Cyllid newydd o £1 miliwn ar gyfer gwirfoddolwyr digidol

Cyllid newydd o £1 miliwn ar gyfer gwirfoddolwyr digidol

CITIZAN volunteers measuring on a beach
Photo: © CITIZAN
Bydd arian newydd y Loteri Genedlaethol yn rhoi hwb i sgiliau digidol yn y sector treftadaeth drwy helpu sefydliadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli digidol.

Nododd arolwg ac adroddiad Cronfa Treftadaeth Ddigidol 2020 Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH) awydd i ddatblygu sgiliau digidol ar draws y sector, yn ogystal â'r cyfle i sefydliadau elwa o wirfoddolwyr 'o bell'.    

Canfu fod y sector yn galw am arloesi digidol i'w helpu i symud i ddyfodol mwy gwydn a chreadigol, a nododd gyfle i greu mathau newydd o wirfoddoli i gefnogi hyn.

Gall gwirfoddoli digidol helpu i agor drysau i bawb sy'n gysylltiedig, gan gadw mwy ohonom yn gysylltiedig â threftadaeth.

Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae’r £1m o arian gan y Loteri Genedlaethol a gyhoeddwyd heddiw drwy ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth mewn ymateb i hyn. Gall sefydliadau treftadaeth a phartneriaethau o bob maint ledled y DU wneud cais.

Older man working on a laptop in a window

Beth yw gwirfoddoli digidol?

Bydd yr arian yn helpu sefydliadau i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u defnydd eu hunain o wirfoddolwyr digidol – gan feithrin sgiliau a chapasiti hanfodol.

Gallai enghreifftiau o gyfleoedd gwirfoddoli digidol gynnwys gweithgareddau sy'n gofyn am sgiliau technegol, er enghraifft:

  • casglu, lanlwytho neu drefnu data
  • dylunio a chynnal a chadw gwefannau
  • cyfieithu
  • cynnal digwyddiadau ar-lein
  • darparu hyfforddiant
  • gwella hygyrchedd ar-lein

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn sefydliadau sy'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli o bell. Gall y rhain roi hyblygrwydd i wirfoddolwyr gefnogi treftadaeth o unrhyw leoliad ac ar adegau a allai fod yn fwy addas iddynt. Mae'r dull hwn yn cynnig cyfleoedd i'r rhai nad ydynt efallai wedi gallu gwirfoddoli o'r blaen oherwydd cyfyngiadau amser neu deithio.

Adults and children recording archaeology information on tablets on the beach. Thames Discovery Programme
Photo: © Thames Discovery Programme

Buddion i bawb

Bydd sefydliadau'n elwa o amser a chefnogaeth gwirfoddolwyr, a bydd gwirfoddolwyr yn gallu rhannu a datblygu eu sgiliau tra'n cefnogi'r dreftadaeth y maent yn ei charu.

Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae'n hysbys bod gwirfoddoli yn cynnig ystod enfawr o fanteision i iechyd a llesiant cyfranogwyr, yn ogystal â chynyddu gallu sefydliadol a gwydnwch. Gall gwirfoddoli digidol hefyd gynnig sgiliau a chyfleoedd datblygu ychwanegol i sefydliadau a gwirfoddolwyr.

Dywedodd Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: "Gall gwirfoddoli digidol helpu i agor drysau i bawb sy'n gysylltiedig, gan gadw mwy ohonom yn gysylltiedig â threftadaeth. Bydd sefydliadau'n elwa o amser a chefnogaeth gwirfoddolwyr, a bydd gwirfoddolwyr yn gallu rhannu a datblygu eu sgiliau tra'n cefnogi'r dreftadaeth y maent yn ei charu. Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar ei hennill ac rydym yn falch iawn o lansio'r gronfa hon, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol."

Bydd creu'r cyfleoedd newydd hyn yn galluogi sefydliadau i ymgorffori modelau gwirfoddoli digidol y gallant eu hailadrodd a'u hailddefnyddio yn y dyfodol. Bydd hefyd yn darparu dulliau ac arferion gwirfoddoli digidol y gellir eu rhannu â sefydliadau ar draws y sector sy'n awyddus i ddilyn yr un dull.

Woman working from a laptop on a sofa

Rhagor o wybodaeth

Mae gwybodaeth lawn am y cyllid gwirfoddoli digidol bellach ar gael, gan gynnwys manylion am gymhwysedd a sut i wneud cais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 16 Awst.

Mae ein Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi'i gynllunio i fagu sgiliau digidol a hyder ar draws sector treftadaeth cyfan y DU. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl gyfleoedd a'n harweiniad digidol drwy:

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...