Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Man taking a picture of himself using a touchscreen at an interactive exhibition
Museum of Making, Derby
Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Helpu'r sector i ffynnu 

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn ceisio datblygu eu defnydd o dechnoleg ddigidol fel y gallant symud tuag at ddyfodol mwy gwydn a chreadigol. Mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £3.5 miliwn wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau amrywiol profiad digidol sefydliadau treftadaeth. 

Dwy flynedd o Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Mawrth 2022 yn nodi dwy flynedd o'n menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth. Ers ei lansio yn 2020, rydym wedi cefnogi 65 o brosiectau i helpu i fagu sgiliau a hyder digidol ar draws y sector treftadaeth.

I ddathlu, edrychwyd yn ôl ar sut mae'r fenter wedi helpu grantïon hyd yn hyn. Buom hefyd yn siarad â Lucy Crompton-Reid, Prif Swyddog Gweithredol Wikimedia UK, am ei chynghorion gorau ar gyfer ysbrydoli ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr digidol – sgil hanfodol i sefydliadau treftadaeth.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thicio'r blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Cyfleoedd i gymryd rhan

Datblygu arweinyddiaeth

Mae Leading the Sector, sy'n cael ei cynnal gan Culture24, yn helpu ymddiriedolwyr a swyddogion gweithredol o bob rhan o'r sector treftadaeth i ehangu galluoedd digidol eu sefydliadau. Eleni bydd yn cynnal chwe digwyddiad trafod ar-lein â thema a chwe digwyddiad rhwydweithio wyneb yn wyneb mewn lleoliadau treftadaeth ledled y DU. Ewch i'w gwefan i gymryd rhan.

Cwrs datblygu digidol

Mae gan yr Elusen Ddigidol gwrs newydd sydd ar agor ar gyfer archebion fel rhan o'i Hacademi Ddigidol Treftadaeth. Datblygu gwasanaeth digidol newydd, neu fireinio gwasanaeth digidol sy'n bodoli eisoes? Gallai'r cwrs pedair rhan Dylunio Gwasanaethau Digidol fod yr angen. Mae'n digwydd o 3 Mai i 14 Mehefin.

Ripon Cathedral
Eglwys Gadeiriol Ripon. Credyd: Joe Priestly

Sut rydym yn eich helpu

Canolfan adnoddau digidol

Mae timau o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Treftadaeth wedi ymchwilio ac ymgynghori â'r sector i ddod o hyd i 100 o gwestiynau digidol pwysicaf sefydliadau. Cyhoeddir yr atebion ar eu Hyb Treftadaeth Ddigidol.

Cymorth gydag arloesi, menter a chynllunio busnes

Er bod eu Hacademi Ddigidol Treftadaeth, Charity Digital Trust, yn helpu sefydliadau treftadaeth i ddefnyddio digidol o fewn cynllunio strategol a gweithredol. Edrychwch ar eu gwefan i ymuno â hyfforddiant, gweminarau a digwyddiadau am ddim.

Sgiliau digidol i arweinwyr

Mae ail rownd o Arwain y Sector yn cael ei gynnal drwy gydol 2022 (gweler y cyfleoedd i gymryd rhan, uchod.) Gweithiodd y rownd gyntaf yn uniongyrchol gydag 16 o uwch arweinwyr. Darllenwch ein cyfweliadau gyda chyfranogwyr a blog a ysgrifennwyd gan Anra Kennedy Culture24. Crëwyd 'llwybr' arweinyddiaeth newydd hefyd i helpu arweinwyr treftadaeth eraill.

Datblygu sgiliau digidol

Roedd rhaglenni Digital Heritage Lab a Heritage Digital yn cynnig hyfforddiant, gweminarau ac adnoddau i helpu sefydliadau treftadaeth i ddatblygu eu galluoedd digidol ar draws ystod o feysydd – gan gynnwys marchnata, creu cynnwys a diogelu data. Mae llawer o recordiadau ac adnoddau gwych ar gael ar eu gwefannau.

Cymunedau rhwydweithiol a gwirfoddoli digidol

Rydym wedi ariannu wyth rhwydwaith i gefnogi cymunedau ymarfer i gyfuno adnoddau ac arbenigedd o amgylch ardaloedd treftadaeth penodol. Bydd y rhwydweithiau'n agor pynciau treftadaeth i ystod ehangach o bobl.

Rydym hefyd wedi ariannu 17 o brosiectau a fydd yn creu cannoedd o rolau gwirfoddoli digidol ar draws y sector. Bydd y cyfleoedd ar-lein ac yn bersonol, gan gefnogi gwirfoddolwyr i gyfrannu – a datblygu – eu sgiliau digidol. Bydd sefydliadau treftadaeth yn ennill safbwyntiau a sgiliau pobl nad ydynt efallai wedi cael y cyfle i wirfoddoli o'r blaen.

Bydd dysgu o'r prosiectau hyn ar gael i'r sector wrth iddynt ddatblygu. 

Canlyniadau arolwg DASH

Archwiliwch ganlyniadau ein hail arolwg Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH). Mae'r arolwg a'r adroddiad hwn yn ein helpu i ddeall ac ymateb i anghenion y sector.


Ein canllawiau digidol

Man using tablet surrounded by plants

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i ddechrau mewn meysydd digidol allweddol:

 


Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol, prosiectau digidol gwych a diweddariadau menter isod:

Cath a menyw yn gweithio o gartref

Publications

Adroddiad DASH 2021: o bandemig i gynllunio yn y dyfodol

Adroddiad DASH 2021 Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd ar 25 Ionawr 2022, yn dwyn ynghyd ymatebion 4,514 o unigolion o 323 o sefydliadau. Cynhaliwyd yr arolwg o fis Medi i fis Tachwedd 2021. Dadansoddodd adroddiad cyntaf DASH, a gyhoeddwyd ar 14 Hydref 2020, ymatebion 4,120 o unigolion o 281 o