Prosiectau 'sy'n torri tir newydd' i hybu gwirfoddoli ac arweinyddiaeth ddigidol

Prosiectau 'sy'n torri tir newydd' i hybu gwirfoddoli ac arweinyddiaeth ddigidol

Two people looking at a phone
Dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol i 17 o brosiectau gwirfoddoli wrth i'r rhaglen arweinyddiaeth ddigidol ddychwelyd.

Bydd y buddsoddiad gwerth £1miliwn, a wnaed fel rhan o'n menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, yn helpu i greu cannoedd o rolau gwirfoddoli digidol ledled y DU. Daw'r cyhoeddiad wrth i raglen Arwain y Sector ddychwelyd yn y flwyddyn newydd.

Gwirfoddoli digidol

O gadeirlannau i brosiectau tirwedd, bydd y cyfleoedd ar-lein ac yn bersonol, gan gefnogi gwirfoddolwyr i gyfrannu – a datblygu – eu sgiliau digidol. Bydd y sefydliadau treftadaeth hefyd yn ennill safbwyntiau a sgiliau pobl nad ydynt efallai wedi cael y cyfle i wirfoddoli o'r blaen, gan arloesi ffyrdd newydd o weithio a hyrwyddo hygyrchedd a chynhwysiant.

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi a rhannu treftadaeth y DU. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydym yn falch iawn o gefnogi'r prosiectau hyn wrth iddynt greu cyfleoedd gwirfoddoli digidol newydd cyffrous.

Ros Kerslake, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Meddai Ros Kerslake, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, "Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi a rhannu treftadaeth y DU. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydym yn falch iawn o gefnogi'r prosiectau hyn wrth iddynt greu cyfleoedd gwirfoddoli digidol newydd cyffrous, gan helpu i chwalu rhwystrau ac ysbrydoli'r sector i gael hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan yn y dreftadaeth y maent yn ei charu."

Y prosiectau

Mae rhai o'r prosiectau y dyfarnwyd cyfran o'r cyllid ar eu rhan yn cynnwys:

Mynediad i Amgueddfeydd a Threftadaeth 2022, dan arweiniad Vocal Eyes

Bydd y prosiect hwn yn hyfforddi 30 i 50 o wirfoddolwyr o gymunedau byddar, anabl a niwroamrywiol i sicrhau bod gwefannau treftadaeth ar gael yn ddigidol. Bydd hyn yn cynnwys:

 • gweithio gyda thîm y prosiect i greu meincnodau hygyrchedd digidol 
 • cofnodi gwybodaeth am fynediad i bobl anabl 
 • perfformio profion hygyrchedd sylfaenol ar y we ar wefannau treftadaeth 
 • cyflwyno gweithdai i staff treftadaeth i wella gwybodaeth am fynediad ar-lein 

CollabArchive, dan arweiniad y Ganolfan Nerfol, mewn cydweithrediad â Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Person with a virtual reality headset on watching a 360 film created during a project with PRONI
Unigolyn yn mwynhau ffilm a grëwyd gan brosiect Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Bydd Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus Gogledd Iwerddon yn gweithio gyda chymunedau amrywiol gan gynnwys LGBTQ+ a grwpiau anabledd, pobl ifanc a gwirfoddolwyr o gefndiroedd ethnig amrywiol. Bydd y gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i brosesu archifau'n ddigidol, megis dogfennau trawsgrifio, ychwanegu metadata, mynegeio a chatalogio. 

Bydd gwirfoddolwyr yn gallu dysgu sgiliau digidol newydd wrth archwilio deunydd archifol sy'n ymwneud â phynciau sydd o ddiddordeb iddynt, megis:

 • Hanes LGBTQ+ 
 • Treftadaeth anabledd 
 • Dinasyddiaeth a hawliau cymdeithasol 
 • Ymfudo 

Ripon 1350, dan arweiniad Ymddiriedolaeth Ymgyrch Datblygu Eglwys Gadeiriol Ripon

Woman standing on the roof of Ripon Cathedral, taking a photograph with a mobile phone
Eglwys Gadeiriol Ripon o'r awyr. Credyd: Joe Priestly

Gan ddathlu ei phen-blwydd yn 1,350 oed yn 2022, bydd Eglwys Gadeiriol Ripon yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli digidol ac anghysbell am y tro cyntaf. Bydd y cyfleoedd gwirfoddoli digidol hyblyg yn y cartref yn galluogi'r tîm cadeiriol i ehangu ac arallgyfeirio eu rhaglen wirfoddoli bresennol ac, yn ei dro, ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol gyda rolau yn y cyfryngau cymdeithasol, profiad ymwelwyr a chasgliadau treftadaeth.

Y rhestr lawn o brosiectau llwyddiannus:

 • Capture and storage of Second World War British Resistance Operational Bases, Observation Posts and Training sites dan arweiniad Tîm Ymchwil Ategol Coleshill
 • CollabArchive dan arweiniad Nerve Centre
 • Crowd Cymru: Llwyfan Cyfrannu Torfol ar gyfer Archifau yng Nghymru dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Digital Heritage Skills: Telling Inverclyde's Story on Wikipedia dan arweiniad Ymddiriedolaeth Datblygu Cymunedol Inverclyde
 • Digital Heroes dan arweiniad Rhwydwaith ymddiriedolaethau Treftadaeth
 • Digitising multilingual heritage dan arweiniad Amgueddfa Manceinion
 • Plymio i archifau digidol Iarll y Fenni dan arweiniad Ymddiriedolaeth Amgueddfa Portland
 • Museum and Heritage Access 2022 dan arweiniad Vocal Eyes 
 • Remote and Digital Heritage Volunteering dan arweiniad Llyfrgell Menywod Glasgow
 • Remotely Digital dan arweiniad Cyngor Barnsley
 • Ripon 1350 dan arweiniad Eglwys Gadeiriol Ripon
 • Saving and sharing our digital plant heritage dan arweiniad Plant Heritage
 • Telling tales and talking trails: empowering our volunteers dan arweiniad y Pafiliwn Brenhinol ac Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd
 • The Digital Dig: Uncovering Britain’s Lost Plant Nurseries dan arweiniad y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol
 • Torre Abbey Digital Volunteers dan arweiniad Cyngor Torbay
 • Unlocking Landscapes dan arweiniad Prifysgol Caerwysg
 • Vibrant Volunteering Virtually Everywhere dan arweiniad Plantlife

Ysbrydoli arweinwyr digidol newydd

Hefyd fel rhan o'r fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, bydd Culture24 yn cyflwyno ail gylch o raglen datblygiad proffesiynol, Arwain y Sector. 

Mae Arwain y Sector yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth ddigidol ymhlith uwch arweinwyr sefydliadau treftadaeth. Roedd y llinyn cyntaf yn 2020, a gynhaliwyd hefyd gan Culture24, yn helpu 16 o uwch arweinwyr i ehangu galluoedd digidol eu sefydliadau. Dysgwch ragor yn ein cyfweliadau gyda chyfranogwyr blaenorol a blog am rai o'r heriau a oresgynnir

Bydd y rownd nesaf wedi'i hanelu at ymddiriedolwyr ac aelodau arweinyddiaeth weithredol o bob rhan o'r sector treftadaeth. Bydd yn cynnig chwe digwyddiad trafod ar-lein â thema a chwe digwyddiad rhwydweithio wyneb yn wyneb a gynhelir mewn lleoliadau treftadaeth ledled y DU. Bydd y digwyddiadau'n dechrau ym mis Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi'i gynllunio i godi sgiliau digidol a hyder ar draws holl sector treftadaeth y DU.  

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau a'r cyfleoedd hyn: 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...