Cefnogi treftadaeth nawr ac yn y dyfodol

Cefnogi treftadaeth nawr ac yn y dyfodol

Eilish McGuinness
Mae ein Prif Weithredwr yn adlewyrchu ar sut rydym yn ymateb i heriau'r sector treftadaeth ac yn eich gwahodd i gyfrannu at ein huchelgeisiau strategaeth hirdymor newydd.

Mae gan dreftadaeth allu unigryw i ddod â phobl at ei gilydd ac i greu gwell lleoedd i fyw, gweithio ac ymweld. Mae'n rhoi'r lle i ni ddeall ein hunain a'n hunaniaethau.

Fel cyllidwr treftadaeth mwyaf y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig ein bod yn deall ac yn cydweithio â chi – y rhai sy'n adnabod y sector a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu – ar sut rydym yn parhau i fuddsoddi mewn treftadaeth a sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a'i werthfawrogi nawr ac yn y dyfodol.

Gwrando ac ymateb

Mae'n un o'r rhesymau pam y gwnaethom lansio ein menter ymchwil, Calon Treftadaeth y DU. Rydym am sicrhau, mewn amgylchedd ansicr sy'n newid yn gyflym, fod gennym adborth rheolaidd o bob rhan o dreftadaeth a'n rhwydweithiau ehangach i lywio'r hyn rydym yn ei wneud.

Fe wnaeth 54% o'r ymatebwyr i'n harolwg cyntaf fwydo awydd yn ôl am fwy o gefnogaeth i arloesi a phrofi dulliau newydd. Wrth ymateb i hyn – a'n hymgysylltiad â sefydliadau treftadaeth ledled y DU - lansiwyd ein menter beilot, y Gronfa Arloesi Treftadaeth. Bydd yn cefnogi sefydliadau i archwilio, profi a thyfu syniadau gyda'r potensial i lywio dyfodol y gweithlu treftadaeth.

Rwyf hefyd wedi bod yn gwrando ar beth rydych chi wedi ei ddweud wrthym ni'n uniongyrchol. Wrth i mi ymweld â phrosiectau a chwrdd â'r bobl sy'n cynnal ac yn elwa ohonynt, rydw i wedi gweld a chlywed am yr effaith gadarnhaol y mae treftadaeth yn parhau i'w chael. Ond rydych chi hefyd wedi dweud wrthyf am yr heriau rydych chi'n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Felly, yr wythnos hon, rydym yn lansio cynnig cymorth gwytnwch ac adfer wedi'i hadnewyddu [LINK] trwy ein Grantiau Loteri Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth.

Gallai ceisiadau gynnwys:

  • cymorth arbenigol i ail-werthuso cynlluniau busnes i adfer o effeithiau'r pandemig ac i drafod amgylchedd economaidd sydd wedi newid
  • adeiladu gallu i godi arian a denu cynulleidfaoedd newydd
  • adolygu strwythurau llywodraethu
  • creu rhwydweithiau i rannu gwybodaeth ac adnoddau 

A byddwn yn parhau i fod mor hyblyg ag y gallwn gyda gofyn am newidiadau i gwmpas y prosiect neu'r gost.

Yn y Gronfa Treftadaeth, rydym yma i weithio gydag ymgeiswyr, grantiau a phartneriaid i wneud yn siŵr ein bod ni'n cynnig y cymorth gorau i dreftadaeth. Gall ein staff ledled y DU eich cynghori ar bryderon ynghylch hyfywedd prosiect presennol, neu ddyfodol safle treftadaeth, casglu, ased neu weithgaredd.

Edrych tua'r dyfodol

Heddiw rydym yn gofyn am eich mewnbwn i lunio ein strategaeth 10 mlynedd newydd. Rwyf am i ni amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer dyfodol treftadaeth y DU, gyda'n gilydd.

Mae'n teimlo fel yr amser cywir i adolygu'r weledigaeth a nodwyd gennym yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019, i wirio ein pwrpas a gofyn ai ein blaenoriaethau a'n dull buddsoddi yw'r rhai cywir ar gyfer treftadaeth a phobl ar gyfer y dyfodol.

Dros y 27 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi buddsoddi mewn degau o filoedd o brosiectau treftadaeth - drwy arian sy'n cael ei godi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ac yn fwy diweddar, ar ran llywodraethau datganoledig. Mae'r prosiectau hyn yn ymestyn ar hyd a lled y DU, o Ynysoedd Erch yn yr Alban ac arfordir Mourne yng Ngogledd Iwerddon i Sir Benfro a chlogwyni gwyn Dover. Ac maent yn cwmpasu cyfoeth ac amrywiaeth treftadaeth ei hun, o adeiladau hanesyddol, ein hetifeddiaeth ddiwydiannol a'r amgylchedd naturiol, i gasgliadau, traddodiadau, straeon a mwy.

Mae ein cyllid, arbenigedd ein hymgynghorwyr cefnogi prosiectau, a'n hymgyrchoedd capasiti a chodi hyder (megis Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth), wedi ei gwneud hi'n bosibl i sefydliadau bach a mawr warchod a chadw'r gorffennol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae ein partneriaethau wedi ein galluogi i drosoli cyrhaeddiad ac arbenigedd sefydliadau eraill i gael effaith fwy fyth nag y gallem ar ein pennau ein hunain – o wella mynediad at fyd natur i greu cyfleoedd gyrfa newydd.

Ar y cyd rydym wedi brwydro amseroedd digynsail a ddaeth yn sgil y pandemig, ac rydym yn dal i ddelio â'r effeithiau tymor hwy, wedi'u dwysáu gan yr argyfyngau economaidd ac amgylcheddol.

Mae'n teimlo fel yr amser cywir i adolygu'r weledigaeth a nodwyd gennym yn ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019, i wirio ein pwrpas a gofyn ai ein blaenoriaethau a'n dull buddsoddi yw'r rhai cywir ar gyfer treftadaeth a phobl ar gyfer y dyfodol.

Dweud eich dweud

I wneud hynny, mae angen i ni glywed gennych chi. Rwyf hefyd yn eich annog i ofyn i'r bobl rydych chi'n eu cefnogi i ymgysylltu â threftadaeth i ddweud eu dweud hefyd.

Beth yw'r newidiadau i dreftadaeth rydych chi am eu gweld yn y degawd nesaf? Pa rôl allwn ni ei chwarae yn y newid hwnnw - drwy gyllid a thu hwnt? A oes heriau neu brosiectau treftadaeth penodol y dylem eu targedu'n uniongyrchol drwy gefnogaeth? Sut y dylid rhannu ein buddsoddiad rhwng prosiectau a oedd wedi'u hariannu'n flaenorol, prosiectau newydd a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill? Sut ddylen ni flaenoriaethu ein buddsoddiad mewn lleoedd ledled y DU? Sut gallwn ni gryfhau ein hagwedd at gynaliadwyedd amgylcheddol?

Helpwch ni i lunio sut y byddwn yn cydweithio yn y blynyddoedd i ddod a'r gwahaniaeth y gallwn ei wneud ar gyfer treftadaeth gyfoethog ac amrywiol y DU.

Mae ein ffurflen ar-lein ar agor tan hanner dydd (12pm) dydd Llun 5 Medi i chi rannu eich barn.

Helpwch ni i lunio sut y byddwn yn cydweithio yn y blynyddoedd i ddod a'r gwahaniaeth y gallwn ei wneud ar gyfer treftadaeth gyfoethog ac amrywiol y DU. Rydym am sicrhau bod popeth yr ydym yn ei werthfawrogi o'r gorffennol yn cael ei gyfoethogi a'i gynnal ar gyfer y dyfodol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...