Canllaw ar yr economi leol

Canllaw ar yr economi leol

Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i gyflawni ein canlyniad: Sut y gall eich prosiect roi hwb i'ch economi leol.

Mae treftadaeth yn cyfrannu at economïau lleol ledled y DU. Wrth i'r DU fynd i'r afael ag effaith coronafeirws (COVID-19) ar economïau lleol, rydym am i dreftadaeth chwarae ei rhan.

Mae'r arian a wariwch drwy eich prosiect a'r bobl yr ydych yn eu denu i'ch ardal leol yn cynhyrchu arian i fusnesau lleol ac yn cefnogi swyddi lleol.

Yr hyn a olygwn wrth "yr economi leol yn cael hwb"

Bydd eich prosiect yn cynhyrchu mwy o incwm i fusnesau lleol a bydd mwy o fusnesau lleol yn yr ardal. Bydd swyddi'n cael eu creu neu eu cynnal yn yr economi ehangach.

Mae enghreifftiau o'r camau y gallwch eu cymryd yn cynnwys:

  • Caffael cyflenwadau a'r gwasanaethau o'r ardal leol, gan gynnwys mewn diwydiannau eraill fel adeiladu neu fwyd a diod.
  • Denu ymwelwyr a thwristiaid i'r ardal leol sy'n gwario arian gyda busnesau lleol.
  • Darparu safleoedd ar gyfer busnesau newydd sy'n symud i'r ardal, gan greu swyddi newydd a buddsoddiad pellach

Edrychwch ar sut y gallai eich prosiect gyfrannu at eich cynlluniau datblygu economaidd lleol. Gallai hyn gynnwys cynlluniau i dyfu'r economi ymwelwyr neu arlwy diwylliant yr ardal.

Mae amrywiaeth o bartneriaethau economaidd, er enghraifft Partneriaethau Menter Lleol yn Lloegr, Partneriaethau Economaidd Rhanbarthol yn yr Alban a Bargeinion Dinas a Thwf ledled y DU. 

Gair i gall

Byddwch yn realistig am effaith uniongyrchol eich prosiect – peidiwch â gorfeddwl am y gwahaniaeth uniongyrchol y bydd eich prosiect yn ei wneud.

Dewch o hyd i wybodaeth am eich economi leol gan yr awdurdod lleol, yr asiantaeth datblygu economaidd neu'r sefydliad twristiaeth.

Diffiniwch y cwmpas daearyddol – gallai hyn fod yn ardal, sir a/neu ranbarth eich awdurdod lleol.

Edrychwch ar y cyfnod o amser y disgwylir i'ch prosiect gael effeithiau economaidd drostynt – gall hyn fod yn hirdymor.

Meddyliwch sut mae eich cadwyni cyflenwi a'ch penderfyniadau prynu yn cyfrannu at eich economi leol, gan gynnwys y swyddi, prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddi eraill y maent yn eu darparu.

Dewiswch fynd i'r afael â'r canlyniad hwn dim ond os ydych yn glir am yr effaith uniongyrchol y bydd eich prosiect yn ei chael.

Cofiwch y bydd y gwahaniaeth y mae eich prosiect yn ei wneud i'r economi leol yn dibynnu ar ei faint a'i gwmpas.

Gall dangos sut y gall eich prosiect gyfrannu at eich economi leol ddatgloi cyllid arall.

Mae'r gwerth y mae diwydiant yn ei greu ar gyfer yr economi yn aml yn cael ei fesur gan GYC (Gwerth Ychwanegol Crynswth). Gall hyn fod yn fesur defnyddiol i'w ddefnyddio.

Penderfynwch sut rydych chi'n mynd i asesu eich effaith. Mae rhai adnoddau isod sy'n rhoi cyngor ac adnoddau.

Darllen ac adnoddau pellach

Canllaw: Manteisio i'r eithaf ar effaith economaidd. Mae'r canllaw hwn gan Asiantaeth Cynulleidfaoedd sefydliadau celfyddydol hefyd yn ddefnyddiol i sefydliadau treftadaeth.

Mesur cyfraniad diwylliant a chwaraeon i'r economi leol, Cymdeithas Llywodraeth Leol. Syniadau i'ch helpu i greu fframwaith canlyniadau ar gyfer effaith economaidd.

Treftadaeth a'r Economi 2019, Historic England. Mae hyn yn crynhoi canfyddiadau astudiaethau ar dreftadaeth a gweithgarwch economaidd ac yn diweddaru Dangosyddion Economaidd Treftadaeth 2019.

Mynegai Treftadaeth 2020, RSA, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Offeryn unigryw a gynlluniwyd i gefnogi penderfyniadau a arweinir gan ddata ar dreftadaeth ar lefel leol. Mae'r Mynegai'n dangos lle mae potensial i ardaloedd lleol wneud llawer mwy o'u treftadaeth wrth ddatblygu strategaethau economaidd, diwylliannol a chymdeithasol lleol.

Data Visit Britain nation, region and county tourism

Enghreifftiau o brosiect