Ardaloedd Ffocws

Ardaloedd Ffocws

Plentyn yn chwarae ar draeth gyda theuluoedd yn mynychu helfa sgarff traeth
Rydym yn cefnogi ein Ardaloedd Ffocws ledled y DU drwy gynyddu mynediad i'n cyllid, a helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol drwy eu treftadaeth leol.

Beth yw Ardal Ffocws?

Yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019–2024, rydym yn nodi uchelgeisiau i ddarparu cymorth wedi'i dargedu i 13 o leoedd – 'Ardaloedd Ffocws' – sydd wedi cael lefelau is o fuddsoddiad gennym yn hanesyddol, ac wedi dangos y dystiolaeth uchaf o angen yn seiliedig ar ddata o'r Mynegai Amddifadedd Lluosog.

Roedd hyn mewn ymateb i ymgynghoriad chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, a dynnodd sylw at awydd i weld arian yn cael ei godi gan y Loteri Genedlaethol yn cael ei dargedu at gymunedau a fyddai'n elwa fwyaf o gyllid. 

Nodwyd 13 o Ardaloedd Ffocws sydd â'r potensial i ymgysylltu â phobl â threftadaeth am y tro cyntaf:

 • Rhondda Cynon Taf (Cymru)
 • Castell-nedd Port Talbot (Cymru)
 • Brent (Llundain a De Lloegr)
 • Corby (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)
 • Enfield (Llundain a De Lloegr)
 • Knowsley (Gogledd Lloegr)
 • Inverclyde (Yr Alban)
 • Luton (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)
 • Newham (Llundain a De Lloegr)
 • Gogledd-ddwyrain Swydd Lincoln (Gogledd Lloegr)
 • Gogledd Swydd Lanark (Yr Alban)
 • Tendring (Llundain a De Lloegr)
 • Walsall (Canolbarth a Dwyrain Lloegr)

Ein gwaith yn yr ardaloedd hyn

Mae ein gwaith yn cael ei arwain gan weledigaeth ar gyfer treftadaeth i gefnogi lleoedd a chymunedau ffyniannus.

Ers 2019, mae ein timau wedi bod yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid yn yr 13 ardal – o Awdurdodau Lleol, i sefydliadau treftadaeth, cymunedol a'r sector gwirfoddol – i nodi'r ffordd orau o sicrhau canlyniadau cadarnhaol drwy dreftadaeth.

Yn ymarferol, mae hyn wedi cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi sefydliadau lleol gyda mynediad i'n cyllid:

 • gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gyda chyllidwyr eraill
 • cynlluniau cymunedol a micro-grantiau
 • y gallu i ennyn neu gyflymu ceisiadau am grantiau lle mae cyfle cyfyngedig yn cyflwyno ei hun, megis cyllid sylweddol gan y llywodraeth neu bartneriaeth arall
 • comisiynu cymorth arbenigol neu feithrin gallu ar gyfer sefydliadau sy'n cyflawni prosiectau treftadaeth am y tro cyntaf

Hanner ffordd drwy ein Fframwaith Ariannu Strategol, rydym wedi dosbarthu tua £18 miliwn i'n 13 Ardaloedd Ffocws, drwy gyllid y Loteri Genedlaethol a'r llywodraeth.

Edrych i'r dyfodol

Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu, buddsoddi a dathlu yn nhreftadaeth y lleoedd hyn. 

Darganfyddwch fwy o'r gwaith rydym yn ei wneud yn ein Ardaloedd Ffocws isod. 

Newham family being photographed during Newham Heritage Month

Projects

AOF2020: London Borough of Newham

Newham Heritage Month is an annual heritage festival that celebrates the borough’s local heritage, led by the community for the community.

Children and adults dancing and smiling

Projects

Who Wants To Be An Olympian?

Pakiki Theatre’s Who wants to be an Olympian? project will explore the sporting heritage of the Olympics and Paralympics with young people in Newham.

Person from Newham Music Trust performing

Projects

Olympics 2012 Legacy Songbook

Newham Music Trust will create a music programme to help Newham’s schools explore the positive impact London 2012 had on the area.

Photoshoot with giant bubbles and three people

Publications

Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024

Mae'r Fframwaith Ariannu Strategol yma ar gyfer 2019–2024 yn nodi ein gweledigaeth a'r egwyddorion a fydd yn llywio ein buddsoddiad Loteri Genedlaethol am y pum mlynedd nesaf.