Cynnal digwyddiadau digidol: awgrymiadau da gan y BFI

Cynnal digwyddiadau digidol: awgrymiadau da gan y BFI

BFI yn holi ac ateb Home Cast a'r Cyfarwyddwr– Judas and the Black Messiah. © Sefydliad Ffilm Prydain
Beth yw'r gyfrinach i lwyddiant wrth gynnal digwyddiadau a gwyliau digidol? Sut y gallant ymgysylltu â chynulleidfaoedd orau? Dyma ein cyfeillion yn y BFI yn rhannu dysgu ac arfer gorau.

BFI Southbank yw'r theatr ffilm genedlaethol, a chartref ffisegol treftadaeth ffilm, diwylliant a dysgu Prydain. Pan fu'n rhaid i ni gau drysau ym mis Mawrth 2020, roeddem yn benderfynol o barhau i gynnig y gorau i gynulleidfaoedd mewn rhaglennu ffilmiau a digwyddiadau cyd-destunol. Defnyddiwyd ein sianeli digidol – gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, YouTube a llwyfan ffrydio BFI Player

O ddechrau'r pandemig, rydym wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o estyn allan ledled y wlad; rhaglennu pedair gŵyl ddigidol gyntaf, gan greu rhaglen sgiliau ar-lein ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed a'r rhaglen digwyddiadau di-dâl BFI yn y Cartref.

Cynnal digwyddiad digidol mor drylwyr â digwyddiad corfforol

Mae angen llawer o'r un prosesau ac offer arnoch wrth weithio mewn lleoliad. Creodd timau BFI ddogfennau briffio newydd gyda chyfarwyddiadau cam wrth gam gan gynnwys:

  • sgrinluniau o sut i lawrlwytho meddalwedd fideo-gynadledda sy'n cael ei ddefnyddio 
  • gosod camera a meicroffon 
  • sut i fframio'r olygfa, awgrymiadau goleuo ac ati

Rhowch manylion llawn y digwyddiad a'r broses i'ch siaradwyr  fl bod pawb yn gwybod beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod. 

Yn union fel digwyddiad corfforol, byddai'n ddoeth cael ymarfer technoleg gyda phawb sy'n cymryd rhan:

  • Ewch drwy'r digwyddiad o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnwys pontio fel rhannu sgrin, newidiadau i siaradwyr ac ystafelloedd ymadael
  • Profwch gysylltiad rhyngrwyd yr holl siaradwyr, a'u meicroffon ac ansawdd camera

Defnyddio llwyfannau gwahanol yn dibynnu ar y gynulleidfa

Meddyliwch am y cynulleidfaoedd rydych chi'n siarad â nhw wrth ddewis pa lwyfan fydd yn cynnal y digwyddiad digidol. Mae Instagram Lives yn gweithio'n dda gyda chynulleidfaoedd iau neu ddigwyddiadau byr. Mae YouTube yn lle gwych i gynulleidfaoedd gael gafael ar gynnwys wedi'i recordio o ddigwyddiadau byw cynharach, gan gynyddu eich cyrhaeddiad.

Os ydych yn defnyddio Zoom, mae cyfarfodydd yn gweithio'n dda gyda niferoedd llai lle mae rhyngweithedd yn bosibl. Ond i grwpiau mwy, fel ysgolion, mae'r swyddogaeth gweminar yn rhoi mwy o ddiogelwch. A monitro'r swyddogaeth sgwrsio. Os ydych yn annog pobl i ofyn cwestiynau neu rannu syniadau gall fod yn fywiog – yn enwedig gyda chynulleidfaoedd ifanc – ac nid ydych am golli unrhyw beth.

Mae hygyrchedd digwyddiadau digidol yr un mor bwysig, ond yn wahanol i, fecanweithiau ar gyfer hygyrchedd ar gyfer digwyddiadau yn y lleoliad

Aleks Dimitrijevic, Cynhyrchydd Gwyliau a Digwyddiadau Addysgol

Ei wneud yn hygyrch ac yn ddiogel

"Mae hygyrchedd digwyddiadau digidol yr un mor bwysig, ond yn wahanol i, fecanweithiau ar gyfer hygyrchedd ar gyfer digwyddiadau yn y lleoliad" meddai Aleks Dimitrijevic, Cynhyrchydd Digwyddiadau a Gwyliau Addysgol. Lle bo'n bosibl:

  • gweithredu capsiynau caeedig
  • ymgorffori dehongli BSL
  • cynnwys trawsgrifiadau sain os yw'n bosibl

A gwnewch yn siŵr bod eich gwefan yn hygyrch o ran gallu archebu lle ar ddigwyddiadau.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion cyfreithiol ac arfer gorau ar gyfer diogelu, preifatrwydd a diogelwch ar-lein.

Cynulleidfaoedd digidol yn anodd eu rhagweld

Yn y ffaith ei bod yn debygol y bydd gostyngiad sylweddol rhwng pobl sy'n cofrestru ar gyfer digwyddiad ar-lein, am ddim ac sy'n mynychu mewn gwirionedd. Felly peidiwch â bod ofn gorarchebu! 

Cofiwch hefyd nad niferoedd cynulleidfaoedd yw eich unig feini prawf llwyddiant. Efallai eich bod yn cyrraedd pobl am y tro cyntaf neu'n denu cynulleidfa fwy amrywiol, felly ceisiwch gasglu'r wybodaeth hon drwy arolygon neu fecanweithiau eraill os gallwch.

BFI Future Film Festival Awards Ceremony
Seremoni Wobrwyo Gŵyl Ffilm Dyfodol BFI 2021. Credyd: Sefydliad Ffilm Prydain

Cymryd risgiau ac arbrofi

Gall ar-lein fod yn lle gwych i roi cynnig ar rywbeth newydd. Am y tro cyntaf, cyflwynodd Gŵyl Ffilm BFI Llundain yn 2020 LFF Expanded: strand pwrpasol newydd o XR (realiti estynedig) a chelfyddyd drochi. Fe wnaethom arddangos hyn mewn amgueddfa rithwir o'r enw The Expanse, a oedd yn rhad ac am ddim i fynediad i gynulleidfaoedd y DU a chynulleidfaoedd rhyngwladol drwy gydol yr ŵyl. Roedd yn dipyn o her rhoi mynediad o bell, ond gyda chymorth ein partner platfform INVR. roeddem yn gallu cynnig profiad rhithwir unigryw.

Cadwch ddigwyddiadau digidol yn rhan o'r gymysgedd

Er bod dull digidol-cyntaf y BFI wedi'i ddatblygu i raddau helaeth drwy anghenraid yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd gennym gynulleidfa sylweddol, ymgysylltiedig eisoes ar ein sianeli digidol yr oeddem am eu tyfu. Flwyddyn yn ôl efallai y byddem wedi gweld digwyddiadau digidol a rhaglenni ffilm yn fwy o ymestyn i'n gwaith, ond mae yma nawr i aros ac yn rhan greiddiol o'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 

Mae'r cyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, dileu rhwystrau i fynediad ac arbrofi gyda rhaglennu newydd yn golygu, hyd yn oed wrth i gynulleidfaoedd ddychwelyd i BFI Southbank a sinemâu eraill, ein bod yn dal i ganolbwyntio ar fanteisio i'r eithaf ar y manteision a gynigir gan ddigidol.

BFI London Film Festival - The Expanse
Seremoni Agoriadol The Expanse yng Ngŵyl Ffilm BFI Llundain 2020. © Sefydliad Ffilm Prydain

Darganfod mwy 

Rhowch ddigidol ar waith yn eich sefydliad. Gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau hyn a newyddion a chyfleoedd Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth eraill drwy:

  • cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr a dewis 'digidol'
  • ymweld â'n tudalen Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth bwrpasol