Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Three young men carrying willow

Mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio ar ein treftadaeth, ein cymdeithas a'n hamgylchedd naturiol.

Rydym am i'r holl brosiectau rydym yn eu hariannu leihau – neu helpu lleoedd a phobl i addasu i – effeithiau newid yn yr hinsawdd. Rydym yn disgwyl i bob un ohonynt gael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd ac rydym yn ystyried effeithiau amgylcheddol prosiect yn ein penderfyniadau.  

Mae hyn yn berthnasol i bob prosiect – p'un a yw ein cyllid yn cefnogi tirwedd gyfan, adfywio parc lleol, adnewyddu amgueddfa neu ddod â chymuned at ei gilydd.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Er mwyn cyrraedd ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol, rydym yn disgwyl i bob prosiect rydym yn ei ariannu:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd  
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur  

Bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eich prosiect o'r dechrau yn golygu bod eich prosiect yn debygol o fod yn fwy gwydn, yn gynaliadwy yn ariannol ac yn dod â manteision lluosog i bobl a'r gymuned.  

Rydym yn disgwyl gweld cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o benderfyniadau ymgeiswyr. Dylech hefyd ystyried sut i fesur eich cynaliadwyedd amgylcheddol a sicrhau bod hyn yn rhan o'ch strategaeth werthuso.

Cysylltiadau hanfodol

Ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol.

Darllenwch ein canllawiau arferion da manwl

Cael gafael ar gymorth ymarferol gan rwydwaith Addas i'r Dyfodol

Pedwar o bobl yn cerdded ochr yn ochr mewn parc gyda lawnt agored a choed ar hyd yr ymyl
Parks for Health project in Camden and Islington in tip four. Credit: Islington Council

Straeon

Sut i greu mannau gwyrdd trefol cynaliadwy yn eich ardal chi

Fe wnaethom ddathlu diwedd ein rhaglen tair blynedd Future Parks Accelerator (FPA) fis diwethaf gyda chynhadledd ar-lein Naturally Vitaling, gan rannu'r hyn a wnaethom ei ddysgu o'r prosiectau. Mae rhaglen FPA, a lansiwyd yn 2019, wedi dangos gwerth buddsoddi mewn parciau a mannau gwyrdd trefol yn
People swimming and playing in the Jubilee Pool

Straeon

Astudiaeth achos: Pwll Jiwbilî Penzance

Y prosiect Mae Pwll jiwbilî yn lido Art Deco 85 oed sydd wedi'i leoli ger harbwr Penzance yng Nghernyw. Ar ôl cael ei adnewyddu, agorodd yn 2020 gyda phwll gwres geothermol cyntaf y DU. Mae'r system wresogi geothermol arloesol yn gweithio drwy echdynnu dŵr cynnes o ffynnon geothermol dwfn 410m –
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance

Straeon

A allech chi fod yn Brosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn 2022?

Mae'r wobr hon a noddir gan y Loteri Genedlaethol yn dathlu cynaliadwyedd amgylcheddol mewn amgueddfeydd, treftadaeth a sefydliadau diwylliannol ledled y DU. Mae angen cymryd camau brys ar gyfer ein hamgylchedd, ac mae'r wobr hon wedi'i datblygu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol
Llyffant ar laswellt
Common toad

Straeon

Ein cefnogaeth i bob rhywogaeth

Efallai nad yw rhywogaethau prin fel y malwod mwd pwll a'r llysywen Ewropeaidd yn ffotogenig, ond maen nhw'n hanfodol i amrywiaeth ein ecosystem – ac mae angen ein cyllid arnyn nhw.