Museum photograph on mobile phone

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn ceisio datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddigidol. Mae ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, a lansiwyd ym mis Chwefror 2020,  wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu.

Helpu i ymgorffori digidol mewn gwaith treftadaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau amrywiol profiad digidol sefydliadau treftadaeth.

Mae cam cyntaf y gweithgareddau hyn wedi'i ailffocysu a'i symud ar-lein mewn ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19) er mwyn diwallu'r angen presennol yn well a mynd â'r sector i'r dyfodol.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thicio'r blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Woman using a laptop under a tree

Sut rydym yn eich helpu

Desg Gymorth Magu Hyder Digidol 

Mae'r Ddesg Gymorth Magu Hyder Digidol yn wasanaeth cymorth am ddim i sefydliadau treftadaeth sydd newydd ddechrau gyda digidol. Gall tîm y Ddesg Gymorth ddarparu cymorth ar sail un i un neu grŵp bach. Byddant yn cynnwys:

  • dechrau arni gyda digidol
  • codi arian
  • cyfathrebu a marchnata
  • creu a chynnal gwefan
  • monitro bioamrywiaeth a threftadaeth
  • monitro amgylcheddol
  • trefnu casgliadau digidol
  • tocynnau a phrofiad ymwelwyr
  • gweithio ar-lein

Mae'r Ddesg Gymorth ar agor ar gyfer ymholiadau rhwng 26 Gorffennaf a 9 Awst 2021. Bydd y tîm yn anelu at ymateb o fewn pum diwrnod gwaith. Lle nad yw cymorth wedi'i deilwra'n bosibl, bydd y tîm yn anfon ymholwyr at adnoddau ehangach.


Lab Treftadaeth Ddigidol

Group planning at a table

Rheolir y rhaglen hon gan Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau mewn partneriaeth ag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a The Collections Trust - ac fe'i hariannwyd drwy gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'n rhaglen rydd i sefydliadau treftadaeth bach a chanolig sy'n ceisio datblygu eu galluoedd digidol. Darparodd y rhaglen weithdai a digwyddiadau, bwtcamps digidol ac academi sgiliau digidol The Lab.

Bydd sefydliadau treftadaeth y DU yn gallu cael mynediad i weithdai ar-lein, digwyddiadau hyfforddi a bwtcamps digidol a fydd yn para hyd at Wanwyn 2021.

Taking a photo of a beach using a mobile phone

Treftadaeth Ddigidol

Rhaglen sgiliau digidol yw Treftadaeth Ddigidol dan arweiniad The Heritage Alliance ac a gefnogir gan by Media Trust, Charity Digital a Naomi Korn Associates. Mae'r rhaglen yma’n cynnig hyfforddiant, dosbarthiadau meistr ac adnoddau sy'n canolbwyntio ar farchnata, ymgysylltu â chynulleidfaoedd, eiddo deallusol, diogelu data ac offer a phrosesau busnes ar-lein.

Tan fis Gorffennaf 2021, bydd Treftdaeth Ddigidol yn cefnogi dros 700 o sefydliadau treftadaeth.

Arwain cwrs y Sector

Young people working on laptops

Cwrs datblygiad proffesiynol mewn Arweinyddiaeth Ddigidol yw Arwain y Sector Culture24. Mae carfan o 16 o arweinwyr o sefydliadau treftadaeth canolig i fawr ledled y DU yn cymryd rhan.

Mae cwrs 2020 eisoes wedi dechrau, ond cadwch olwg am newyddion ar y niferoedd a dderbynnir yn 2021. Byddwn hefyd yn rhannu canfyddiadau'r cwrs eleni.


Canllawiau digidol

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i ddechrau mewn meysydd digidol allweddol:

Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol a diweddariadau isod:

People pointing at a laptop screen

Straeon

Cyngor: Deall ein gofyniad trwydded

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau'r budd cyhoeddus, cymdeithasol ac economaidd mwyaf posibl o'r gwaith a ariennir gennym. Rydym wedi diweddaru ein gofynion trwyddedu i gefnogi hynny'n well. Mae defnyddio technolegau digidol i greu cyfleoedd i gysylltu â