Ardaloedd Ffocws

Ardaloedd Ffocws

Plentyn yn chwarae ar draeth gyda theuluoedd yn mynychu helfa sgarff traeth
Helfa ar lan y môr yn Tendring, un o'n Ardaloedd Ffocws
Rydym yn cefnogi ein Ardaloedd Ffocws ledled y DU drwy gynyddu mynediad i'n cyllid, a helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol drwy eu treftadaeth leol.

Beth yw Ardal Ffocws?

Yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019–2024, rydym yn nodi uchelgeisiau i ddarparu cymorth wedi'i dargedu i 13 o leoedd – 'Ardaloedd Ffocws' – sydd wedi cael lefelau is o fuddsoddiad gennym yn hanesyddol, ac wedi dangos y dystiolaeth uchaf o angen yn seiliedig ar ddata o'r Mynegai Amddifadedd Lluosog.

Roedd hyn mewn ymateb i ymgynghoriad chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, a dynnodd sylw at awydd i weld arian yn cael ei godi gan y Loteri Genedlaethol yn cael ei dargedu at gymunedau a fyddai'n elwa fwyaf o gyllid. 

Nodwyd 13 o Ardaloedd Ffocws sydd â'r potensial i ymgysylltu â phobl â threftadaeth am y tro cyntaf:

 • Rhondda Cynon Taf (Cymru)
 • Castell-nedd Port Talbot (Cymru)
 • Brent (Llundain a De Lloegr)
 • Corby (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)
 • Enfield (Llundain a De Lloegr)
 • Knowsley (Gogledd Lloegr)
 • Inverclyde (Yr Alban)
 • Luton (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)
 • Newham (Llundain a De Lloegr)
 • Gogledd-ddwyrain Swydd Lincoln (Gogledd Lloegr)
 • Gogledd Swydd Lanark (Yr Alban)
 • Tendring (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)
 • Walsall (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)

Ein gwaith yn yr ardaloedd hyn

Mae ein gwaith yn cael ei arwain gan weledigaeth ar gyfer treftadaeth i gefnogi lleoedd a chymunedau ffyniannus.

Ers 2019, mae ein timau wedi bod yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid yn yr 13 ardal – o Awdurdodau Lleol, i sefydliadau treftadaeth, cymunedol a'r sector gwirfoddol – i nodi'r ffordd orau o sicrhau canlyniadau cadarnhaol drwy dreftadaeth.

Yn ymarferol, mae hyn wedi cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi sefydliadau lleol gyda mynediad i'n cyllid:

 • gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gyda chyllidwyr eraill
 • cynlluniau cymunedol a micro-grantiau
 • y gallu i ennyn neu gyflymu ceisiadau am grantiau lle mae cyfle cyfyngedig yn cyflwyno ei hun, megis cyllid sylweddol gan y llywodraeth neu bartneriaeth arall
 • comisiynu cymorth arbenigol neu feithrin gallu ar gyfer sefydliadau sy'n cyflawni prosiectau treftadaeth am y tro cyntaf

Hanner ffordd drwy ein Fframwaith Ariannu Strategol, rydym wedi dosbarthu tua £18 miliwn i'n 13 Ardaloedd Ffocws, drwy gyllid y Loteri Genedlaethol a'r llywodraeth.

Edrych i'r dyfodol

Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu, buddsoddi a dathlu yn nhreftadaeth y lleoedd hyn. 

Darganfyddwch fwy o'r gwaith rydym yn ei wneud yn ein Ardaloedd Ffocws isod.