r adnoddau i gefnogi a hyfforddi gwirfoddolwyr yn gywir.

Amser gwirfoddoli fel cymorth mewn da gallwch ddefnyddio'r oriau y mae gwirfoddolwyr yn eu rhoi i gyfrif yn erbyn eich arian cyfatebol. Bydd yn rhaid i chi gadw cofnod o'r gweithgarwch y mae eich gwirfoddolwyr yn ei wneud wrth i'ch prosiect fynd yn ei flaen a chyflwyno hyn gyda'ch cais am gyllid. Ceir mwy o fanylion yng nghanllawiau'r cais.

Mwy o wybodaeth ac adnoddau

Mae pedwar sefydliad datblygu gwirfoddolwyr yn y DU, yn gweithio'n strategol ar draws y sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. Gallent eich helpu i ddatblygu polisïau gwirfoddoli, darganfod cyrsiau hyfforddi a'ch cysylltu â gwirfoddolwyr a chanolfannau gwirfoddoli yn eich ardal.

Y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddoli: http://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering

Volunteer Scotland: www.volunteerscotland.org.uk

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:  https://www.wcva.org.uk/home?seq.lang=cy-GB

Gogledd Iwerddon: www.volunteernow.co.uk

Mae Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig hefyd yn darparu canllawiau a pholisïau:

Llywodraeth y DU: www.gov.uk/volunteering

Llywodraeth yr Alban: www.gov.scot/Publications/2004/05/19348/36990

Llywodraeth Cymru:  https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/150805-volunteering-policy-cy.pdf

Mae llawer o ffynonellau gwybodaeth a chanllawiau defnyddiol eraill ar-lein, gan gynnwys:

Y Grŵp Gwirfoddolwyr Treftadaeth (HVG): http://www.heritagevolunteeringgroup.org.uk/

Y Sefydliad Ymchwil Gwirfoddoli: www.ivr.org.uk

Volunteer centre finder (Lloegr): www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/find-a-volunteer-centre