Awgrymiadau da ar gyfer gweithio hybrid yn y sector treftadaeth

Awgrymiadau da ar gyfer gweithio hybrid yn y sector treftadaeth

Screenshots of Teams webinar of the host and the three speakers
Wrth i lawer o sefydliadau treftadaeth ystyried ffyrdd newydd o weithio, mae arweinwyr digidol yn archwilio'r cyfleoedd a'r heriau sydd ar y gorwel.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi gyrru llawer o sefydliadau treftadaeth i gymryd y naid i weithio hybrid. Dyma lle mae staff a gwirfoddolwyr yn rhannu eu hamser rhwng gweithio mewn swyddfa a lleoliadau eraill fel eu cartref.

Ym mis Mawrth, cymerodd uwch weithwyr treftadaeth proffesiynol ran yn y weminar gyntaf o'r rhaglen Arwain y Sector, a oedd yn edrych ar arfer gorau ar gyfer gweithio hybrid a sut i addasu i'r ffordd newydd hon o weithio.

Rwy'n credu bod y pandemig wedi gorfodi arbrofion arnom i gyd sydd wedi chwalu'r syniad hwn o beth yw gwaith, beth yw'r swyddfa, sut beth ddylai'r diwylliant fod.

Zak Mensah, Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Birmingham

Caiff Arwain y Sector ei gynnal gan Culture24 a'i gefnogi gan fenter Sgiliau Digidol y Gronfa Treftadaeth.

Y tri siaradwr oedd: 

 • Zak Mensah, Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Birmingham (prif siaradwr) 
 • Lisa Westcott Wilkins, Rheolwr Gyfarwyddwr DigVentures 
 • Mark Bishop, Cyfarwyddwr Cwsmer ac Achos yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban 

Rydym wedi crynhoi'r uchafbwyntiau o'r sgwrs i'ch helpu i arbrofi gyda gweithio hybrid yn eich sefydliad.

Screenshot from Teams webinar of Zak Mensah discussing hybrid working in the heritage sector
Gair i gall gan Zak Mensah

Canolbwyntio ar ddiwylliant gwaith ac iechyd meddwl

 • canolbwyntio ar gefnogi iechyd meddwl a llesiant pobl
 • sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith
 • fel enghraifft – cofnodi cyfarfodydd rhithwir fel y gall y rhai na allent fynychu wylio i'w helpu i deimlo'n llai ynysig ac yn fwy cysylltiedig â'r tîm

Dylunio contractau cymdeithasol

Screenshot from Teams webinar of Lisa Westcott Wilkins discussing hybrid working in the heritage sector
Awgrymiadau da gan Lisa Westcott Wilkins
 • mae contract cymdeithasol yn gytundeb rhyngoch chi a'ch cydweithwyr ar sut a phryd i gysylltu â'ch gilydd
 • gall fod yn ffurfiol neu'n anffurfiol
 • mae'n cefnogi iechyd meddwl pobl a gall helpu i greu lle diogel iddynt

Adeiladu amser paratoi ar gyfer cyfarfodydd hybrid

 • gall gymryd hyd at dair gwaith cyhyd i drefnu cyfarfod hybrid
 • paratoi sut y bydd y cyfarfod hybrid yn gweithio, megis gwirio'r offer yn barod
 • sicrhau bod y rhai sy'n cymryd rhan o bell yn cael yr un cyfleoedd i gyfrannu â'r rhai yn yr ystafell
Screenshot from Teams webinar of Mark Bishop discussing hybrid working in the heritage sector
Arferion gorau gan Mark Bishop

Cael canllaw gweithio hybrid

 • cynnwys canllawiau ar beth yw gweithio hybrid, pa rolau sy'n gymwys, beth yw'r rheolau gwahanol ar gyfer gweithio yn y cartref a'r swyddfa
 • sicrhau bod pawb yn rhan o'r gwaith o greu'r canllawiau
 • ceisio bod yn hyblyg

Mae rhoi hyblygrwydd i rywun yn rhoi ymddiriedaeth iddynt

 • gweithio hybrid yn agor cyfleoedd ar gyfer hyblygrwydd
 • mae'n dangos i staff eich bod yn ymddiried ynddynt, sy'n allweddol i weithio o bell

 

Heriau a sut i'w goresgyn

Efallai na fydd cartref yn lle diogel i bawb

 • trefnu archwiliadau rheolaidd, boed yn ddigidol neu'n bersonol
 • caniatáu i bobl weithio o'r swyddfa pan fydd angen iddynt nid yn unig, ond eisiau 
 • creu contractau cymdeithasol 

Mae rhai rolau yn fwy hybrid nag eraill a allai achosi rhywfaint o ddrwgdeimlad

 • ceisio rhoi hyblygrwydd i bawb yn y sefydliad 
 • gofyn i bawb pa fanteision eraill y gallent eu defnyddio yn lle gweithio gartref 
 • cael arweiniad clir ar y gwahanol rolau o fewn y sefydliad 

Cymerwch ran yn y seminar am ddim nesaf

Gwyliwch gwestiynau ateb y panel a thrafodwch weithio hybrid ymhellach yn y fideo uchod. 

Darganfyddwch beth sydd ar y gweill yn y rhaglen Arwain y Sector.

Rhagor o wybodaeth

Mae Arwain y Sector yn rhan o'n menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £3.5 miliwn, a gynlluniwyd i godi sgiliau a hyder digidol ar draws sector treftadaeth y Deyrnas Unedig gyfan.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau a'r cyfleoedd hyn a phrosiectau a chyfleoedd eraill:

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...