Museum photograph on mobile phone

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Helpu'r sector i ffynnu

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn awyddus i ddatblygu eu defnydd o dechnoleg ddigidol. Mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, a lansiwyd ym mis Chwefror 2020, wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu.

Mae digidol yn cadw pobl sy'n gysylltiedig â threftadaeth. Gall helpu sefydliadau treftadaeth i oroesi pandemig y coronafeirws (COVID-19) a symud i ddyfodol mwy gwydn a chreadigol. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau amrywiol profiad digidol sefydliadau treftadaeth.

Bydd hyfforddiant, adnoddau a chyllid newydd ar gael yn ddiweddarach yn 2021 – dewch yn ôl i'r dudalen hon yn y dyfodol agos i gael rhagor o wybodaeth. 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thicio'r blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Woman using a laptop under a tree

Sut rydym yn eich helpu

Lab Treftadaeth Ddigidol

Group planning at a table

Rheolir y rhaglen hon gan Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau mewn partneriaeth ag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a The Collections Trust - ac fe'i hariannwyd drwy gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'n rhaglen rydd i sefydliadau treftadaeth bach a chanolig sy'n ceisio datblygu eu galluoedd digidol. Darparodd y rhaglen weithdai a digwyddiadau, bwtcamps digidol ac academi sgiliau digidol The Lab.

Bydd sefydliadau treftadaeth y DU yn gallu cael mynediad i weithdai ar-lein, digwyddiadau hyfforddi a bwtcamps digidol a fydd yn para hyd at Wanwyn 2021.

Taking a photo of a beach using a mobile phone

Treftadaeth Ddigidol

Rhaglen sgiliau digidol yw Treftadaeth Ddigidol dan arweiniad The Heritage Alliance ac a gefnogir gan by Media Trust, Charity Digital a Naomi Korn Associates. Mae'r rhaglen yma’n cynnig hyfforddiant, dosbarthiadau meistr ac adnoddau sy'n canolbwyntio ar farchnata, ymgysylltu â chynulleidfaoedd, eiddo deallusol, diogelu data ac offer a phrosesau busnes ar-lein.

Tan fis Gorffennaf 2021, bydd Treftdaeth Ddigidol yn cefnogi dros 700 o sefydliadau treftadaeth.

Arwain cwrs y Sector

Young people working on laptops

Cwrs datblygiad proffesiynol mewn Arweinyddiaeth Ddigidol yw Arwain y Sector Culture24. Mae carfan o 16 o arweinwyr o sefydliadau treftadaeth canolig i fawr ledled y DU yn cymryd rhan.

Mae cwrs 2020 eisoes wedi dechrau, ond cadwch olwg am newyddion ar y niferoedd a dderbynnir yn 2021. Byddwn hefyd yn rhannu canfyddiadau'r cwrs eleni.


Canllawiau digidol

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i ddechrau mewn meysydd digidol allweddol:

Ysgogi Arloesedd, Mentergarwch a Chydweithredu

Person and child looking at computer holding butterfly identification sheets
Cadwraeth Glöynnod Byw. Credyd: Ben Hanson

Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddwyd cylch newydd o ddyfarniadau. Bydd y rhain yn helpu sefydliadau treftadaeth i ddefnyddio digidol i ymateb i heriau cyfredol a pharatoi'r sector ar gyfer y dyfodol.

Bydd manylion am sut i gymryd rhan ar gael cyn bo hir – dewch yn ôl i'r dudalen hon a chofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Y prosiectau yw:

  • Symud Digidol Ymlaen: Bydd Yr Ymddiriedolaeth Ddigidol Elusennol yn darparu hyfforddiant a digwyddiadau am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth bach a chanolig i ddefnyddio digidol i sbarduno gwydnwch a llwyddiant busnesau.
  • Canolfan adnoddau digidol ar-lein newydd ar gyfer y sector treftadaeth. Bydd tri thîm o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Dreftadaeth yn cydweithio i ymchwilio ac ateb 100 cwestiwn digidol mwyaf dybryd y sector treftadaeth mewn amrywiaeth o adnoddau dysgu ar-lein am ddim. Bydd y pynciau'n cynnwys ymgysylltu digidol, creu cynnwys, cynllunio adferiad ac arweinyddiaeth ddigidol.
  • Treftadaeth Gysylltiedig: Rydym wedi ariannu wyth rhwydwaith i gefnogi cymunedau ymarfer i gyfuno adnoddau ac arbenigedd o amgylch ardaloedd treftadaeth penodol. Bydd y rhwydweithiau'n agor pynciau treftadaeth i ystod ehangach o bobl, gan ddod â dealltwriaeth newydd a mwy o berthnasedd.

Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol a diweddariadau isod: