Lleoedd Ffyniannus

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau treftadaeth sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.

Yr hyn a olygwn gyda lle

Gall 'lle' olygu llawer o bethau, ac mae diffiniadau'n amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi neu bwy rydych chi'n gofyn. Ond mae enghreifftiau'n cynnwys cymuned leol, tirwedd naturiol neu ddinas gyfan.

Sut mae treftadaeth yn cefnogi lleoedd gwych

Mae gan lawer o ardaloedd ledled y DU 'ymdeimlad o le' sy'n ysbrydoli balchder lleol a chynyddu llesiant. 
 
Mae treftadaeth wrth wraidd hunaniaeth lle, gan ychwanegu dyfnder, cymeriad a gwerth. Gall hyn gynnwys adeiladau a henebion, tirweddau, strydoedd mawr a pharciau.  

Mae treftadaeth yn helpu i gysylltu pobl a chymunedau â lle ac yn hybu ffyniant economaidd lleol.  

Ein cyllid ar gyfer prosiectau treftadaeth  

Rydym yn croesawu prosiectau sy'n 'seiliedig ar leoedd'. Mae gweithio yn seiliedig ar leoedd yn ymwneud â:

  • nodi heriau a chyfleoedd mewn treftadaeth lle
  • datblygu ymatebion sy'n dod â manteision i'r dreftadaeth a'r lle 
  • meddwl y tu hwnt i brosiect unigol drwy ystyried sut mae'n berthnasol i'ch ardal leol a'ch cymuned
  • partneru neu gydlynu â sefydliadau eraill i gynyddu effaith eich prosiect

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi gwneud y ffordd hon o weithio'n bwysicach nag erioed. Mae'r pandemig wedi cael effaith ddinistriol ar gymunedau ac economïau lleol mewn lleoedd ledled y DU.

Gall y sector treftadaeth chwarae rhan flaenllaw yn eu hadferiad, a dyna pam y gwnaethom ailffocysu ein blaenoriaethau ar gyfer ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn 2021-22. Rydym bellach yn blaenoriaethu prosiectau gyda chanlyniadau sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw, a hybu economïau lleol.

Gweler ein rhaglenni ariannu i gael gwybod sut i wneud cais.

Cyllidwr lle, nid cyllidwr prosiect yn unig

Rydym hefyd yn cefnogi gweithio ar sail lleoedd drwy:

  • datganoli penderfyniadau, sy'n galluogi staff lleol, gydag arbenigedd lleol, i asesu ceisiadau a gwneud dyfarniadau 
  • mynd i'r afael â thangynrychiolaeth wrth ariannu ardaloedd daearyddol sy'n profi amddifadedd 
  • gweithio gyda chynghorau lleol ac eraill i gysylltu ein cyllid â blaenoriaethau lleol ehangach  
  • gweithio gyda phartneriaid ac asiantaethau cenedlaethol ar fentrau mawr sy'n seiliedig ar leoedd 

Cynnal prosiect sy'n seiliedig ar leoedd

Angen help neu ysbrydoliaeth?  

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau defnyddiol yma: 

A darganfod sut y gall treftadaeth greu lleoedd gwell yn enghreifftiau'r prosiect isod.

Tri phlentyn yn dal tomatos i'w trwynau

Projects

Cwm Cynon yn rhyfeddod llesiant

Mae safle diffaith yng Nghwm Cynon wedi'i drawsnewid yn ardd gymunedol sy'n llawn pobl, natur a bywyd gwyllt – ac erbyn hyn mae'n lle perffaith i hybu iechyd meddwl.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen. Credit: Robert Enderby

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.

Three people look down over a valley with mountains in the distance
Braemar view. Credit: Cameron Cosgrove

Projects

Cairngorms 2030: pobl a natur yn ffynnu gyda'i gilydd

Rydym wedi dyfarnu bron i £12.5 miliwn i brosiect sy'n newid bywydau er mwyn diogelu Parc Cenedlaethol mwyaf y DU, gan ddod â chymunedau at ei gilydd i helpu natur a gwella llesiant.

Great Yarmouth Winter Gardens
Credit: Courtesy of Great Yarmouth Borough Council

Projects

Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Mewn perygl difrifol o gael ei golli, bydd gerddi gaeaf hanesyddol diwethaf y DU sydd wedi goroesi yn derbyn grant o bron i £10 miliwn fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion.