£5miliwn i wella mynediad i natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

£5miliwn i wella mynediad i natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Tri o bobl yn cerdded mewn coetir
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaethau Natur i ddod â natur i galon cymunedau ledled y DU, fel rhan o'n buddsoddiad etifeddiaeth Jiwbilî Platinwm.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaethau Natur i ddod â natur i galon cymunedau ledled y DU, fel rhan o'n buddsoddiad etifeddiaeth Jiwbilî Platinwm.

Bydd y fenter ar y cyd, Nextdoor Nature, yn grymuso pobl mewn ardaloedd trefol a gwledig economaidd ddifreintiedig i ymgymryd â micro-brosiectau sy'n helpu natur i ffynnu a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn cefnogi tua 200 o grwpiau newydd i nodi a gweithredu camau gweithredu lleol sy'n bwysig i'w cymuned, mewn ffyrdd sy'n iawn i'w cymuned.

Rydym ni'n bodau dynol yn allweddol i ddatrys yr argyfwng hinsawdd ac adfer ein treftadaeth naturiol.

Liz Bonnin, Llywydd yr Ymddiriedolaethau Natur

Gallai micro-brosiectau cymunedol gynnwys:

  • sefydlu cynefinoedd gwyllt a choridorau gwyrdd
  • ailblannu ar dir yr ysgol
  • trawsnewid ardaloedd trefol a heb eu defnyddio yn fannau gwyrdd

Dywedodd Liz Bonnin, Llywydd yr Ymddiriedolaethau Natur: "Rydyn ni'n allweddol i ddatrys yr argyfwng hinsawdd ac adfer ein treftadaeth naturiol.

"Mae'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt wedi'u gwreiddio'n gadarn mewn cymunedau a gallant roi cymorth a chyngor i'r rhai sy'n barod i arwain y gwaith o ddod â bywyd gwyllt yn ôl i gartrefi a gweithleoedd – gan ysbrydoli'r rhai o'u cwmpas i wneud yr un peth. Gallwn gyflawni pethau anhygoel pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd."

Three people building bird boxes
Chantelle Lindsay a Bobbi Benjamin-Ward o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Llundain, a Cel Spellman, actor a llysgennad yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, yn adeiladu blychau adar ym Mharc Naturiol Camley Street yn Llundain. Delwedd © Broni Lloyd-Edwards.

Mae Nextdoor Nature yn fenter drawsnewidiol a fydd yn rhoi mynediad i'r amgylchedd naturiol i filoedd o bobl nad ydynt efallai wedi'i fwynhau neu ei werthfawrogi'n llawn o'r blaen.

Simon Thurley, Cadeirydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae Nextdoor Nature yn rhan o'r buddsoddiad o £7m a gyhoeddwyd gennym ym mis Tachwedd 2021 i nodi 70 mlynedd Ei Mawrhydi ar yr orsedd. Mae'r Loteri Genedlaethol yn ymrwymo cyfanswm o £22m ar draws ei dosbarthwyr i nodi Jiwbilî'r Frenhines.

Dywedodd Simon Thurley, Cadeirydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: "Rydym yn falch iawn o lansio Nextdoor Nature, menter drawsnewidiol a fydd yn rhoi mynediad i'r amgylchedd naturiol i filoedd o bobl nad ydynt efallai wedi'i fwynhau na'i werthfawrogi'n llawn o'r blaen. Gobeithiwn y bydd llawer o bobl, am y tro cyntaf, yn mynd ati'n ymarferol gyda natur, gan greu cenhedlaeth newydd o hyrwyddwyr ar gyfer ein hamgylchedd naturiol gwerthfawr."

Dyma Cel Spellman, actor a llysgennad yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, yn rhannu ei gyffro ar gyfer Nextdoor Nature:

Cyfleoedd i bobl ifanc

Ail ran ein buddsoddiad Jiwbilî yw £2m i gefnogi lleoliadau â thâl i bobl ifanc o gymunedau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol yn y gweithlu natur.

Bydd tua 70 o leoliadau ar gael i bobl ifanc 18–25 oed o gymunedau ethnig amrywiol, sy'n anabl a/neu o dan anfantais economaidd. Byddant yn cael eu rhoi mewn amrywiaeth o elusennau amgylcheddol am hyd at flwyddyn ac yn derbyn hyfforddiant, datblygu sgiliau a chymorth dilyniant.

Rydym yn gwahodd detholiad o sefydliadau i wneud cais i bartneru gyda ni i ddarparu'r lleoliadau – gweithio gyda sefydliadau lletyol lleol a darparu cymorth cofleidiol. Cyhoeddir canlyniad y broses gystadleuol hon erbyn diwedd mis Mai 2022.

Ceisiadau prosiect

Oes gennych chi syniad ar gyfer eich prosiect treftadaeth eich hun sy'n gysylltiedig â'r Jiwbilî? Gallwch wneud cais drwy ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Efallai yr hoffech chi archwilio sut beth oedd byw yn eich cymdogaeth 70 mlynedd yn ôl neu gadw atgofion amrywiaeth o bobl leol o'r 70 mlynedd diwethaf.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld prosiectau sy'n dogfennu profiadau gwahanol genedlaethau yn eich cymuned dros y blynyddoedd. Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa neu gyhoeddiad. Neu gellid ei archwilio drwy unrhyw beth o'r bwyd y mae pobl yn ei fwyta i'r man lle maent wedi gweithio neu'r gwrthrychau a ffotograffau sy'n golygu rhywbeth iddynt.

Gwiriwch yr hyn rydym yn ei ariannu a'r canlyniadau rydym yn disgwyl i'ch prosiect eu cyflawni. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch am eich syniad, cysylltwch â'ch swyddfa leol.

Cadw mewn cysylltiad

Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am Nextdoor Nature a'r rhaglen lleoliadau â thâl dros y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...