Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Dyn yn tynnu llun ohono'i hun yn defnyddio sgrin gyffwrdd mewn arddangosfa ryngweithiol
Museum of Making, Derby
Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Helpu'r sector i ffynnu 

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn ceisio datblygu eu defnydd o dechnoleg ddigidol fel y gallant symud tuag at ddyfodol mwy gwydn a chreadigol. Mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £4.1miliwn wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu. 

Ers ei lansio yn 2020, rydym wedi cefnogi prosiectau, gweithgareddau ac adnoddau sydd wedi'u cynllunio i adlewyrchu anghenion amrywiol, lleoliadau, meintiau a lefelau profiad digidol sefydliadau treftadaeth.  

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thiciwch y blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Ripon Cathedral
Eglwys Gadeiriol Ripon. Credyd: Joe Priestly

Sut rydym yn eich helpu

Canolfan adnoddau digidol

Mae timau o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Treftadaeth wedi ymchwilio ac ymgynghori â'r sector i ddod o hyd i 100 o gwestiynau digidol pwysicaf sefydliadau. Cyhoeddir yr atebion ar eu Hyb Treftadaeth Ddigidol.

Cymorth gydag arloesi, menter a chynllunio busnes

Er bod eu Hacademi Ddigidol Treftadaeth, Charity Digital Trust, yn helpu sefydliadau treftadaeth i ddefnyddio digidol o fewn cynllunio strategol a gweithredol. Edrychwch ar eu gwefan i ymuno â hyfforddiant, gweminarau a digwyddiadau am ddim.

Sgiliau digidol i arweinwyr

Mae'r ail rownd o Arwain y Sector – a helpodd ymddiriedolwyr a swyddogion gweithredol o bob rhan o'r sector treftadaeth i ehangu galluoedd digidol eu sefydliadau – wedi dod i ben, ond gallwch barhau i wylio recordiadau o'r gweminarau ar sianel YouTube Culture24. Darllenwch ein cyfweliadau gyda chyfranogwyr o rownd gyntaf y rhaglen a blog a ysgrifennwyd gan Anra Kennedy o Culture24. Mae offeryn 'llwybr' arweinyddiaeth newydd wedi ei greu i helpu arweinwyr treftadaeth eraill.

Datblygu sgiliau digidol

Roedd rhaglenni Digital Heritage Lab a Heritage Digital yn cynnig hyfforddiant, gweminarau ac adnoddau i helpu sefydliadau treftadaeth i ddatblygu eu galluoedd digidol ar draws ystod o feysydd – gan gynnwys marchnata, creu cynnwys a diogelu data. Mae llawer o recordiadau ac adnoddau gwych ar gael ar eu gwefannau.

Cymunedau rhwydweithiol a gwirfoddoli digidol

Rydym wedi ariannu wyth rhwydwaith i gefnogi cymunedau ymarfer i gyfuno adnoddau ac arbenigedd o amgylch ardaloedd treftadaeth penodol. Bydd y rhwydweithiau'n agor pynciau treftadaeth i ystod ehangach o bobl.

Rydym hefyd wedi ariannu 17 o brosiectau a fydd yn creu cannoedd o rolau gwirfoddoli digidol ar draws y sector. Bydd y cyfleoedd ar-lein ac yn bersonol, gan gefnogi gwirfoddolwyr i gyfrannu – a datblygu – eu sgiliau digidol. Bydd sefydliadau treftadaeth yn ennill safbwyntiau a sgiliau pobl nad ydynt efallai wedi cael y cyfle i wirfoddoli o'r blaen.

Mae un o'r sefydliadau sydd wedi'u hariannu drwy ein grantiau gwirfoddoli digidol – Vocal Eyes – wedi cynhyrchu Mynediad Treftadaeth 2022, adroddiad ar hygyrchedd gwefannau amgueddfeydd a threftadaeth y DU. Nod yr offeryn meincnod cysylltiedig yw helpu sefydliadau i nodi arferion gorau ar draws gwahanol ranbarthau ac annog cydweithio a rhannu gwybodaeth. 

Canlyniadau arolwg DASH

Archwiliwch ganlyniadau ein hail arolwg Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH). Mae'r arolwg a'r adroddiad hwn yn ein helpu i ddeall ac ymateb i anghenion y sector.


Canllawiau ar sut i ddefnyddio digidol yn greadigol, yn ddiogel ac yn effeithiol:

Sesiwn briffio arweinyddiaeth ddigidol:


Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol, prosiectau digidol gwych a diweddariadau menter isod:

Screenshots of Teams webinar of the host and the three speakers

Straeon

Awgrymiadau da ar gyfer gweithio hybrid yn y sector treftadaeth

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi gyrru llawer o sefydliadau treftadaeth i gymryd y naid i weithio hybrid. Dyma lle mae staff a gwirfoddolwyr yn rhannu eu hamser rhwng gweithio mewn swyddfa a lleoliadau eraill fel eu cartref. Ym mis Mawrth, cymerodd uwch weithwyr treftadaeth proffesiynol