Dathlu dwy flynedd o Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Dathlu dwy flynedd o Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Menyw yn gweithio'n ddigidol
Fis yma, rydym yn nodi dwy flynedd o'n menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth drwy edrych ar ba mor bell rydym wedi dod, a ble rydym yn mynd nesaf.

Cynlluniwyd Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i fagu sgiliau digidol a hyder ar draws sector treftadaeth y DU, a lansiwyd ym mis Chwefror 2020.

Pan darodd pandemig y coronafeirws (COVID-19) y DU ym mis Mawrth, daeth ffyrdd digidol o weithio yn fwy pwysig nag erioed am gadw sefydliadau i gynnal eu hunain a chysylltu pobl â threftadaeth. Daeth y fenter i'r amryddawn i ddiwallu anghenion newydd a brys, gan helpu miloedd o sefydliadau i ddatblygu eu defnydd o ddigidol.

"Diolch i'n holl sefydliadau partner anhygoel, mae'r fenter wedi gallu darparu cymorth amserol ac effeithiol i ddatblygu'r sgiliau a'r dulliau digidol hanfodol sydd eu hangen i ymateb i heriau'r ddwy flynedd ddiwethaf, ac a fydd yn helpu'r sector ymhell i'r dyfodol."

Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol y Gronfa Treftadaeth

Hyd yn hyn, mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi helpu ac ariannu 65 o brosiectau ledled y DU, ochr yn ochr â chyllid adfer a'n rhaglen ariannu agored.

I ddathlu, mae prosiectau a ariennir gennym wedi cymryd rhan mewn ffilm sy'n dathlu'r effaith y mae cyllid Sgiliau Digidol wedi'i chael ar eu sefydliadau.

Buom hefyd yn siarad â Phrif Swyddog Gweithredol Wikimedia Lucy Crompton-Reid, sy'n cynnig ei chyngor arbenigol ar weithio gyda gwirfoddolwyr digidol – sgil hanfodol a amlygwyd yn ein hymchwil Agweddau a Sgiliau  Digidol ar gyfer Treftadaeth (DASH).

Uchafbwyntiau o'r ddwy flynedd ddiwethaf

Ers 2020, rydym wedi ehangu'r fenter mewn ymateb i adborth gan y sector i ddarparu cymorth ychwanegol ar gyfer arloesi digidol, menter a sgiliau busnes. Mae'r gyllideb gychwynnol wedi treblu o £1.2miliwn i £3.5m, gan gynnwys £1m gyda chymorth Cronfa Adfer Diwylliant yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Deall sector treftadaeth y DU

Comisiynwyd dau brosiect ymchwil unigryw gennym. Mae arolygon DASH, dan arweiniad Timmus Ltd, yn cynrychioli meincnodi cynhwysfawr cyntaf sgiliau ac agweddau digidol y sector, ac wedi ein helpu i lunio ein gwaith. Mae cyfanswm o 8,232 o unigolion wedi cymryd rhan, gan ganiatáu i ni ddarparu data a chyngor wedi'u teilwra i 846 o sefydliadau.

Helpu sefydliadau i symud ar-lein yn ystod y pandemig

Er mwyn helpu'r sector i symud eu gwaith ar-lein, cynhaliwyd gweminarau arbenigol a chanllawiau cyhoeddedig ar bynciau moesegol a chyfreithiol hanfodol, yn ogystal â chyflwyniad i ddysgu ar-lein.

Cymorth a hyfforddiant

Gwnaethom ariannu dau sefydliad anhygoel i ddarparu digwyddiadau a gweithgareddau ymarferol, gyda chyfoeth o adnoddau am ddim ar gael o hyd: Heritage Digital, dan arweiniad The Heritage Alliance, a Digital Heritage Lab, dan arweiniad Cymdeithas Marchnata'r Celfyddydau.

Ariannwyd yr Academi Ddigidol Treftadaeth, dan arweiniad Charity Digital Trust, drwy Gyllid Adfer Diwylliant yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae'r prosiect yma'n cael ei gynnal tan fis Hydref 2022, ac mae'n darparu ystod o hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar arloesi digidol, menter a sgiliau busnes.

Helpu sefydliadau lle nad ydynt yn hyderus i ddechrau arni

Rydym yn cefnogi 23 o sefydliadau i ddatblygu eu sgiliau digidol, gan gyfuno cyllid â chymorth mentora arbenigol. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu cynnal tan fis Mai 2022

Mae ein tîm desg gymorth Magu Hyder wedi darparu cymorth un-i-un i sefydliadau ledled y DU.

Gwirfoddoli a chydweithio

Dyfarnwyd £1m i 17 o brosiectau anhygoel i'w helpu i weithio gyda gwirfoddolwyr digidol, o gadeirlannau a chynghorau i dreftadaeth naturiol.

Mae Connected Heritage, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yn gweld wyth prosiect yn cydweithio i rannu eu harbenigedd a'u hadnoddau.

Beth sydd ar y gweill

Cefnogi uwch arweinwyr

Mae'r ail gylch o raglen datblygiad proffesiynol Arwain y Sector, dan arweiniad Culture24, ar fin dechrau. Cyfres o seminarau ar-lein a digwyddiadau rhwydweithio ar y safle, mae'n dechrau'n cyn bo hir gyda seminar ar ddyfodol gweithio hybrid. 

Bydd Hwb Dysgu Ar-lein Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn lansio ym mis Ebrill, gan ateb 100 cwestiwn digidol gorau'r sector treftadaeth. Mae tri thîm o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Treftadaeth yn cydweithio ar yr adnodd ar-lein yma.

Cymryd rhan

Dewch o hyd i'n holl newyddion ysbrydoledig ac adnoddau am ddim ar ein tudalen Sgiliau Digidol, a chofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i sicrhau nad ydych yn colli allan ar yr hyn sy'n dod nesaf.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...